International Chamber of Commerce (ICC) là gì?

11

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) là gì?

Phòng Thương mại Quốc tế là tổ chức kinh doanh lớn nhất, đa dạng nhất trên thế giới. ICC đại diện cho 45 triệu công ty tại hơn 100 quốc gia với nhiều lợi ích kinh doanh.

Mạng lưới các ủy ban và chuyên gia của ICC đại diện cho đầy đủ các lĩnh vực kinh doanh. Họ cũng duy trì liên lạc với Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các cơ quan liên chính phủ khác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) là tổ chức kinh doanh lớn nhất trên thế giới, với 45 triệu công ty thành viên từ hơn 100 quốc gia.
  • Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và thương mại quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ các thị trường mở cho hàng hóa và dịch vụ và dòng vốn tự do.
  • ICC thực hiện một số chức năng cho các doanh nghiệp, bao gồm thiết lập các quy tắc, giải quyết tranh chấp, vận động chính sách và đào tạo.
  • Mạng lưới rộng lớn gồm các ủy ban và chuyên gia của ICC thuộc đủ các lĩnh vực kinh doanh và giúp các thành viên luôn được thông báo về tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến ngành của họ.
  • ICC duy trì liên hệ với Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các cơ quan liên chính phủ khác.

Tìm hiểu Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

ICC nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và thương mại quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ các thị trường mở cho hàng hóa và dịch vụ và dòng vốn tự do. ICC chịu trách nhiệm về một số chức năng, bao gồm thiết lập các quy tắc, giải quyết tranh chấp, vận động chính sách và đào tạo. ICC cũng tiến hành cuộc chiến chống tội phạm thương mại và tham nhũng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định việc làm cũng như đảm bảo sự thịnh vượng chung của nền kinh tế.

Bởi vì các thành viên của ICC và các cộng sự của họ tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế, ICC có thẩm quyền vô song trong việc đặt ra các quy tắc chi phối hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Trong khi các quy tắc này là tự nguyện, hàng nghìn giao dịch hàng ngày tuân theo các quy tắc do ICC thiết lập như một phần của thương mại quốc tế thông thường.

Lịch sử của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

ICC được thành lập tại Paris, Pháp vào năm 1919. Ban thư ký quốc tế của tổ chức cũng được thành lập tại Paris, và Tòa án Trọng tài Quốc tế được thành lập vào năm 1923. Chủ tọa đầu tiên của hội đồng là Étienne Clémentel, chính trị gia người Pháp đầu thế kỷ 20. .

Các cơ quan quản lý của ICC

Có bốn cơ quan quản lý chính của ICC. Cơ quan điều hành chính là Hội đồng Thế giới, bao gồm các đại diện của ủy ban quốc gia. Các quan chức cao nhất của ICC, chủ tịch và phó chủ tịch được Hội đồng Thế giới bầu chọn hai năm một lần.

Ban điều hành đưa ra định hướng chiến lược cho ICC. Hội đồng quản trị được bầu bởi Hội đồng Thế giới và bao gồm 30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên đương nhiệm. Các nhiệm vụ nổi bật của ban điều hành là phát triển các chiến lược ICC và thực thi chính sách.

Ban thư ký quốc tế là chi nhánh hoạt động của ICC và chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chương trình làm việc của ICC và giới thiệu các quan điểm kinh doanh cho các tổ chức liên chính phủ. Tổng thư ký, người được Hội đồng Thế giới bổ nhiệm, giám sát cơ quan quản lý này.

Ủy ban tài chính đóng vai trò cố vấn cho ban điều hành về tất cả các khía cạnh tài chính. Ủy ban này thay mặt hội đồng chuẩn bị ngân sách, đệ trình các báo cáo thường xuyên, xem xét các tác động tài chính của các hoạt động ICC, và giám sát tất cả các chi phí và dòng doanh thu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia