International Accounting Standards (IAS) là gì?

25

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là gì?

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là các chuẩn mực kế toán cũ hơn do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế độc lập có trụ sở tại Luân Đôn, ban hành. IAS đã được thay thế vào năm 2001 bởi các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Kế toán quốc tế là một tập hợp con của kế toán xem xét các chuẩn mực kế toán quốc tế khi cân đối sổ sách.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã được thay thế vào năm 2001 bởi Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
  • Hiện tại, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những thị trường vốn lớn duy nhất không có IFRS bắt buộc
  • Cơ quan chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ đã cộng tác với Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính từ năm 2002 để cải thiện và hội tụ các nguyên tắc kế toán Hoa Kỳ (GAAP) và IFRS

Tìm hiểu các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS)

Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là các chuẩn mực kế toán quốc tế đầu tiên do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) ban hành, được hình thành vào năm 1973. Mục tiêu sau đó, như ngày nay, là làm cho việc so sánh các doanh nghiệp trên thế giới trở nên dễ dàng hơn, tăng cường tính minh bạch và sự tin cậy trong báo cáo tài chính, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu.

Các chuẩn mực kế toán có thể so sánh trên toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên thế giới. Điều này cho phép các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt về các cơ hội và rủi ro đầu tư và cải thiện việc phân bổ vốn. Các tiêu chuẩn chung cũng làm giảm đáng kể chi phí báo cáo và quy định, đặc biệt là đối với các công ty có hoạt động quốc tế và các công ty con ở nhiều quốc gia.

Tiến tới các Chuẩn mực Kế toán Toàn cầu Mới

Đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển một bộ tiêu chuẩn kế toán toàn cầu chất lượng cao duy nhất kể từ khi IASC được thay thế bằng IASB. IFRS đã được Liên minh Châu Âu thông qua, khiến Hoa Kỳ, Nhật Bản (nơi cho phép áp dụng tự nguyện) và Trung Quốc (cho biết họ đang làm việc theo IFRS) là những thị trường vốn lớn duy nhất không có IFRS bắt buộc. Tính đến năm 2022, 144 các khu vực pháp lý yêu cầu sử dụng IFRS cho tất cả hoặc hầu hết các công ty được niêm yết công khai và 16 khu vực pháp lý khác cho phép sử dụng IFRS.

Các chuẩn mực kế toán có thể so sánh trên toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên thế giới.

Hoa Kỳ đang tìm cách áp dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Kể từ năm 2002, cơ quan tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) và IASB đã hợp tác trong một dự án nhằm cải thiện và hội tụ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) và IFRS. Tuy nhiên, trong khi FASB và IASB đã cùng nhau ban hành các quy chuẩn, thì quá trình hội tụ đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến – một phần là do sự phức tạp của việc thực hiện Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall của Dodd-Frank.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, từ lâu đã ủng hộ các tiêu chuẩn kế toán toàn cầu chất lượng cao về nguyên tắc và tiếp tục làm như vậy. Trong khi đó, vì các nhà đầu tư và công ty Hoa Kỳ thường đầu tư hàng nghìn tỷ đô la ra nước ngoài nên việc hiểu đầy đủ những điểm tương đồng và khác biệt giữa US GAAP và IFRS là rất quan trọng. Một khác biệt về khái niệm: IFRS được cho là một hệ thống kế toán dựa trên các nguyên tắc hơn, trong khi GAAP dựa trên các quy tắc nhiều hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia