Internal Rate of Return (IRR) Rule là gì?

27

Quy tắc Tỷ lệ hoàn vốn Nội bộ (IRR) là gì?

Quy tắc tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) quy định rằng một dự án hoặc khoản đầu tư nên được theo đuổi nếu IRR của nó lớn hơn tỷ suất sinh lợi yêu cầu tối thiểu, còn được gọi là tỷ lệ vượt rào.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Quy tắc tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) quy định rằng một dự án hoặc khoản đầu tư nên được theo đuổi nếu IRR của nó lớn hơn tỷ suất sinh lợi yêu cầu tối thiểu, còn được gọi là tỷ lệ vượt rào.
 • Quy tắc IRR giúp các công ty quyết định có nên tiến hành một dự án hay không.
 • Một công ty có thể không tuân theo quy tắc IRR một cách cứng nhắc nếu dự án có những lợi ích khác, ít hữu hình hơn.
1:30

XEM: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là gì?

Hiểu quy tắc tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Về cơ bản, quy tắc IRR là kim chỉ nam để quyết định tiến hành một dự án hoặc đầu tư. IRR dự kiến trên một dự án càng cao — và số tiền nó vượt quá chi phí vốn càng lớn — thì dự án tạo ra nhiều tiền mặt ròng hơn cho công ty. Có nghĩa là, trong trường hợp này, dự án có vẻ sinh lời và ban quản lý nên tiến hành nó. Mặt khác, nếu IRR thấp hơn chi phí vốn, quy tắc tuyên bố rằng hành động tốt nhất là bỏ qua dự án hoặc khoản đầu tư.

Về mặt toán học, IRR là tỷ lệ dẫn đến giá trị hiện tại ròng (NPV) của các dòng tiền trong tương lai bằng không.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng quy tắc IRR để đánh giá các dự án trong việc lập ngân sách vốn, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng được thực thi một cách cứng nhắc. Nói chung, IRR càng cao càng tốt. Tuy nhiên, một công ty có thể thích một dự án có IRR thấp hơn vì nó có những lợi ích vô hình khác, chẳng hạn như đóng góp vào kế hoạch chiến lược lớn hơn hoặc cản trở cạnh tranh. Một công ty cũng có thể thích một dự án lớn hơn với IRR thấp hơn một dự án nhỏ hơn nhiều với IRR cao hơn vì dự án lớn hơn tạo ra dòng tiền cao hơn.

Mặc dù các công ty thường tuân theo các kết luận được đưa ra bởi quy tắc tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR), các cân nhắc khác — chẳng hạn như quy mô của dự án và liệu dự án có đóng góp vào chiến lược hoặc mục tiêu lớn hơn của công ty hay không — có thể dẫn đến quyết định của ban lãnh đạo để tiếp tục với một dự án có IRR thấp.

Ví dụ về Quy tắc IRR

Giả sử một công ty đang xem xét hai dự án. Ban quản lý phải quyết định xem có nên tiếp tục với một, cả hai hay không trong số các dự án. Chi phí sử dụng vốn của nó là 10%, Các mô hình dòng tiền cho mỗi loại như sau:

Dự án A

 • Kinh phí ban đầu = $ 5.000
 • Năm một = $ 1,700
 • Năm thứ hai = $ 1,900
 • Năm thứ ba = $ 1,600
 • Năm thứ tư = $ 1.500
 • Năm thứ năm = $ 700

Dự án B

 • Kinh phí ban đầu = $ 2.000
 • Năm một = $ 400
 • Năm hai = $ 700
 • Năm thứ ba = $ 500
 • Năm bốn = $ 400
 • Năm thứ năm = $ 300

Công ty phải tính toán IRR cho từng dự án. Kết quả ban đầu (kỳ = 0) sẽ là số âm. Giải IRR là một quá trình lặp đi lặp lại sử dụng phương trình sau:

$ 0 = Σ CF t ÷ (1 + IRR) t

ở đâu:

 • CF = Dòng tiền ròng
 • IRR = tỷ suất hoàn vốn nội bộ
 • t = kỳ (từ 0 đến kỳ cuối cùng)

-hoặc-

$ 0 = (doanh thu ban đầu * -1) + CF 1 ÷ (1 + IRR) 1 + CF 2 ÷ (1 + IRR) 2 + … + CF X ÷ (1 + IRR) X

Sử dụng các ví dụ trên, công ty có thể tính IRR cho từng dự án như sau:

Dự án IRR A:

$ 0 = (- $ 5.000) + $ 1.700 ÷ (1 + IRR) 1 + $ 1.900 ÷ (1 + IRR) 2 + $ 1.600 ÷ (1 + IRR) 3 + $ 1.500 ÷ (1 + IRR) 4 + $ 700 ÷ (1 + IRR) 5

IRR Dự án A = 16,61%

IRR Dự án B:

$ 0 = (- $ 2.000) + $ 400 ÷ (1 + IRR) 1 + $ 700 ÷ (1 + IRR) 2 + $ 500 ÷ (1 + IRR) 3 + $ 400 ÷ (1 + IRR) 4 + $ 300 ÷ (1 + IRR) 5

IRR Dự án B = 5,23%

Do giá vốn của công ty là 10%, ban lãnh đạo nên tiến hành Dự án A và từ chối Dự án B.

Sử dụng IRR có giống với sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu không?

Đúng. Sử dụng IRR để thu được giá trị hiện tại ròng được gọi là phương pháp chiết khấu dòng tiền trong phân tích tài chính. IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) là lãi suất (còn được gọi là lãi suất chiết khấu) sẽ đưa một loạt các dòng tiền (dương và âm) đến giá trị hiện tại ròng (NPV) bằng 0 (hoặc giá trị hiện tại của đầu tư tiền mặt). Các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng IRR để đánh giá liệu khoản đầu tư vào một dự án có thể hợp lý hay không.

Quy tắc IRR được sử dụng như thế nào?

Về cơ bản, quy tắc IRR là kim chỉ nam để quyết định tiến hành một dự án hoặc đầu tư. Vì vậy, miễn là IRR vượt quá chi phí vốn, IRR dự kiến trên một dự án càng cao, thì dòng tiền ròng cho công ty càng cao. Mặt khác, nếu IRR thấp hơn chi phí vốn, quy tắc tuyên bố rằng hành động tốt nhất là bỏ qua dự án hoặc khoản đầu tư.

Các công ty sẽ luôn tuân theo Quy tắc IRR?

Quy tắc IRR có thể không phải lúc nào cũng được thực thi một cách cứng nhắc. Nói chung, IRR càng cao càng tốt. Tuy nhiên, một công ty có thể thích một dự án có IRR thấp hơn, miễn là nó vẫn vượt quá chi phí vốn, vì nó có những lợi ích vô hình khác, chẳng hạn như đóng góp vào kế hoạch chiến lược lớn hơn hoặc cản trở cạnh tranh. Cuối cùng, các công ty cân nhắc một số yếu tố khi quyết định có tiến hành một dự án hay không. Có thể có các yếu tố vượt trội hơn quy tắc IRR.

Nguồn tham khảo: investmentopedia