Hybrid Fund là gì?

29

Quỹ hỗn hợp là gì?

Quỹ hỗn hợp là một quỹ đầu tư có đặc điểm là đa dạng hóa giữa hai hoặc nhiều loại tài sản. Các quỹ này thường đầu tư vào sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu. Chúng cũng có thể được gọi là quỹ phân bổ tài sản.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quỹ hỗn hợp là một phân loại của quỹ tương hỗ hoặc ETF đầu tư vào các loại tài sản hoặc loại tài sản khác nhau để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng.
  • Các quỹ cân bằng, thường nắm giữ 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu là một ví dụ phổ biến về quỹ hỗn hợp.
  • Quỹ hỗn hợp, kết hợp giữa tăng trưởng và giá trị cổ phiếu, là một ví dụ khác về quỹ hỗn hợp.

Hiểu về quỹ kết hợp

Các quỹ hỗn hợp cung cấp cho các nhà đầu tư một danh mục đầu tư đa dạng. Thuật ngữ hybrid chỉ ra rằng chiến lược quỹ bao gồm đầu tư vào nhiều loại tài sản. Nói chung, nó cũng có thể có nghĩa là quỹ sử dụng một phương pháp quản lý hỗn hợp thay thế.

Quỹ hỗn hợp thường được gọi là quỹ phân bổ tài sản. Trên thị trường đầu tư, quỹ phân bổ tài sản có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Các quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn để đầu tư vào nhiều loại tài sản thông qua một quỹ duy nhất.

Quỹ hỗn hợp phát triển từ việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại trong quản lý quỹ. Các quỹ này có thể cung cấp các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, từ bảo thủ đến trung bình và tích cực.

  • Quỹ cân bằng cũng là một loại quỹ hỗn hợp. Các quỹ cân bằng thường tuân theo tỷ lệ phân bổ tài sản tiêu chuẩn, chẳng hạn như 60/40.
  • Các quỹ ngày mục tiêu hoặc quỹ vòng đời cũng phù hợp với danh mục hỗn hợp. Các quỹ này đầu tư vào nhiều loại tài sản để đa dạng hóa. Các quỹ theo ngày mục tiêu khác với các quỹ kết hợp tiêu chuẩn ở chỗ các phần danh mục đầu tư của họ bắt đầu bằng cách phân bổ tích cực hơn và dần dần cân bằng lại thành phân bổ thận trọng hơn để sử dụng trước một ngày sử dụng cụ thể.
  • Quỹ hỗn hợp (hay quỹ hỗn hợp) là một loại quỹ tương hỗ vốn cổ phần bao gồm hỗn hợp cả giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Các quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư sự đa dạng hóa giữa các phong cách đầu tư phổ biến này trong một danh mục đầu tư duy nhất.

Trong mọi trường hợp, quỹ hỗn hợp sẽ bao gồm một số hỗn hợp của hai hoặc nhiều loại tài sản. Trong các quỹ cân bằng và có mục tiêu rủi ro, phân bổ thường sẽ duy trì ở một tỷ lệ cố định. Trong các quỹ nhắm mục tiêu vào một ngày sử dụng cụ thể, tỷ lệ kết hợp tài sản sẽ thay đổi theo thời gian. Trong tất cả các quỹ, người quản lý đầu tư có thể chủ động quản lý các khoản nắm giữ riêng lẻ trong từng loại tài sản để đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và các cơ hội tăng giá vốn tiềm năng

Ví dụ về Quỹ hỗn hợp

Các nhà quản lý đầu tư đưa ra nhiều lựa chọn cho các quỹ lai. Dưới đây là hai ví dụ.

Quỹ chỉ số cân bằng Vanguard (VBIAX)

Quỹ này có số dư 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu. Phần cổ phiếu của danh mục đầu tư tìm cách tái tạo Chỉ số Thị trường Tổng thể Hoa Kỳ CRSP. Phần trái phiếu của danh mục đầu tư tìm cách tái tạo Chỉ số điều chỉnh thả nổi tổng hợp của Bloomberg. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,06% vào quý 2 năm 2021.

T. Rowe Price Retirement Fund 2060 (TRRLX)

T. Rowe Price Retirement Fund 2060 Fund là một quỹ định ngày mục tiêu kết hợp. Tính đến tháng 5 năm 2021, nó có hơn 90% danh mục đầu tư vào cổ phiếu và khoảng 8% trong trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định khác. Quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận quỹ đầu tư với 19% danh mục đầu tư vào quỹ cổ phiếu tăng trưởng. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,71% vào quý 2 năm 2021 .

Nguồn tham khảo: investmentopedia