Hubbert's Peak Theory là gì?

  • Lý thuyết đỉnh của Hubbert dự đoán sự gia tăng, đỉnh cao và suy giảm của sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
  • Với những cuộc cách mạng trong công nghệ mới, sẽ lâu hơn dự đoán ban đầu trước khi nguồn dự trữ dầu cạn kiệt.
  • Về lâu dài, nguồn nhiên liệu hóa thạch là hữu hạn, vì vậy lý thuyết đỉnh của Hubbert được áp dụng, nhưng nó không có vẻ là một mối đe dọa trong ngắn hạn.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here