HSA Custodian là gì?

  • Người giám sát HSA đề cập đến bất kỳ ngân hàng, hiệp hội tín dụng, công ty bảo hiểm, môi giới hoặc các tổ chức được chấp thuận khác cung cấp HSA.
  • Họ cũng có thể được gọi là quản trị viên HSA.
  • HSA được thành lập theo Đạo luật hiện đại hóa, cải tiến và kê đơn thuốc của Medicare năm 2003.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here