Housing Expense Ratio là gì?

  • Tỷ lệ chi phí nhà ở được sử dụng để đánh giá hồ sơ tín dụng của người vay đối với khoản vay thế chấp.
  • Tỷ lệ này phân tích khả năng của một người đi vay để trả một khoản nợ thế chấp mua một căn nhà.
  • Tỷ lệ thu nhập có thể giữ cho những người đi vay có tín dụng xuất sắc nhận được sự chấp thuận cho một khoản thế chấp.
  • Tuy nhiên, có một người đồng vay, như vợ / chồng, có thể giảm tỷ lệ chi phí nhà ở.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here