Housing Bonds là gì?

  • Trái phiếu nhà ở là chứng khoán nợ, một biến thể của trái phiếu doanh thu của thành phố, được phát hành bởi chính quyền tiểu bang hoặc địa phương để huy động tiền cho các dự án phát triển nhà ở giá rẻ.
  • Trái phiếu nhà ở cung cấp cho chính phủ nguồn tài chính rẻ và người cho vay, đặc biệt là những người trong khung thuế cao hơn, có lợi thế về thuế.
  • Các khoản thế chấp được cung cấp thông qua trái phiếu nhà ở bị hạn chế đối với những người mua nhà lần đầu, những người kiếm được không quá thu nhập trung bình của khu vực và giá mua nhà được giới hạn ở 90% giá mua trung bình của khu vực.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here