Homemade Dividends là gì?

57

Cổ tức Tự chế là gì?

Cổ tức tự chế là một dạng thu nhập đầu tư được tạo ra từ việc bán một phần danh mục đầu tư của một cá nhân. Những tài sản này khác với cổ tức truyền thống mà hội đồng quản trị của công ty phân phối cho một số tầng lớp cổ đông nhất định.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cổ tức tự tạo biểu thị một loại thu nhập đầu tư là kết quả của việc bán một phần danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
  • Cổ tức tự chế không giống như cổ tức truyền thống mà hội đồng quản trị của công ty phát hành cho các cổ đông.
  • Khả năng khai thác cổ tức tự chế của các nhà đầu tư đã gây ra một cuộc tranh luận về việc liệu cổ tức truyền thống có mang lại giá trị đáng kể hay không.

Tìm hiểu về Cổ tức Tự chế

Khả năng các nhà đầu tư tạo ra cổ tức tự chế của riêng họ đã đặt ra câu hỏi về việc liệu cổ tức truyền thống có mang lại giá trị thực hay không. Một số chuyên gia đầu tư lập luận rằng vì giá cổ phiếu sẽ giảm bằng chính xác số tiền cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền, nên nó sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lợi nhuận tài chính nào.

Ý tưởng này nằm ở điểm mấu chốt của lý thuyết không liên quan đến cổ tức, trong đó tuyên bố rằng các nhà đầu tư về cơ bản không cần phải chú ý đến chính sách chi trả cổ tức của công ty, vì họ vẫn giữ tùy chọn bán bớt các phần trong danh mục vốn chủ sở hữu của mình, nếu họ cần tạo ra tiền mặt. Những người theo thuyết này phản bác lại rằng khi nhà đầu tư bán một phần danh mục đầu tư của họ, họ sẽ có ít cổ phiếu hơn, do đó dẫn đến cơ sở tài sản cạn kiệt, mặc dù họ có thể được hưởng bất kỳ khoản lợi nhuận tiền tệ ngắn hạn nào.

Các nhà kinh tế Merton Miller và Franco Modigliani là một trong những tiếng nói đầu tiên tán thành sự không liên quan của cổ tức doanh nghiệp khi họ công khai lý thuyết của mình vào đầu những năm 1960.

Cổ tức truyền thống

Theo ghi nhận, hội đồng quản trị của một công ty có trách nhiệm tuyên bố chia cổ tức cho cổ đông. Sau ngày tuyên bố, công ty thiết lập một ngày kỷ lục để xác định cổ đông nào đủ điều kiện nhận phân phối. Ngày giao dịch không hưởng cổ tức, xảy ra chính xác hai ngày làm việc trước ngày ghi sổ, biểu thị ngày cuối cùng mà người bán vẫn có quyền nhận cổ tức, ngay cả khi họ đã bán cổ phiếu của mình cho người mua.

Cổ tức thông thường thường xảy ra định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, trong khi cổ tức bổ sung hoặc đặc biệt là phân phối một lần. Nói chung, hội đồng quản trị của một công ty tuyên bố cổ tức đặc biệt sau khi chứng kiến kết quả thu nhập đặc biệt mạnh mẽ hoặc khi một công ty tìm cách thay đổi cơ cấu tài chính hoặc tách ra khỏi công ty con.

Các công ty có lĩnh vực tiếp xúc với vật liệu cơ bản, dầu khí, tài chính, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và các mối quan tâm về tiện ích trước đây tạo ra lợi tức cổ tức cao nhất. Hơn nữa, các công ty được cấu trúc dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn chính (MLP) hoặc quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) cũng là những công ty trả cổ tức hàng đầu, bởi vì các công ty này thường đã trưởng thành và có dòng tiền ổn định.

Ngược lại, các công ty mới thành lập và các công ty tăng trưởng cao khác, chẳng hạn như nhiều công ty công nghệ, hiếm khi đưa ra mức cổ tức cao. Các công ty này thường thích tái đầu tư bất kỳ khoản thu nhập nào họ kiếm được vào nghiên cứu và phát triển hoặc mở rộng hoạt động.

Nguồn tham khảo: investmentopedia