Homemade Dividends là gì?

  • Cổ tức tự tạo biểu thị một loại thu nhập đầu tư là kết quả của việc bán một phần danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
  • Cổ tức tự chế không giống như cổ tức truyền thống mà hội đồng quản trị của công ty phát hành cho các cổ đông.
  • Khả năng khai thác cổ tức tự chế của các nhà đầu tư đã gây ra một cuộc tranh luận về việc liệu cổ tức truyền thống có mang lại giá trị đáng kể hay không.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here