Home Office Expense là gì?

  • Các chi phí bạn phải chịu trong hoạt động kinh doanh mà bạn tiến hành trong nhà của bạn được khấu trừ vào thuế liên bang của bạn trong giới hạn nhất định.
  • Để tính toán chi phí và các khoản khấu trừ, bạn có thể kiểm đếm tất cả chi phí và tính phần trăm ngôi nhà dành riêng cho doanh nghiệp của mình hoặc sử dụng phương pháp đơn giản để thực hiện cùng một phép tính.
  • Các quy tắc về các khoản khấu trừ đã thay đổi theo Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm năm 2017, vì vậy hãy đảm bảo nhận được thông tin về các khoản khấu trừ được công bố vào năm 2018 hoặc mới hơn.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here