Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) là gì?

  • Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà (HMDA) là đạo luật được thông qua vào năm 1975 quy định những người cho vay thế chấp phải duy trì một số hồ sơ nhất định.
  • Mục đích là tạo ra sự minh bạch hơn và bảo vệ người vay trong thị trường thế chấp nhà ở.
  • Dữ liệu này cũng cho phép các cơ quan quản lý, quan chức nhà nước và cơ quan giám sát người tiêu dùng theo dõi các xu hướng vay và cho vay thế chấp để tuân thủ các quy định về nhà ở công bằng và các luật khác cũng như hướng đầu tư nhà ở và tài trợ của chính phủ đến các khu vực cần thiết.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here