Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) là gì?

29

Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà (HMDA) là gì?

Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Mua nhà (HMDA) là luật liên bang được phê duyệt vào năm 1975 yêu cầu những người cho vay thế chấp phải lưu giữ hồ sơ về các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay của họ và họ phải nộp cho các cơ quan quản lý. Nó được Cục Dự trữ Liên bang thực hiện thông qua Quy định C. Vào năm 2011, thẩm quyền viết quy tắc của Quy định C đã được chuyển giao cho Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà (HMDA) là luật được thông qua vào năm 1975 quy định những người cho vay thế chấp phải duy trì một số hồ sơ nhất định.
  • Mục đích là tạo ra sự minh bạch hơn và bảo vệ người vay trong thị trường thế chấp nhà ở.
  • Dữ liệu này cũng cho phép các cơ quan quản lý, quan chức nhà nước và cơ quan giám sát người tiêu dùng theo dõi các xu hướng vay và cho vay thế chấp để tuân thủ các quy định về nhà ở công bằng và các luật khác cũng như chỉ đạo đầu tư nhà ở và tài trợ của chính phủ đến các khu vực cần thiết.

Giải thích về Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà

Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà và Quy định C bao gồm các yêu cầu về đệ trình theo quy định và tiết lộ công khai. Toàn bộ Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà có thể được tìm thấy trong Tiêu đề 12, Chương 29 của Bộ luật Hoa Kỳ. Quy định C cũng là một thành phần quan trọng của Đạo luật. Quy định C do Cục Dự trữ Liên bang tạo ra để phủ lên các yêu cầu của Đạo luật và chỉ định các yêu cầu bổ sung nhất định mà các ngân hàng phải tuân theo.

Nói chung, các mục đích chính của Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà và Quy định C là theo dõi các mục tiêu địa lý của những người cho vay thế chấp, cung cấp một cách để xác định các hoạt động cho vay mang tính kỳ thị hoặc phân biệt đối xử và báo cáo thống kê về thị trường thế chấp cho chính phủ. HMDA cũng giúp hỗ trợ các sáng kiến đầu tư cộng đồng do chính phủ tài trợ bằng cách cung cấp một phương tiện để phân tích việc phân bổ các nguồn lực.

Dữ liệu được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ, các nhóm người tiêu dùng và giám định ngân hàng để xác định việc tuân thủ các luật tín dụng và nhà ở công bằng liên bang khác nhau bao gồm Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng, Đạo luật Nhà ở Công bằng, Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) và luật của tiểu bang.

Năm 1980, Hội đồng Kiểm tra Các Định chế Tài chính Liên bang (FFIEC) được giao trách nhiệm tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận thông tin thế chấp từ các tổ chức tài chính theo Đạo luật Tiết lộ Thế chấp Nhà năm 1975.

HMDA yêu cầu các bên cho vay xác định giới tính, chủng tộc và thu nhập của những người đăng ký hoặc nhận các khoản thế chấp, nhưng dữ liệu được ẩn danh trong hồ sơ lưu trữ.

Báo cáo HMDA

Theo HMDA và Quy định C, một số người cho vay thế chấp nhất định phải lưu trữ hồ sơ về thông tin cho vay thế chấp cụ thể cho mục đích báo cáo. Năm 2019, 5.496 người cho vay đã báo cáo 8,1 triệu khoản vay — chiếm 88% tổng số khoản vay ước tính ở Hoa Kỳ

Vào tháng 4 năm 2020, CFPB đã ban hành quy tắc cuối cùng nâng cao ngưỡng báo cáo dữ liệu để thu thập và báo cáo dữ liệu về các khoản vay thế chấp đóng theo HMDA từ 25 lên 100 khoản vay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Báo cáo của HMDA cho phép các cơ quan quản lý phân tích thông tin về các khoản vay thế chấp và xu hướng cho vay thế chấp trong một số danh mục, chẳng hạn như số lượng phê duyệt trước được thực hiện, số lượng thế chấp được cấp, số tiền cho vay và mục đích của các khoản vay cá nhân. Báo cáo liên bang cũng nêu rất chi tiết về việc phê duyệt các loại khoản vay do chính phủ tài trợ bao gồm Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang, Cơ quan Dịch vụ Nông trại, Dịch vụ Nhà ở Nông thôn và Các khoản vay dành cho Cựu chiến binh.

Quy định Liên bang C yêu cầu người cho vay phải trưng bày một tấm áp phích nổi bật ở mọi sảnh của văn phòng chi nhánh cung cấp thông tin về việc yêu cầu số liệu thống kê HMDA duy nhất của họ. Những thống kê này cũng có thể được công chúng xem trực tuyến miễn phí tại kho dữ liệu CFPB.

Mặc dù những số liệu thống kê này được những người đi vay tiềm năng quan tâm một cách tự nhiên, chúng cũng có thể là một công cụ nghiên cứu quan trọng cho các nhà đầu tư nghiên cứu cổ phiếu ngân hàng và cho vay. Bằng cách so sánh số liệu thống kê trong vài năm gần đây nhất, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định xem bên cho vay có đang phát triển hoạt động kinh doanh chính của mình hay không.

Nguồn tham khảo: investmentopedia