Home Equity là gì?

  • Vốn chủ sở hữu nhà là giá trị sở thích của chủ nhà đối với ngôi nhà của họ.
  • Chủ sở hữu có thể tận dụng vốn chủ sở hữu nhà của họ dưới hình thức thế chấp để đảm bảo khoản vay mua nhà, hạn mức tín dụng vốn sở hữu nhà truyền thống (HELOC) hoặc HELOC lãi suất cố định.
  • Một khoản trả trước lớn cho một ngôi nhà (trên 20%) sẽ ngay lập tức cung cấp cho chủ nhà nhiều vốn chủ sở hữu hơn trong ngôi nhà của họ so với khoản trả trước nhỏ hơn.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here