High-Yield Bond Spread là gì?

41

Chênh lệch trái phiếu có lợi suất cao là gì?

Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao là chênh lệch tỷ lệ phần trăm trong lợi suất hiện tại của các loại trái phiếu có lợi suất cao khác nhau so với trái phiếu công ty cấp đầu tư, trái phiếu kho bạc hoặc một thước đo trái phiếu chuẩn khác. Chênh lệch thường được biểu thị bằng sự khác biệt về điểm phần trăm hoặc điểm cơ bản. Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao còn được gọi là chênh lệch tín dụng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao, còn được gọi là chênh lệch tín dụng, là sự khác biệt giữa lợi tức của trái phiếu có lợi suất cao và một thước đo trái phiếu chuẩn, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc hoặc đầu tư.
  • Trái phiếu có lợi suất cao mang lại lợi suất cao hơn do rủi ro vỡ nợ. Rủi ro vỡ nợ càng cao thì tiền lãi phải trả cho những trái phiếu này càng cao.
  • Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao được sử dụng để đánh giá thị trường tín dụng, nơi chênh lệch tăng có thể báo hiệu điều kiện kinh tế vĩ mô đang suy yếu.

Cách hoạt động của Chênh lệch trái phiếu có lợi suất cao

Trái phiếu có lợi suất cao, còn được gọi là trái phiếu rác, là một loại trái phiếu có tỷ lệ lãi suất cao vì rủi ro vỡ nợ cao. Trái phiếu có lợi suất cao có xếp hạng tín dụng thấp hơn trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư, nhưng lợi tức hoặc lợi tức cao hơn thu hút các nhà đầu tư đến với nó. Lĩnh vực lợi suất cao có mối tương quan thấp với các lĩnh vực thu nhập cố định khác và ít nhạy cảm hơn với lãi suất, do đó nó trở thành một tài sản đầu tư tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Rủi ro vỡ nợ của trái phiếu rác càng lớn thì lãi suất sẽ càng cao. Một thước đo mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro vốn có của trái phiếu lợi suất cao là chênh lệch trái phiếu lợi suất cao. Chênh lệch lợi suất trái phiếu cao là sự chênh lệch giữa lợi suất của trái phiếu cấp thấp và lợi suất của trái phiếu cấp cao ổn định hoặc trái phiếu chính phủ có kỳ hạn tương tự.

Khi chênh lệch tăng, rủi ro nhận thức được khi đầu tư vào một trái phiếu rác cũng tăng lên, và do đó, tiềm năng thu được lợi tức cao hơn từ những trái phiếu này tăng lên. Do đó, chênh lệch lợi suất trái phiếu cao hơn là phần bù rủi ro. Các nhà đầu tư sẽ chấp nhận rủi ro cao hơn phổ biến trong các trái phiếu này để đổi lại mức phí bảo hiểm hoặc thu nhập cao hơn.

Trái phiếu có lợi suất cao thường được đánh giá dựa trên sự khác biệt giữa lợi tức của chúng và lợi tức của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Một công ty có sức khỏe tài chính yếu sẽ có mức chênh lệch tương đối cao so với trái phiếu kho bạc. Điều này trái ngược với một công ty lành mạnh về tài chính, sẽ có mức chênh lệch thấp so với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Nếu trái phiếu kho bạc có lợi suất 2,5% và trái phiếu cấp thấp có lãi suất 6,5%, thì mức chênh lệch tín dụng là 4%. Vì mức chênh lệch được biểu thị bằng điểm cơ bản nên mức chênh lệch, trong trường hợp này, là 400 điểm cơ bản.

Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao rộng hơn mức trung bình lịch sử cho thấy rủi ro tín dụng và vỡ nợ lớn hơn đối với trái phiếu rác.

Lợi ích của Chênh lệch Trái phiếu Lợi suất Cao

Chênh lệch lợi suất cao được các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường sử dụng để đánh giá thị trường tín dụng tổng thể. Sự thay đổi trong rủi ro tín dụng nhận thức của một công ty dẫn đến rủi ro chênh lệch tín dụng. Ví dụ, nếu giá dầu giảm trong nền kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến một loạt các công ty, chênh lệch lợi suất cao hoặc chênh lệch tín dụng sẽ được mở rộng, với lợi suất tăng và giá giảm.

Nếu mức độ chấp nhận rủi ro của thị trường chung thấp và các nhà đầu tư hướng đến các khoản đầu tư ổn định, mức chênh lệch sẽ tăng lên. Chênh lệch cao hơn cho thấy rủi ro vỡ nợ cao hơn đối với trái phiếu rác và có thể là sự phản ánh của nền kinh tế doanh nghiệp tổng thể (và do đó là chất lượng tín dụng) và / hoặc sự suy yếu rộng hơn của các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Mức chênh lệch trái phiếu lợi suất cao hữu ích nhất trong bối cảnh lịch sử, vì các nhà đầu tư muốn biết mức chênh lệch ngày nay rộng như thế nào so với mức chênh lệch trung bình trong quá khứ. Nếu mức chênh lệch quá hẹp ngày hôm nay, nhiều nhà đầu tư hiểu biết sẽ tránh mua vào trái phiếu rác. Các khoản đầu tư sinh lời cao là phương tiện hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nếu mức chênh lệch lớn hơn mức trung bình lịch sử.

Nguồn tham khảo: investmentopedia