Hedge Ratio là gì?

48

Tỷ lệ hàng rào là gì?

Tỷ lệ hàng rào so sánh giá trị của một vị trí được bảo vệ thông qua việc sử dụng hàng rào với kích thước của toàn bộ vị trí đó. Tỷ lệ bảo hiểm rủi ro cũng có thể là sự so sánh giữa giá trị của hợp đồng tương lai được mua hoặc bán với giá trị của hàng hóa tiền mặt đang được bảo hiểm.

Hợp đồng tương lai về cơ bản là phương tiện đầu tư cho phép nhà đầu tư chốt giá cho một tài sản vật chất tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

Tỷ lệ hàng rào là vị trí được bảo vệ chia cho tổng vị trí.

Cách hoạt động của tỷ lệ hàng rào

Hãy tưởng tượng bạn đang nắm giữ 10.000 đô la vốn cổ phần nước ngoài, điều này khiến bạn gặp rủi ro về tiền tệ. Bạn có thể tham gia vào một hàng rào bảo vệ để bảo vệ khỏi bị thua lỗ ở vị thế này, có thể được xây dựng thông qua nhiều vị trí khác nhau để tạo vị thế bù trừ cho khoản đầu tư cổ phiếu nước ngoài.

Nếu bạn phòng hộ giá trị 5.000 đô la của vốn chủ sở hữu với vị thế tiền tệ, tỷ lệ bảo hiểm rủi ro của bạn là 0,5 (5.000 đô la / 10.000 đô la). Điều này có nghĩa là 50% khoản đầu tư vốn cổ phần nước ngoài của bạn được tránh rủi ro tiền tệ.

Các loại tỷ lệ hàng rào

Tỷ lệ bảo hiểm rủi ro phương sai tối thiểu rất quan trọng khi bảo hiểm rủi ro chéo, nhằm mục đích giảm thiểu phương sai của giá trị vị thế. Tỷ lệ rủi ro phương sai tối thiểu, hoặc tỷ lệ rủi ro tối ưu, là một yếu tố quan trọng trong việc xác định số lượng hợp đồng tương lai tối ưu để mua để bảo vệ một vị thế.

Nó được tính bằng tích của hệ số tương quan giữa những thay đổi của giá giao ngay và giá giao sau và tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của những thay đổi trong giá giao ngay với độ lệch chuẩn của giá giao sau. Sau khi tính toán tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tối ưu, số lượng hợp đồng tối ưu cần thiết để bảo vệ một vị thế được tính bằng cách lấy tích số của tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tối ưu và đơn vị của vị thế được bảo hiểm rủi ro chia cho quy mô của một hợp đồng tương lai.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ hàng rào so sánh số lượng của một vị trí được bảo vệ với toàn bộ vị trí.
  • Tỷ lệ rủi ro phương sai tối thiểu giúp xác định số lượng hợp đồng quyền chọn tối ưu cần thiết để bảo vệ một vị thế.
  • Tỷ lệ hàng rào phương sai tối thiểu rất quan trọng trong bảo hiểm rủi ro chéo, nhằm mục đích giảm thiểu phương sai của giá trị vị trí.

Ví dụ về Tỷ lệ hàng rào

Giả sử rằng một công ty hàng không lo ngại rằng giá nhiên liệu máy bay sẽ tăng sau khi thị trường dầu thô giao dịch ở mức thấp. Công ty hàng không dự kiến sẽ mua 15 triệu gallon nhiên liệu máy bay trong năm tới và muốn bảo vệ giá mua của mình. Giả định rằng mối tương quan giữa giá dầu thô kỳ hạn và giá nhiên liệu máy bay giao ngay là 0,95, đây là mức độ tương quan cao.

Ngoài ra, giả định độ lệch chuẩn của giá dầu thô kỳ hạn và giá nhiên liệu máy bay giao ngay lần lượt là 6% và 3%. Do đó, tỷ lệ hàng rào phương sai tối thiểu là 0,475 hoặc (0,95 * (3% / 6%)). Hợp đồng tương lai dầu thô NYMEX Western Texas Intermediate (WTI) có quy mô hợp đồng là 1.000 thùng hoặc 42.000 gallon. Số lượng hợp đồng tối ưu được tính là 170 hợp đồng, hoặc (0,475 * 15 triệu) / 42.000. Do đó, công ty hàng không sẽ mua 170 hợp đồng tương lai dầu thô NYMEX WTI.

Nguồn tham khảo: investmentopedia