Handelsgesetzbuch (HGB) là gì?

20

Handelsgesetzbuch (HGB) là gì?

Handelsgesetzbuch (HGB) là luật điều chỉnh mã thương mại chính cho các công ty ở Đức. Luật bao gồm các quy định liên quan đến việc lập báo cáo tài chính và thiết lập các hướng dẫn kế toán và các thông lệ tốt nhất. HGB tương tự như các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), được tuân theo ở Hoa Kỳ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Handelsgesetzbuch (HGB) là mã thương mại và tiêu chuẩn kế toán của Đức về cách các công ty phải lập và báo cáo báo cáo tài chính.
  • HGB cũng quy định các sắc lệnh và quy định khác nhau của công ty liên quan đến việc đối xử với người lao động.
  • Theo nhiều cách, các hướng dẫn được nêu trong HGB tương tự như GAAP và IFRS của Hoa Kỳ với một vài điểm khác biệt đáng chú ý.
  • Luật của Đức và IFRS đều sử dụng chi phí lịch sử làm cốt lõi của kế toán, nhưng luật của Đức nói chung không cho phép đánh giá lại như IFRS.

Hiểu Handelsgesetzbuch (HGB)

Bộ luật thương mại của Đức, được gọi là Handelsgesetzbuch, được thành lập lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 5 năm 1897. Năm 1998, bộ luật này đã được điều chỉnh để phù hợp với các luật mới trong cộng đồng Châu Âu.

HGB cũng đã được sử dụng ở Áo từ năm 1938. Năm 2007, HGB ở Áo được thay thế bằng một mã thương mại thống nhất mới hơn gọi là Unternehmensgesetzbuch (UGB). Luật kế toán của Đức đã được cập nhật thêm vào năm 2010 với Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).

HGB bao gồm việc quản lý việc đăng ký các công ty ở Đức và các quy định mà họ phải tuân thủ. Ví dụ, HGB bao gồm các điều khoản về việc sử dụng các nhà môi giới thương mại, các đại lý và việc hình thành và giải thể các quan hệ đối tác với các bên thứ ba.

Nhiệm vụ của HGB bao gồm trả lương cho nhân viên vào cuối mỗi tháng. Theo luật, các điều khoản không cạnh tranh trong hợp đồng tuyển dụng nhân viên phải được lập thành văn bản. Ngoài ra còn có các điều khoản liên quan đến hợp đồng thuê tàu và quyền cứu hộ.

Handelsgesetzbuch (HGB) so với IFRS

Bộ luật thương mại và luật kế toán của Đức có những điểm tương đồng và khác biệt với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Ví dụ, luật của Đức và IFRS đều sử dụng chi phí lịch sử làm cốt lõi của kế toán, nhưng luật của Đức nói chung không cho phép đánh giá lại.

IFRS cho phép đánh giá lại giá trị hợp lý của tài sản, tài sản vô hình, bất động sản đầu tư, thiết bị và sáng chế trong một số ngành cụ thể. Luật kế toán của Đức đưa ra một số ngoại lệ đối với việc đánh giá giá trị hợp lý của các công cụ tài chính từ các ngân hàng và tổ chức tài chính được giữ để giao dịch.

Báo cáo thu nhập phần lớn giống nhau theo một trong hai bộ luật kế toán, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt. Không có báo cáo về thu nhập toàn diện theo thông lệ tài khoản của Đức. Báo cáo thu nhập có thể được phát hành bằng cách sử dụng phương pháp giá vốn bán hàng hoặc tổng chi phí. Ngoài ra, thu nhập trích từ dự phòng chiết khấu phải được tính cùng với các khoản lãi khác và thu nhập tương tự.

Với IFRS, một công ty có thể quyết định hiển thị thu nhập hoặc chi phí của mình dưới dạng một báo cáo thu nhập toàn diện hoặc dưới dạng hai báo cáo. Các báo cáo riêng biệt có thể hiển thị các thành phần của lãi hoặc lỗ, cộng với một báo cáo khác cho thu nhập khác.

HGB chỉ yêu cầu báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với báo cáo tài chính hợp nhất và đối với các công ty giao dịch công khai không yêu cầu báo cáo tài chính hợp nhất. IFRS và các thông lệ kế toán của Đức đều phân loại các luồng tiền theo hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia