Hamada Equation là gì?

27

Phương trình Hamada là gì?

Phương trình Hamada là một phương pháp phân tích cơ bản để phân tích chi phí vốn của một công ty khi nó sử dụng đòn bẩy tài chính bổ sung và điều đó có liên quan như thế nào đến mức độ rủi ro tổng thể của công ty. Thước đo này được sử dụng để tóm tắt các tác động của loại đòn bẩy này đối với chi phí vốn của một công ty — vượt và cao hơn chi phí vốn như thể công ty không có nợ.

Phương trình Hamada hoạt động như thế nào

Robert Hamada là cựu giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago. Hamada bắt đầu giảng dạy tại trường đại học vào năm 1966 và là hiệu trưởng của trường kinh doanh từ năm 1993 đến năm 2001. Phương trình của ông xuất hiện trong bài báo của mình, “Ảnh hưởng của cấu trúc vốn của công ty đối với rủi ro hệ thống của cổ phiếu phổ thông” trên Tạp chí Tài chính vào tháng 5 năm 1972.

Công thức của phương trình Hamada là:

β L = β U [ 1 + ( 1 T ) ( D E ) ] ở đâu: β L = Bản beta cho vay β U = Không vay nợ* T = Thuế suất D / E = Nợ cho vốn chủ sở hữu* begin {align} & beta_L = beta_U left [1 + (1 – T) left ( frac {D} {E} right) right] & textbf {where:} & beta_L = text {Levered beta} & beta_U = text {Unlevered beta *} & T = text {Thuế suất} & D / E = text {Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu *} end {align}

β L = β U [ 1 + ( 1 T ) ( E D ) ]ở đâu:β L = Beta cho vayβ U = Beta chưa được phát hành *T = Thuế suấtD / E = Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu *

* Hệ số beta chưa phát hiện là rủi ro thị trường của một công ty mà không có tác động của nợ.

* Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là thước đo đòn bẩy tài chính của công ty.

Cách tính phương trình Hamada

Phương trình Hamada được tính bằng:

  1. Chia nợ của công ty theo vốn chủ sở hữu.
  2. Tìm một ít hơn thuế suất.
  3. Nhân kết quả với không. 1 và không. 2 và thêm một.
  4. Lấy bản beta chưa mở và nhân nó với kết quả từ không. 3.

Phương trình Hamada cho bạn biết điều gì?

Phương trình dựa trên định lý Modigliani-Miller về cấu trúc vốn và mở rộng phân tích để định lượng ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đối với một công ty. Beta là thước đo mức độ biến động hoặc rủi ro hệ thống so với thị trường tổng thể. Khi đó, phương trình Hamada cho thấy hệ số beta của một công ty thay đổi như thế nào với đòn bẩy. Hệ số beta càng cao thì rủi ro liên quan đến doanh nghiệp càng cao.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phương trình Hamada là một phương pháp phân tích chi phí vốn của một công ty khi nó sử dụng thêm đòn bẩy tài chính.
  • Nó dựa trên định lý Modigliani-Miller về cấu trúc vốn.
  • Hệ số beta của phương trình Hamada càng cao thì rủi ro liên quan đến công ty càng cao.

Ví dụ về phương trình Hamada

Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,60, thuế suất là 33% và hệ số beta không giới hạn là 0,75. Hệ số Hamada sẽ là 0,75 [1 + (1 – 0,33) (0,60)] hoặc 1,05. Điều này có nghĩa là đòn bẩy tài chính đối với công ty này làm tăng rủi ro tổng thể lên một lượng beta là 0,30, tương đương 1,05 nhỏ hơn 0,75 hoặc 40% (0,3 / 0,75).

Hoặc xem xét mục tiêu của nhà bán lẻ (NYSE: TGT), có phiên bản beta chưa mở hiện tại là 0,82. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,05 và thuế suất hàng năm hiệu quả là 20%. Do đó, hệ số Hamada là 0,99, hoặc 0,82 [1 + (1 – 0,2) (0,26)]. Do đó, đòn bẩy đối với một công ty làm tăng lượng beta lên 0,17, hay 21%.

Sự khác biệt giữa phương trình Hamada và chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC)

Phương trình Hamada là một phần của chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC). WACC liên quan đến việc mở rộng phiên bản beta để xác định lại nó nhằm tìm ra một cấu trúc vốn lý tưởng. Hành động hạ cấp beta là phương trình Hamada.

Hạn chế của việc sử dụng phương trình Hamada

Phương trình Hamada được sử dụng để tìm kiếm cấu trúc vốn tối ưu, nhưng phương trình này không bao gồm rủi ro vỡ nợ. Mặc dù đã có những sửa đổi để giải quyết rủi ro như vậy, nhưng họ vẫn thiếu một cách mạnh mẽ để kết hợp chênh lệch tín dụng và rủi ro vỡ nợ. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng phương trình Hamada, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu beta là gì và cách tính toán nó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia