Growth Rates là gì?

25

Tỷ lệ tăng trưởng là gì?

Tỷ lệ tăng trưởng đề cập đến phần trăm thay đổi của một biến cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Đối với các nhà đầu tư, tỷ lệ tăng trưởng thường đại diện cho tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của doanh thu, thu nhập, cổ tức hoặc thậm chí là các khái niệm vĩ mô của công ty, chẳng hạn như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và doanh số bán lẻ. Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng trong tương lai hoặc tỷ lệ tăng trưởng theo dõi là hai loại tỷ lệ tăng trưởng phổ biến được sử dụng để phân tích.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ tăng trưởng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi hàng năm của một biến số dưới dạng phần trăm.
  • Tỷ lệ tăng trưởng lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà sinh học nghiên cứu quy mô dân số, nhưng sau đó đã được sử dụng để nghiên cứu hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp hoặc lợi nhuận đầu tư.
  • Tỷ lệ tăng trưởng có thể có lợi trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và dự đoán hiệu quả hoạt động trong tương lai.
  • Tỷ lệ tăng trưởng được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị cuối và giá trị bắt đầu chia cho khoảng thời gian đang được phân tích và chia cho giá trị bắt đầu.
  • Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là một biến thể của tốc độ tăng trưởng thường được sử dụng để đánh giá hoạt động đầu tư hoặc hoạt động của công ty.
1:43

Tỉ lệ tăng trưởng

Hiểu tỷ lệ tăng trưởng

Ở cấp độ cơ bản nhất, tỷ lệ tăng trưởng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi hàng năm của một biến số dưới dạng phần trăm. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế được tính bằng tốc độ thay đổi hàng năm mà tại đó GDP của một quốc gia tăng hoặc giảm. Tốc độ tăng trưởng này được sử dụng để đo lường sự suy thoái hoặc mở rộng của nền kinh tế. Nếu thu nhập của một quốc gia giảm trong hai quý liên tiếp, thì quốc gia đó được coi là đang trong tình trạng suy thoái.

Ngược lại, nếu quốc gia đó đã tăng thu nhập trong hai quý liên tiếp, thì quốc gia đó được coi là đang mở rộng.

Cách tính tỷ lệ tăng trưởng

Tỷ lệ tăng trưởng có thể được tính toán theo nhiều cách, tùy thuộc vào những gì con số dự định truyền đạt. Tỷ lệ tăng trưởng đơn giản chỉ cần chia chênh lệch giữa giá trị cuối và giá trị đầu cho giá trị đầu hoặc (EV-BV) / BV. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với GDP của một quốc gia có thể được tính như sau:

Tăng trưởng kinh tế = GDP 2 GDP 1 GDP 1 ở đâu: GDP = Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia begin {align} & text {Tăng trưởng kinh tế} = frac { text {GDP} _2 – text {GDP} _1} { text {GDP} _1} & textbf {where:} & text {GDP} = text {Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia} end {align}

Tăng trưởng kinh tế = GDP 1 GDP 2 GDP 1ở đâu:GDP = Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia

Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể quá đơn giản.

CAGR

Một sửa đổi phổ biến là tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR, không phải là tỷ suất sinh lợi thực, mà là một biểu diễn mô tả tốc độ mà một khoản đầu tư sẽ tăng lên nếu nó tăng cùng tốc độ hàng năm và lợi nhuận được tái đầu tư ở cuối mỗi năm. Công thức tính CAGR là:

C Một G R = ( E V B V ) 1 N 1 ở đâu: E V = Giá trị kết thúc B V = Giá trị ban đầu N = Số năm begin {align} & CAGR = left ( frac {EV} {BV} right) ^ { frac {1} {n}} – 1 & textbf {where:} & EV = text { Giá trị kết thúc} & BV = text {Giá trị bắt đầu} & n = text {Số năm} kết thúc {căn chỉnh}

C A G R = ( B V E V ) n 1 1ở đâu:E V = Giá trị kết thúcB V = Giá trị ban đầun = Số năm

Tính toán CAGR giả định rằng tăng trưởng ổn định trong một khoảng thời gian nhất định. CAGR là một số liệu được sử dụng rộng rãi do tính đơn giản và linh hoạt của nó, và nhiều công ty sẽ sử dụng nó để báo cáo và dự báo tăng trưởng thu nhập.

Tăng trưởng cổ tức và định giá chứng khoán

Lý thuyết tài chính cho rằng cổ phiếu của một công ty có thể được định giá tương đối bằng cách sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức (DDM), dựa trên giả thuyết rằng giá hiện tại bằng tổng tất cả các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai khi được chiết khấu trở lại giá trị hiện tại. Kết quả là, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức rất quan trọng để định giá cổ phiếu.

Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM) là một cách tiếp cận phổ biến được sử dụng để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu dựa trên chuỗi cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi trong tương lai. Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức này được giả định là dương khi các công ty trưởng thành tìm cách tăng cổ tức trả cho các nhà đầu tư của họ một cách thường xuyên. Do đó, biết tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là yếu tố đầu vào quan trọng để định giá cổ phiếu.

Sử dụng tỷ lệ tăng trưởng

Tỷ lệ tăng trưởng của Công ty và Đầu tư

Các nhà phân tích, nhà đầu tư và ban lãnh đạo của công ty sử dụng tỷ lệ tăng trưởng để đánh giá mức tăng trưởng của công ty theo định kỳ và đưa ra dự đoán về hiệu suất trong tương lai. Thông thường, tỷ lệ tăng trưởng được tính cho thu nhập, doanh số bán hàng hoặc dòng tiền của một công ty, nhưng các nhà đầu tư cũng xem xét tỷ lệ tăng trưởng cho các chỉ số khác, chẳng hạn như tỷ lệ giá trên thu nhập hoặc giá trị sổ sách, trong số những chỉ số khác. Khi các công ty đại chúng báo cáo thu nhập hàng quý, các số liệu tiêu đề thường là thu nhập và doanh thu, cùng với tốc độ tăng trưởng — hàng quý qua quý hoặc hàng năm — cho từng số liệu.

Ví dụ, Amazon đã báo cáo doanh thu cả năm là 232,89 tỷ đô la cho năm 2018; con số này thể hiện mức tăng trưởng 30,93% so với doanh thu năm 2017 là 177,9 tỷ USD. Amazon cũng báo cáo rằng tổng thu nhập của họ đạt 10,07 tỷ đô la trong năm 2018, so với 3,03 tỷ đô la trong năm 2017, vì vậy tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty trên cơ sở hàng năm là con số khổng lồ 232%.

Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ (IGR) là một loại tỷ lệ tăng trưởng cụ thể được sử dụng để đo lường lợi tức đầu tư hoặc dự án hoặc hiệu quả hoạt động của công ty. Đây là mức tăng trưởng cao nhất có thể đạt được đối với một doanh nghiệp mà không cần nhận tài trợ từ bên ngoài và tỷ lệ tăng trưởng nội bộ tối đa của một công ty là mức hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục tài trợ và phát triển công ty.

Bởi vì giá cổ phiếu được cho là phản ánh giá trị chiết khấu của dòng tiền trong tương lai của một công ty, thị trường chứng khoán tăng có nghĩa là cải thiện tỷ lệ tăng trưởng dự báo cho công ty.

Tốc độ tăng trưởng ngành

Các ngành cụ thể cũng có tốc độ tăng trưởng. Mỗi ngành có một số điểm chuẩn duy nhất cho tốc độ tăng trưởng mà hiệu suất của ngành đó được đo lường. Ví dụ, các công ty sử dụng công nghệ tiên tiến có nhiều khả năng có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn so với một ngành trưởng thành như bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng của ngành có thể được sử dụng làm điểm so sánh cho các công ty đang tìm cách đánh giá hiệu quả hoạt động của họ so với các công ty cùng ngành.

Việc sử dụng tỷ lệ tăng trưởng lịch sử là một trong những phương pháp đơn giản nhất để ước tính tốc độ tăng trưởng trong tương lai của một ngành. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao trong lịch sử không phải lúc nào cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng cao nhìn về tương lai vì các điều kiện kinh tế và công nghiệp thay đổi liên tục và thường mang tính chu kỳ. Ví dụ, ngành công nghiệp ô tô có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn trong thời kỳ nền kinh tế mở rộng, nhưng trong thời kỳ suy thoái, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn và không chi tiêu thu nhập khả dụng cho một chiếc ô tô mới.

Ví dụ về Tỷ lệ tăng trưởng

Ngoài tốc độ tăng trưởng GDP, tăng trưởng doanh số bán lẻ là một tốc độ tăng trưởng quan trọng khác đối với một nền kinh tế vì nó có thể là đại diện cho niềm tin của người tiêu dùng và thói quen chi tiêu của khách hàng. Khi nền kinh tế đang hoạt động tốt và người dân tự tin, họ sẽ tăng chi tiêu, điều này được thể hiện qua doanh số bán lẻ. Khi nền kinh tế suy thoái, người dân giảm chi tiêu, doanh số bán lẻ giảm.

Ví dụ, tăng trưởng doanh số bán lẻ quý 2 năm 2016 của Ireland đã được báo cáo vào tháng 7 năm 2016, cho thấy doanh số bán lẻ trong nước không đổi trong suốt quý thứ hai của năm. Người ta tin rằng bất ổn chính trị trong nước, kết hợp với kết quả của cuộc bỏ phiếu Brexit vào tháng 6/2016, đã khiến doanh số bán hàng của Ireland bị đình trệ. Trong khi một số ngành, chẳng hạn như nông nghiệp và vườn, cho thấy sự tăng trưởng tích cực, thì các ngành khác trong lĩnh vực bán lẻ lại chống lại sự tăng trưởng đó. Thời trang và giày dép có mức tăng trưởng âm trong quý.

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng của một công ty?

Sự phát triển của công ty có thể được đo lường theo nhiều khía cạnh, nhưng tất cả sẽ tuân theo cùng một cách tiếp cận cơ bản, đó là lấy sự khác biệt giữa cấp độ hiện tại và cấp độ cũ và chia số tiền đó cho cấp độ cũ. Do đó, chúng ta có thể đánh giá mức tăng trưởng lợi nhuận của một công ty bằng cách so sánh lợi nhuận của công ty trong giai đoạn hiện tại với giai đoạn trước đó. Các nhà phân tích cũng xem xét tăng trưởng doanh số (doanh thu), tăng giá cổ phiếu và tăng trưởng cổ tức theo cách tương tự.

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng trong Excel?

Vì các phép tính tỷ lệ tăng trưởng tuân theo một công thức khá đơn giản, chúng có thể dễ dàng được chuyển vào một chương trình bảng tính như MS Excel để tăng tốc độ tính toán và loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người. Bạn chỉ cần cung cấp các giá trị đầu, giá trị kết thúc và số khoảng thời gian (ví dụ: nếu sử dụng CAGR). Lưu ý rằng các phiên bản Excel mới hơn cũng có hàm tỷ lệ trả lại tích hợp có thể tính CAGR trong một bước, được gọi là [RRI]. Tuy nhiên, hàm RRI sử dụng ba đối số: số khoảng thời gian, giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc.

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng của một khoản đầu tư?

Các nhà đầu tư thường xem xét các phép tính tỷ lệ hoàn vốn (RoR) để tính toán tốc độ tăng trưởng của danh mục đầu tư hoặc khoản đầu tư của họ. Mặc dù những điều này thường tuân theo các công thức về tốc độ tăng trưởng hoặc CAGR, nhưng các nhà đầu tư cũng có thể muốn biết tỷ suất lợi nhuận thực tế hoặc sau thuế của họ. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng đối với các nhà đầu tư sẽ loại trừ tác động của thuế, lạm phát và chi phí hoặc phí giao dịch.

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng GDP?

Tỷ lệ tăng trưởng GDP, theo công thức trên, lấy sự khác biệt giữa mức GDP hiện tại và mức GDP trước đó và chia tỷ lệ đó cho mức GDP trước đó. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực (GDO) sẽ tính đến ảnh hưởng của lạm phát, thay thế GDP thực ở tử số và mẫu số, trong đó GDP thực = GDP / (1 + tỷ lệ lạm phát kể từ năm gốc).

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng của một dân số?

Giống như bất kỳ phép tính tỷ lệ tăng trưởng nào khác, tỷ lệ tăng trưởng của dân số có thể được tính bằng cách lấy quy mô dân số hiện tại và trừ đi quy mô dân số trước đó. Chia số tiền đó cho kích thước trước đó. Nhân nó với 100 để có phần trăm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia