Gross Value Added (GVA) là gì?

53

Tổng Giá trị Gia tăng (GVA) là gì?

Tổng giá trị gia tăng (GVA) là một chỉ số năng suất kinh tế đo lường sự đóng góp của một công ty con, công ty hoặc đô thị cho một nền kinh tế, nhà sản xuất, khu vực hoặc khu vực.

GVA cung cấp giá trị đô la cho lượng hàng hóa và dịch vụ đã được sản xuất ở một quốc gia, trừ đi chi phí của tất cả các đầu vào và nguyên liệu thô có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất đó. Do đó, GVA điều chỉnh tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do tác động của trợ cấp và thuế (thuế quan) đối với sản phẩm.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tổng giá trị gia tăng (GVA) là một chỉ số năng suất kinh tế đo lường sự đóng góp của một công ty con, công ty hoặc đô thị cho một nền kinh tế, nhà sản xuất, khu vực hoặc khu vực.
 • GVA là sản lượng của quốc gia trừ đi tiêu dùng trung gian, là hiệu số giữa tổng sản lượng và sản lượng ròng.
 • GVA rất quan trọng vì nó được sử dụng để điều chỉnh GDP, là một chỉ số chính về tình trạng của tổng nền kinh tế của một quốc gia.
 • Nó cũng có thể được sử dụng để đo lường số tiền mà một sản phẩm hoặc dịch vụ đã đóng góp để đáp ứng chi phí cố định của một công ty.

Tìm hiểu Tổng Giá trị Gia tăng (GVA)

GVA là sản lượng của quốc gia trừ đi tiêu dùng trung gian, là hiệu số giữa tổng sản lượng và sản lượng ròng. GVA rất quan trọng vì nó được sử dụng để tính GDP, một chỉ số chính về tình trạng tổng nền kinh tế của một quốc gia. Nó cũng có thể được sử dụng để xem có bao nhiêu giá trị được thêm vào (hoặc mất đi) từ một khu vực, tiểu bang hoặc tỉnh cụ thể.

Ở cấp độ quốc gia, GVA đôi khi được ưa chuộng như một thước đo tổng sản lượng kinh tế và tốc độ tăng trưởng so với GDP hoặc tổng sản phẩm quốc dân (GNP). GVA liên quan đến GDP thông qua thuế đánh vào sản phẩm và trợ cấp cho sản phẩm. Nó bổ sung thêm các khoản trợ cấp mà chính phủ cấp cho một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế và trừ đi các khoản thuế áp dụng cho các lĩnh vực khác.

Ở cấp công ty, số liệu này thường được tính toán để đại diện cho GVA của một sản phẩm, dịch vụ hoặc đơn vị công ty cụ thể mà công ty hiện đang sản xuất hoặc cung cấp. Sau khi trừ đi mức tiêu thụ vốn cố định và ảnh hưởng của khấu hao, công ty biết được giá trị ròng mà một hoạt động cụ thể thêm vào lợi nhuận của nó là bao nhiêu. Nói cách khác, số GVA cho biết đóng góp của sản phẩm cụ thể đó vào lợi nhuận của công ty.

Công thức cho GVA:

GVA = GDP + SP TP. ở đâu: SP = Trợ giá sản phẩm TP. = Thuế đối với sản phẩm begin {align} & text {GVA} = text {GDP} + text {SP} – text {TP} & textbf {where:} & text {SP} = text { Trợ cấp đối với sản phẩm} & text {TP} = text {Thuế đối với sản phẩm} end {align}

GVA = GDP + SP TP trong đó: SP = Trợ giá sản phẩm TP = Thuế sản phẩm

Ví dụ về Tổng Giá trị Gia tăng (GVA)

Hãy xem xét một ví dụ giả định cho quốc gia hư cấu, Investopedialand . Là một ví dụ rất đơn giản về tính toán GVA, hãy xem xét dữ liệu sau cho quốc gia hư cấu của chúng tôi:

 • Tiêu dùng tư nhân = 500 tỷ đô la
 • Tổng đầu tư = 250 tỷ đô la
 • Đầu tư của chính phủ = 150 tỷ đô la
 • Chi tiêu của chính phủ = 250 tỷ đô la
 • Tổng xuất khẩu = 150 tỷ đô la
 • Tổng nhập khẩu = 125 tỷ đô la
 • Tổng số thuế đánh vào sản phẩm = 10%
 • Tổng trợ cấp cho sản phẩm = 5%

Sử dụng dữ liệu này, GVA có thể được tính toán. Bước đầu tiên là tính toán GDP. Nhớ lại rằng GDP được tính bằng tiêu dùng tư nhân + tổng đầu tư + đầu tư của chính phủ + chi tiêu của chính phủ + (xuất khẩu – nhập khẩu):

 • GDP = 500 tỷ USD + 250 tỷ USD + 150 tỷ USD + 250 tỷ USD + (150 tỷ – 125 tỷ USD) = 1,175 nghìn tỷ USD

Tiếp theo, chúng tôi tính toán các khoản trợ cấp và thuế đối với sản phẩm. Vì đơn giản, hãy giả định rằng tất cả tiêu dùng tư nhân là tiêu dùng sản phẩm. Trong trường hợp đó, trợ cấp và thuế như sau:

 • Trợ cấp cho sản phẩm = 500 tỷ đô la x 5% = 25 tỷ đô la
 • Thuế đánh vào sản phẩm = 500 tỷ đô la x 10% = 50 tỷ đô la

Với điều này, GVA có thể được tính như sau:

 • Tổng giá trị gia tăng = 1,175 nghìn tỷ USD + 25 tỷ USD – 50 tỷ USD = 1,15 nghìn tỷ USD

Nguồn tham khảo: investmentopedia