Gross Sales là gì?

83

Doanh thu gộp là gì?

Tổng doanh thu là một số liệu cho tổng doanh thu của một công ty, không được điều chỉnh cho các chi phí liên quan đến việc tạo ra những doanh số bán hàng đó. Công thức tổng doanh thu được tính bằng tổng tất cả các hóa đơn bán hàng hoặc các giao dịch doanh thu có liên quan. Tuy nhiên, tổng doanh thu không bao gồm chi phí hoạt động, chi phí thuế hoặc các khoản phí khác — tất cả những khoản này đều được khấu trừ để tính doanh thu thuần.

1:21

Tổng doanh thu

Công thức cho Tổng doanh số là

Tổng doanh thu được tính bằng cách cộng tất cả các hóa đơn bán hàng trước chiết khấu, trả lại và phụ cấp với nhau.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng doanh thu được tính bằng tổng doanh thu trước khi giảm giá hoặc trả hàng.
  • Chúng thường chỉ có ý nghĩa đối với các công ty hoạt động trong ngành bán lẻ tiêu dùng.
  • Các nhà phân tích thấy hữu ích khi vẽ biểu đồ tổng doanh thu và doanh thu ròng trên biểu đồ để xác định xu hướng. Nếu cả hai đường cùng tăng, điều này có thể cho thấy vấn đề với chất lượng sản phẩm.

Doanh số gộp có thể cho bạn biết điều gì?

Tổng doanh thu có thể là một công cụ quan trọng, đặc biệt đối với các cửa hàng bán các mặt hàng bán lẻ, nhưng nó không phải là từ cuối cùng trong doanh thu của một công ty. Cuối cùng, nó phản ánh tổng doanh thu mà một doanh nghiệp mang lại trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó không tính đến tất cả các chi phí đã tích lũy trong suốt quá trình tạo ra các sản phẩm đã được bán. Tổng doanh thu thường không được liệt kê trên báo cáo thu nhập hoặc thường được liệt kê dưới dạng tổng doanh thu. Doanh thu ròng phản ánh bức tranh chân thực hơn về doanh thu hàng đầu của một công ty.

Các nhà phân tích thường thấy hữu ích khi vẽ các đường tổng doanh thu và đường bán hàng ròng cùng nhau trên một biểu đồ để xác định xem mỗi giá trị đang có xu hướng như thế nào trong một khoảng thời gian. Nếu cả hai đường cùng tăng, điều này có thể cho thấy vấn đề với chất lượng sản phẩm vì chi phí cũng đang tăng lên, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy số lượng chiết khấu cao hơn. Các số liệu này phải được theo dõi trong một khoảng thời gian vừa phải để xác định chính xác ý nghĩa của chúng. Tổng doanh thu có thể được sử dụng để thể hiện thói quen chi tiêu của người tiêu dùng.

Ví dụ về Cách sử dụng Doanh số gộp

Hầu hết các công ty không cung cấp tổng doanh thu trong báo cáo tài chính được nộp công khai của họ. Thay vào đó, nó thường được sử dụng làm số nội bộ. Ví dụ, một công ty như Dollar General (NYSE: DG) hoặc Target (NYSE: TGT) bán sản phẩm cho khách hàng.

Tuy nhiên, họ giảm giá và đổi trả sản phẩm trải nghiệm. Các công ty này và nhiều công ty khác chọn không báo cáo doanh thu gộp, thay vì trình bày doanh thu thuần trên báo cáo tài chính của họ. Doanh thu thuần đã có chiết khấu, trả lại và các khoản phụ cấp khác đã được tính vào.

Sự khác biệt giữa Tổng doanh số bán hàng và Doanh số bán hàng ròng

Doanh thu gộp là tổng số giao dịch bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định cho một công ty. Doanh thu thuần được tính bằng cách trừ đi các khoản phụ cấp, chiết khấu bán hàng và lợi nhuận từ doanh thu bán hàng gộp.

Doanh thu thuần phản ánh tất cả các khoản giảm giá khách hàng phải trả, giảm giá hàng hóa và bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào đã trả cho khách hàng sau thời điểm bán hàng. Ba khoản khấu trừ này có số dư nợ tự nhiên trong khi tài khoản bán hàng gộp có số dư ghi có tự nhiên. Do đó, các khoản giảm trừ được xây dựng để bù đắp vào tài khoản bán hàng.

Hạn chế của việc sử dụng doanh số gộp

Tổng doanh thu nói chung chỉ có ý nghĩa đối với các công ty hoạt động trong ngành bán lẻ tiêu dùng, phản ánh số lượng sản phẩm mà một doanh nghiệp bán được so với các đối thủ cạnh tranh chính của nó. Một công ty có thể quyết định trình bày tổng doanh thu, các khoản khấu trừ và doanh thu thuần trên các dòng khác nhau trong báo cáo thu nhập.

Tuy nhiên, điều này thường khó hiểu hơn, vì vậy doanh thu thuần thường là giá trị duy nhất được trình bày. Khi tổng doanh thu được trình bày trên một dòng riêng biệt, con số này thường gây hiểu nhầm, vì nó có xu hướng phóng đại số lượng doanh thu đã thực hiện và ngăn cản người đọc xác định tổng số các khoản giảm trừ doanh thu khác nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia