Gross Profit là gì?

30

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà một công ty tạo ra sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình. Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) từ doanh thu (doanh thu). Những số liệu này có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của một công ty. Lợi nhuận gộp cũng có thể được gọi là lợi nhuận bán hàng hoặc tổng thu nhập.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lợi nhuận gộp, còn được gọi là thu nhập gộp, được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu.
  • Nói chung, lợi nhuận gộp chỉ bao gồm chi phí biến đổi và không tính đến chi phí cố định.
  • Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và vật tư của một công ty để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.
1:37

Lợi nhuận gộp

Công thức cho lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu Giá vốn hàng bán begin {align} & text {Gross Profit} = text {Revenue} – text {Giá vốn hàng bán} end {align}

Lợi nhuận gộp = Doanh thu Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp có thể cho bạn biết điều gì

Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và vật tư của một công ty để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Chỉ số này chủ yếu xem xét chi phí biến đổi — nghĩa là, chi phí biến động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:

  • Vật liệu
  • Lao động trực tiếp, giả sử là theo giờ hoặc theo cách khác phụ thuộc vào mức sản lượng
  • Hoa hồng cho nhân viên kinh doanh
  • Phí thẻ tín dụng khi khách hàng mua hàng
  • Thiết bị, có thể bao gồm khấu hao dựa trên mức sử dụng
  • Tiện ích cho địa điểm sản xuất
  • Đang chuyển hàng

Như được định nghĩa chung, lợi nhuận gộp không bao gồm chi phí cố định (nghĩa là chi phí phải trả bất kể mức sản lượng). Chi phí cố định bao gồm tiền thuê, quảng cáo, bảo hiểm, tiền lương cho nhân viên không trực tiếp sản xuất và vật tư văn phòng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một phần chi phí cố định được chỉ định cho mỗi đơn vị sản xuất theo chi phí hấp thụ, vốn này được yêu cầu cho báo cáo bên ngoài theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Ví dụ: nếu một nhà máy sản xuất 10.000 vật dụng trong một khoảng thời gian nhất định và công ty trả 30.000 đô la tiền thuê cho tòa nhà, thì chi phí 3 đô la sẽ được phân bổ cho mỗi vật dụng theo chi phí hấp thụ.

Không nên nhầm lẫn lợi nhuận gộp với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp so với Biên lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp có thể được sử dụng để tính toán một số liệu khác, tỷ suất lợi nhuận gộp. Số liệu này rất hữu ích để so sánh hiệu quả sản xuất của một công ty theo thời gian. Chỉ đơn giản so sánh lợi nhuận gộp từ năm này sang năm khác hoặc quý này sang quý khác có thể gây hiểu lầm, vì lợi nhuận gộp có thể tăng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm – một xu hướng đáng lo ngại có thể đưa một công ty vào nước nóng.

Mặc dù các thuật ngữ tương tự nhau (và đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau), lợi nhuận gộp không giống như tỷ suất lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp được biểu thị bằng giá trị tiền tệ, tỷ suất lợi nhuận gộp theo tỷ lệ phần trăm. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp như sau:

Biên lợi nhuận gộp = Doanh thu Giá vốn hàng bán Doanh thu begin {align} & text {Biên lợi nhuận gộp} = frac { text {Doanh thu} – text {Giá vốn hàng bán}} { text {Doanh thu}} end {align}

Ví dụ về cách sử dụng lợi nhuận gộp

Đây là một ví dụ về cách tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp, sử dụng báo cáo thu nhập của Công ty ABC.

Doanh thu (tính bằng triệu USD)
Ô tô 141.546
Các dịch vụ tài chính 10,253
Khác 1
Tổng doanh thu 151.800
Chi phí và phí tổn
Giá vốn bán ô tô 126.584
Chi phí bán hàng, hành chính và các chi phí khác 12,196
Dịch vụ tài chính lãi, chi phí hoạt động và các chi phí khác 8.904
Tổng giá cả và chi phí 147.684

Để tính lợi nhuận gộp, trước tiên chúng tôi cộng giá vốn hàng bán (COGS), tổng giá trị lên đến $ 126,584. Chúng tôi không bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác vì chúng chủ yếu là chi phí cố định. Sau đó, chúng tôi trừ giá vốn hàng bán khỏi doanh thu để thu được lợi nhuận gộp là $ 151,800 – $ 126,584 = $ 25,216 triệu.

Để có được tỷ suất lợi nhuận gộp, chúng tôi chia lợi nhuận gộp cho tổng doanh thu với tỷ suất lợi nhuận là 25.216 đô la / 151.800 đô la = 16,61%. Con số này so với mức trung bình của ngành ô tô là khoảng 14%, cho thấy Ford hoạt động hiệu quả hơn các công ty cùng ngành.

Hạn chế của việc sử dụng lợi nhuận gộp

Báo cáo thu nhập chuẩn hóa được lập bởi các dịch vụ dữ liệu tài chính có thể cho lợi nhuận gộp hơi khác một chút. Các báo cáo này hiển thị một cách thuận tiện lợi nhuận gộp dưới dạng một mục hàng riêng biệt, nhưng chúng chỉ có sẵn cho các công ty đại chúng.

Các nhà đầu tư xem xét thu nhập của các công ty tư nhân nên tự làm quen với các khoản mục chi phí và chi phí trên một bảng cân đối kế toán không chuẩn hóa có thể có hoặc có thể không ảnh hưởng đến tính toán lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp đo lường điều gì?

Lợi nhuận gộp, còn được gọi là thu nhập gộp, bằng doanh thu của một công ty trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Nó thường được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang quản lý lao động và vật tư trong sản xuất. Nói chung, lợi nhuận gộp sẽ xem xét chi phí biến đổi, biến động so với sản lượng sản xuất. Những chi phí này có thể bao gồm nhân công, vận chuyển và vật liệu, trong số những chi phí khác.

Ví dụ về Lợi nhuận gộp là gì?

Hãy xem xét báo cáo thu nhập hàng quý sau đây trong đó một công ty có doanh thu 100.000 đô la và giá vốn hàng bán là 75.000 đô la. Điều quan trọng là dưới chi phí, tính toán của bạn sẽ không bao gồm bất kỳ chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý nào (SG&A). Để đạt được tổng lợi nhuận gộp, 100.000 đô la doanh thu sẽ trừ đi 75.000 đô la giá vốn hàng bán bằng 25.000 đô la.

Lợi nhuận gộp khác với lợi nhuận ròng như thế nào?

Lợi nhuận gộp là thu nhập còn lại sau khi đã trừ chi phí sản xuất khỏi doanh thu và giúp các nhà đầu tư xác định doanh thu thu được bao nhiêu lợi nhuận từ việc sản xuất và bán sản phẩm của mình. Để so sánh, lợi nhuận ròng, hay thu nhập ròng, là lợi nhuận còn lại sau khi tất cả các chi phí và chi phí đã được loại bỏ khỏi doanh thu. Nó giúp chứng minh khả năng sinh lời tổng thể của một công ty, phản ánh hiệu quả quản lý của một công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia