Gross National Happiness (GNH) là gì?

115

Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) là gì?

Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) là thước đo tiến bộ kinh tế và đạo đức mà vua của đất nước Bhutan ở Himalaya đã đưa ra vào những năm 1970 như một sự thay thế cho tổng sản phẩm quốc nội. Thay vì tập trung chặt chẽ vào các thước đo kinh tế định lượng, tổng hạnh phúc quốc gia tính đến sự kết hợp ngày càng tăng của các yếu tố chất lượng cuộc sống.

Bộ luật pháp đầu tiên của vương quốc Bhutan, được viết vào thời điểm thống nhất năm 1729, tuyên bố rằng “nếu chính phủ không thể tạo ra hạnh phúc cho người dân thì chính phủ không có mục đích gì cả”.

Hiểu biết về Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH)

Vua Jigme Singye Wangchuck nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn năm 1972 rằng “tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc dân”. Không rõ Vua Jigme đã suy nghĩ nghiêm túc đến mức nào về số liệu mới này, nhưng các học giả Bhutan kể từ đó đã tiếp thu ý tưởng và thực hiện nó. GNH đã phát triển thành một thước đo khoa học về sự phát triển kinh tế và đạo đức của vương quốc từng bị cô lập.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) là thước đo tiến bộ kinh tế và đạo đức mà đất nước Bhutan đưa ra vào những năm 1970 như là một sự thay thế cho tổng sản phẩm quốc nội.
  • “Bốn trụ cột” của GNH là quản trị tốt, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy văn hóa, và bảo tồn môi trường.
  • Chính phủ Bhutan tính đến 4 trụ cột của GNH khi quyết định thông qua luật.

Năm 1998, chính phủ Bhutan đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Tổng Hạnh phúc Quốc gia (CBSGNH) để tiến hành nghiên cứu về chủ đề này. Nhiệm vụ của viện là phát triển chỉ số GNH và các chỉ số mà chính phủ có thể xây dựng trong các quyết định chính sách công của mình. Bhutan sau đó có thể chia sẻ khuôn khổ này với thế giới bên ngoài, nơi mà đất nước Himalaya bị cô lập ngày càng có liên hệ với nhau.

Để đạt được mục tiêu đó, Trung tâm GNH ở Bumthang đã phát triển cái mà nó gọi là bốn trụ cột của GNH. Đó là quản trị tốt, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy văn hóa, và bảo tồn môi trường. Hiến pháp năm 2008 quy định rằng các nhà làm luật phải tính đến từng điều khoản khi xem xét luật mới.

Những trụ cột này cung cấp nền tảng cho hạnh phúc, được thể hiện trong chín lĩnh vực của GNH: tâm lý tốt, mức sống, quản trị tốt, sức khỏe, sức sống cộng đồng, đa dạng văn hóa, sử dụng thời gian và khả năng phục hồi sinh thái.

Báo cáo Chỉ số GNH 2012

CBSGNH đã xuất bản một báo cáo chính thức về nghiên cứu của mình đối với GNH vào năm 2012. Báo cáo dựa trên dữ liệu được thu thập và tinh chỉnh trong các cuộc khảo sát trước vào năm 2006 và 2008, sau đó là một cuộc khảo sát chính thức vào năm 2010. Trong báo cáo này, trung tâm cung cấp một cái nhìn tổng quan về kết quả hoạt động quốc gia. trên chín miền được mô tả ở trên. Mỗi miền có trọng số như nhau, nhưng các chỉ số đi về phía xếp hạng của từng miền được chia tỷ lệ theo tính chủ quan của chỉ số đó.

Nghiên cứu cho phép có rất nhiều thành phần và lĩnh vực của hạnh phúc vì nó hoạt động dựa trên giả định rằng hạnh phúc là mối quan tâm đa chiều. Sự hài lòng thực sự xuất phát từ cảm giác rằng người khác đang hạnh phúc, không chỉ bản thân. Ở Bhutan, việc theo đuổi hạnh phúc là của một tập thể, mặc dù một phần đáng kể tình cảm xuất phát từ bên trong. Cấu trúc chín miền của GNH cố gắng nắm bắt theo đuổi đa chiều đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia