Gross Exposure là gì?

19

Phơi sáng tổng là gì?

Tỷ lệ chênh lệch gộp đề cập đến mức tuyệt đối của các khoản đầu tư của quỹ. Nó tính đến giá trị của cả vị thế mua và vị thế bán của quỹ và có thể được biểu thị bằng đồng đô la hoặc tỷ lệ phần trăm. Mức độ rủi ro gộp là một thước đo cho biết mức độ tiếp xúc toàn bộ với thị trường tài chính, do đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về số tiền rủi ro mà các nhà đầu tư đang chấp nhận. Mức độ phơi nhiễm gộp càng cao thì tổn thất (hoặc lãi) tiềm năng càng lớn.

Hiểu rõ về phơi nhiễm tổng thể

Tỷ lệ hiển thị gộp là một số liệu đặc biệt có liên quan trong bối cảnh các quỹ đầu cơ, nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch khác, những người có thể bán tài sản ngắn và dài và sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận. Những kiểu nhà đầu tư này đôi khi tinh vi hơn và có nhiều nguồn lực hơn so với những nhà đầu tư thông thường, chỉ dài hạn.

Ví dụ, quỹ đầu cơ A có 200 triệu đô la vốn. Nó triển khai 150 triệu đô la cho các vị thế mua và 50 triệu đô la cho các vị trí ngắn hạn. Do đó, tổng mức đầu tư của quỹ là: 150 triệu đô la + 50 triệu đô la = 200 triệu đô la.

Vì trong trường hợp này, tỷ lệ nợ gộp bằng vốn, nên tỷ lệ nợ gộp theo tỷ lệ phần trăm vốn là 100%. Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp vượt quá 100%, điều đó có nghĩa là quỹ đang sử dụng đòn bẩy – nói cách khác, quỹ đang vay tiền để tăng lợi nhuận. Ngoài ra, tỷ lệ chênh lệch gộp dưới 100% cho thấy một phần danh mục đầu tư được đầu tư bằng tiền mặt.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ chênh lệch gộp đo lường tổng mức độ tiếp xúc của quỹ đầu tư đối với thị trường tài chính, bao gồm cả các vị thế dài và ngắn và việc sử dụng đòn bẩy.
  • Tỷ lệ chênh lệch gộp cao hơn có nghĩa là quỹ có số lượng cổ phần lớn hơn trên thị trường.
  • Tỷ lệ hiển thị gộp là một số liệu đặc biệt có liên quan trong bối cảnh các quỹ đầu cơ, các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch khác, những người có thể bán tài sản ngắn và dài và sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận.

Phơi sáng tổng Vs. Phơi sáng ròng

Mức độ rủi ro của một quỹ đầu tư cũng có thể được đo lường bằng giá trị ròng. Tỷ lệ hiển thị ròng bằng giá trị của các vị thế mua, trừ đi giá trị của các vị thế bán.

Ví dụ, tỷ lệ rủi ro ròng của quỹ đầu cơ A là 100 triệu đô la. Con số này được tính bằng cách trừ đi 50 triệu đô la, số vốn bị ràng buộc ở các vị thế bán, từ 150 triệu đô la nắm giữ dài hạn.

Nếu tỷ lệ phơi sáng ròng giống như tỷ lệ phơi sáng gộp, điều đó có nghĩa là quỹ chỉ có các vị thế mua. Mặt khác, nếu tỷ lệ phơi sáng ròng bằng 0, điều đó có nghĩa là tỷ lệ phần trăm đầu tư vào các vị thế mua tương đương với đầu tư vào các vị thế bán, còn được gọi là chiến lược thị trường trung lập.

Một quỹ có mức rủi ro ròng dài nếu tỷ lệ phần trăm đầu tư vào các vị thế mua vượt quá tỷ lệ phần trăm đầu tư vào các vị thế bán. Tương tự như vậy, nó có một vị thế bán ròng nếu các vị thế bán khống vượt quá các vị thế mua.

Giả sử quỹ đầu cơ B cũng có vốn 200 triệu đô la nhưng sử dụng một lượng đòn bẩy đáng kể. Kết quả là nó có 350 triệu đô la cho các vị thế mua và 150 triệu đô la cho các vị trí bán. Do đó, tổng doanh thu trong trường hợp này là 500 triệu đô la (tức là 350 triệu đô la + 150 triệu đô la), trong khi mức chênh lệch ròng là 200 triệu đô la (tức là 350 – 150 triệu đô la).

Tỷ lệ rủi ro gộp theo tỷ lệ phần trăm vốn của quỹ đầu cơ B = 500 triệu đô la ÷ 200 triệu đô la = 250%. Tỷ lệ chênh lệch gộp cao hơn của Quỹ B có nghĩa là Quỹ có số tiền cổ phần lớn hơn trên thị trường so với A. Việc sử dụng đòn bẩy của Quỹ B sẽ làm tăng lỗ cũng như lợi nhuận.

Cân nhắc đặc biệt

Tỷ lệ chênh lệch gộp thường được sử dụng làm cơ sở để tính phí quản lý của quỹ, vì nó tính đến tổng mức rủi ro của các quyết định đầu tư trên cả khía cạnh dài hạn và ngắn hạn. Các quyết định kết hợp của nhà quản lý danh mục đầu tư sẽ có hậu quả trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của quỹ và do đó phân phối cho các nhà đầu tư của quỹ.

Một phương pháp bổ sung để tính toán mức độ rủi ro là mức độ rủi ro được điều chỉnh bằng beta, cũng được sử dụng cho các quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư. Điều này được tính toán bằng cách lấy tỷ lệ hiển thị trung bình có trọng số của một danh mục đầu tư, trong đó trọng số được xác định là beta của từng chứng khoán riêng lẻ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia