Gross Earnings là gì?

55

Thu nhập gộp là gì?

Tổng thu nhập là tổng số thu nhập kiếm được trong một khoảng thời gian của một cá nhân / hộ gia đình hoặc một công ty. Đối với các cá nhân và hộ gia đình, tổng thu nhập là thu nhập có được trước khi khấu trừ thuế hoặc các khoản điều chỉnh. Trong thế giới doanh nghiệp, đó là một quy ước kế toán đề cập đến lợi nhuận gộp của một công ty đại chúng hoặc số tiền còn lại từ tổng doanh thu trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi giá vốn hàng bán (COGS) được trừ đi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng thu nhập là tổng số thu nhập kiếm được trong một khoảng thời gian của một cá nhân / hộ gia đình hoặc một công ty.
  • Tổng thu nhập của một người hoặc hộ gia đình là bất kỳ khoản thu nhập nào mà không có bất kỳ khoản khấu trừ nào.
  • Đối với một doanh nghiệp, thu nhập gộp là tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.
  • Thu nhập gộp còn được gọi là tổng thu nhập hoặc lợi nhuận gộp.
  • IRS phân biệt giữa tổng thu nhập và tổng thu nhập đã điều chỉnh, là phần còn lại khi một số khoản khấu trừ trên dòng được trừ đi.

Tìm hiểu Tổng thu nhập

Thu nhập gộp cũng thường được gọi trong lĩnh vực tài chính là lợi nhuận gộp hoặc tổng thu nhập. Như đã lưu ý ở trên, thuật ngữ này có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào cách nó được sử dụng.

Khi đề cập đến thu nhập cá nhân hoặc hộ gia đình, tổng thu nhập thường là dòng đầu tiên trong cuống lương của nhân viên. Tiếp theo là thuế thu nhập và tiền lương và các khoản khấu trừ khác, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe do người sử dụng lao động tài trợ, bảo hiểm nhân thọ và trợ cấp hưu trí. Sau khi các khoản khấu trừ này được hạch toán, người sử dụng lao động liệt kê thu nhập ròng hoặc thu nhập của nhân viên ở cuối bảng lương và trên phiếu lương của họ.

Mọi thứ hoạt động hơi khác đối với các doanh nghiệp. Khi nói đến thế giới kinh doanh, thuật ngữ này đề cập đến số tiền còn lại từ tổng doanh thu của một công ty đại chúng khi giá vốn hàng bán được trừ đi. Còn được gọi là lợi nhuận gộp, nó là thu nhập mà một công ty kiếm được trước khi có bất kỳ điều chỉnh nào và các khoản khấu trừ khác, chẳng hạn như thuế. Các chi phí khác này, chẳng hạn như chi phí quản lý, không được bao gồm và nằm trong thu nhập hoạt động của công ty.

Hầu hết những người cho vay thường xem xét tổng thu nhập của bạn khi họ quyết định mức tín dụng mà họ nên cấp cho bạn.

Thu nhập gộp trên Báo cáo thu nhập kinh doanh

Tổng thu nhập của một công ty được báo cáo định kỳ trên báo cáo thu nhập của nó. Dòng đầu tiên của báo cáo thu nhập báo cáo tổng doanh thu và doanh thu của công ty trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi giá vốn hàng bán và tổng thu nhập thường xuất hiện ở dòng thứ hai và thứ ba của nhiều báo cáo thu nhập. Chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán là tổng thu nhập của công ty.

Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm của công ty, chẳng hạn như:

  • Vật liệu sản xuất
  • Hàng tồn kho cho các cửa hàng
  • Chi phí nhân công

Khi doanh nghiệp tính toán tổng thu nhập, doanh nghiệp có thể trừ phần còn lại của chi phí kinh doanh, bao gồm các chi phí như tiện ích, trả nợ vay, vật tư văn phòng, phí nhà thầu và nhiều chi phí khác.

Chi phí gián tiếp không được tính vào giá vốn hàng bán của công ty.

Thu nhập gộp so với Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI)

Đối với mục đích thuế, Sở Thuế vụ (IRS) phân biệt tổng thu nhập và tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI). Tổng thu nhập bao gồm tất cả số tiền bạn kiếm được trong năm bao gồm tiền lương, thu nhập từ việc kinh doanh, các khoản cấp dưỡng, thu nhập cho thuê, tiền lãi và một số loại thanh toán khác.

IRS cho phép người đóng thuế lấy một số khoản khấu trừ vượt mức chọn lọc từ tổng thu nhập và những khoản này bao gồm một số chi phí mà các nhà giáo dục phải chịu, chi phí di chuyển đủ điều kiện, đóng góp vào tài khoản IRA cũng như một số khoản khác. Sự khác biệt giữa tổng thu nhập của bạn và các khoản khấu trừ này là AGI của bạn.

Khi bạn hoàn thành tờ khai thuế thu nhập của mình, bạn trừ một khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc danh sách các khoản khấu trừ thành từng khoản khỏi AGI của mình và khoản chênh lệch tạo ra thu nhập chịu thuế của bạn, số tiền IRS đánh thuế thu nhập.

Ví dụ về Thu nhập gộp

Để hiểu tổng thu nhập của từng cá nhân, hãy xem xét ông Z, người đã kiếm được tổng cộng 50.000 đô la cho năm tài chính đã hoàn thành gần đây. Anh ta cũng đã trả 10.000 đô la tiền thuế thu nhập, đóng góp hưu trí và tiền An sinh xã hội. Trong trường hợp này, tổng thu nhập của anh ấy là 50.000 đô la và thu nhập ròng của anh là 40.000 đô la.

Nhưng nó hoạt động như thế nào đối với các doanh nghiệp? Đây là một ví dụ đơn giản. Giả sử Công ty X có doanh thu là 2 triệu đô la, giá vốn hàng bán là 500.000 đô la và các chi phí liên quan đến việc bán hàng là 300.000 đô la. Tổng thu nhập của công ty là 1,5 triệu đô la. Sau các khoản khấu trừ khác, nó còn lại 1,2 triệu đô la thu nhập ròng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia