Gross Domestic Income (GDI) là gì?

33

Tổng thu nhập quốc nội (GDI) là gì?

Tổng thu nhập quốc nội (GDI) là thước đo hoạt động kinh tế của một quốc gia dựa trên toàn bộ số tiền kiếm được cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một thời kỳ cụ thể.

Về lý thuyết, GDI nên đồng nhất với tổng sản phẩm quốc nội (GDP), một thước đo được sử dụng phổ biến hơn để đánh giá hoạt động kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, các nguồn dữ liệu khác nhau được sử dụng trong mỗi phép tính dẫn đến kết quả hơi khác nhau.

Nói chung, GDP có xu hướng là số liệu đáng tin cậy hơn vì nó dựa trên dữ liệu mới hơn và mở rộng hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • GDI và GDP là hai thước đo hơi khác nhau về hoạt động kinh tế của một quốc gia.
  • GDI tính những gì mà tất cả những người tham gia trong nền kinh tế kiếm được hoặc “thu về” (như tiền lương, lợi nhuận và thuế). GDP tính giá trị của những gì nền kinh tế tạo ra (như hàng hóa, dịch vụ và công nghệ).
  • Một trong những khái niệm cốt lõi của kinh tế học vĩ mô là thu nhập bằng với chi tiêu, có nghĩa là GDI sẽ bằng với GDP trong một nền kinh tế ở trạng thái cân bằng.

Tìm hiểu Tổng thu nhập trong nước (GDI)

GDI là tổng thu nhập mà tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế tạo ra, bao gồm tiền lương, lợi nhuận và thuế.

Đây là một thống kê ít được biết đến hơn là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), được Ngân hàng Dự trữ Liên bang sử dụng để đo lường tổng hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ.

Một trong những khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô là thu nhập tương đương với chi tiêu. Điều này có nghĩa là số tiền bỏ ra để mua những gì được sản xuất ra phải bằng nguồn của số tiền đó.

Công thức và tính toán tổng thu nhập quốc nội

Lưu ý sự khác biệt trong công thức cho GDI so với công thức cho GDP:

  • GDI = Tiền lương + Lợi nhuận + Thu nhập lãi + Thu nhập cho thuê + Thuế – Trợ cấp sản xuất / nhập khẩu + Điều chỉnh thống kê
  • GDP = Tiêu dùng + Đầu tư + Mua của Chính phủ + Xuất khẩu – Nhập khẩu

Tiền lương bao gồm tổng số tiền bồi thường cho nhân viên cho các dịch vụ được cung cấp. Lợi nhuận, còn được gọi là “thặng dư hoạt động ròng”, là thặng dư của các doanh nghiệp hợp nhất và chưa hợp nhất. Các điều chỉnh thống kê có thể bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận chưa phân phối.

Thành phần quan trọng nhất của GDI là tiền lương và tiền công. Trong lịch sử, khoảng 50% tổng thu nhập quốc dân thuộc về người lao động. Trong quý 3 năm 2021, GDI của Mỹ đạt khoảng 23,8 nghìn tỷ USD với 12,8 nghìn tỷ USD dưới hình thức trả lương cho nhân viên.

Một yếu tố lớn khác của GDI là thặng dư hoạt động ròng từ các doanh nghiệp tư nhân. Trong quý 3 năm 2021, khoảng 6,1 nghìn tỷ USD trong tổng số 23,8 nghìn tỷ USD trong GDI được quy cho danh mục đó.

GDI so với GDP

Theo Cục Phân tích Kinh tế (BEA) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, GDI và GDP là tương đương về mặt khái niệm về hạch toán kinh tế quốc gia, với những khác biệt nhỏ được cho là do chênh lệch thống kê. Giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ thường khác với số thu nhập kiếm được để sản xuất chúng do sai số lấy mẫu, chênh lệch về phạm vi bảo hiểm và chênh lệch về thời gian.

Nhưng mặc dù sự khác biệt giữa GDI và GDP thường là nhỏ nhất, nhưng đôi khi chúng có thể thay đổi tới một điểm phần trăm đầy đủ trong một số quý. Khoảng cách cũng thay đổi theo các khoảng thời gian khác nhau.

GDI khác với GDP, định giá sản xuất bằng số lượng đầu ra được mua, ở chỗ nó đo lường tổng hoạt động kinh tế dựa trên thu nhập được trả để tạo ra sản lượng đó. Nói cách khác, GDI nhằm mục đích đo lường những gì nền kinh tế tạo ra hoặc “thu vào” (như tiền lương, lợi nhuận và thuế) trong khi GDP tìm cách đo lường những gì nền kinh tế sản xuất (hàng hóa, dịch vụ, công nghệ).

GDI tính toán thu nhập đã được trả để tạo ra GDP. Vì vậy, một nền kinh tế ở trạng thái cân bằng sẽ thấy GDI bằng với GDP.

Một số nhà kinh tế đã lập luận rằng GDI có thể là thước đo chính xác hơn của nền kinh tế. Lý do là các ước tính nâng cao hơn của GDI gần với ước tính cuối cùng của cả hai phép tính. Nghiên cứu từ nhà kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Jeremy Nalewalk cho thấy rằng các ước tính ban đầu của GDI nắm bắt được cuộc Đại suy thoái 2007-2009 tốt hơn GDP, cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ chuẩn bị tốt hơn nếu GDI là chỉ số chính được sử dụng.

Theo BEA, theo thời gian, “GDI và GDP cung cấp một bức tranh tổng thể tương tự về hoạt động kinh tế.” Đối với dữ liệu hàng năm, mối tương quan giữa GDI và GDP là 0,97, theo tính toán của BEA.

Phân tích Tổng thu nhập trong nước

Số liệu GDI có nhiều cách sử dụng phân tích khác nhau:

  • Một số liệu quan trọng là tỷ lệ tiền lương và tiền lương trên GDI. BEA so sánh tỷ lệ này với lợi nhuận doanh nghiệp như một phần của GDI để xem các thành phần cấu thành, chủ yếu là công nhân và chủ sở hữu công ty, có vị trí tương đối với nhau về tỷ lệ sở hữu GDI của họ. Một quy tắc chung cho rằng tỷ lệ GDI của người lao động phải cao hơn khi tỷ lệ thất nghiệp thấp.
  • Phần thưởng cho nhân viên của GDI cũng được so sánh với đường xu hướng lạm phát. Các nhà kinh tế thường dự đoán rằng tỷ lệ trả thưởng cho nhân viên cao hơn sẽ tương quan với xu hướng tăng lên của lạm phát.

Nguồn tham khảo: investmentopedia