Grant-in-Aid là gì?

23

Các Khoản Trợ Cấp Liên Bang Trong Viện Trợ Là Gì?

Trợ cấp liên bang là hỗ trợ tài chính được trao để tài trợ cho một dự án hoặc chương trình cụ thể. Người nhận bao gồm chính quyền tiểu bang, địa phương và thành phố, cũng như các cá nhân. Các khoản trợ cấp của liên bang trong viện trợ được tài trợ bằng tiền từ nguồn thu thuế thu nhập. Các khoản trợ cấp này không phải là các khoản cho vay; do đó, không cần hoàn trả, nhưng ngân quỹ phải được chi tiêu theo hướng dẫn của chính phủ liên bang cho khoản trợ cấp cụ thể đó.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trợ cấp liên bang trong viện trợ là tiền liên bang cấp cho người nhận để tài trợ cho một dự án hoặc chương trình.
  • Các khoản viện trợ của liên bang không phải là các khoản cho vay và do đó không cần hoàn trả.
  • Các khoản trợ cấp của liên bang có thể được trao cho các giảng viên của trường đại học để theo đuổi một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.
  • Các bộ phận của chính phủ tiểu bang có thể mua sắm và dành các khoản tài trợ để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp viện trợ cho các thành viên của tổ chức đó.

Tìm hiểu các khoản tài trợ liên bang trong viện trợ

Khoản viện trợ không hoàn lại của liên bang cho phép chính phủ công khai tài trợ cho một dự án và vẫn hoạt động độc lập với tiểu bang. Các quỹ đi kèm với các tiêu chuẩn và yêu cầu. Các tổ chức cung cấp tài trợ có thể phân chia các nguồn lực trong một hoặc nhiều giai đoạn hàng năm; hơn nữa, họ có thể chia tiền cho những người nhận tiềm năng. Điều này có thể làm cho việc theo đuổi các khoản tài trợ như vậy trở thành một nỗ lực cạnh tranh giữa các ứng viên.

500 tỷ đô la

Số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ trao hàng năm trong các Hiệp định Hỗ trợ Liên bang, bao gồm phần lớn là các khoản tài trợ.

Các khoản trợ cấp có thể được trao cho các giảng viên của trường đại học để theo đuổi một ngành nghiên cứu cụ thể; tuy nhiên, có những hạn chế về cách sử dụng tiền. Ví dụ, việc sử dụng quỹ được phép có thể để trả cho sinh viên đại học để hỗ trợ nghiên cứu và việc sử dụng không được phép có thể là thanh toán các hóa đơn tiện ích của trường đại học.

Người nhận cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để đủ điều kiện nhận viện trợ. Ví dụ, một cá nhân người nhận có thể được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu nhất định về quyền công dân và / hoặc cư trú.

Các loại trợ cấp liên bang

Các khoản trợ cấp của liên bang có thể có nhiều hình thức khác nhau và có các yêu cầu khác nhau. Ví dụ, một trường đại học có thể thực hiện một khoản viện trợ liên bang để hỗ trợ một chương trình giảm học phí để làm cho nó hợp lý hơn cho các cựu quân nhân và vợ / chồng của họ. Một trường đại học cũng có thể cung cấp loại tài trợ này để hỗ trợ các hội nghị có chủ đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu cụ thể làm cốt lõi của nó.

Trong trường hợp các nỗ lực nghiên cứu nhận được khoản viện trợ không hoàn lại, có thể quy định rằng khoản tài trợ đó không nhằm trang trải mọi chi phí cho dự án. Hơn nữa, khoản tài trợ có thể được trao với mục đích khuyến khích và thu hút các nguồn tài trợ khác, đáng kể hơn cho dự án. Điều này làm cho khoản viện trợ của liên bang trở thành một loại tài trợ hạt giống mang lại một số tín nhiệm cho nỗ lực.

Các tổ chức và hiệp hội nghề nghiệp có thể cung cấp các khoản trợ cấp liên bang như một hình thức hỗ trợ tài chính cho các sinh viên tốt nghiệp đang phát triển luận án tập trung vào các chủ đề cụ thể có liên quan đến tổ chức.

Các bộ phận của chính quyền tiểu bang, chẳng hạn như cơ quan lập pháp, có thể mua và dành các khoản tài trợ của liên bang để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp viện trợ cho các thành viên của nó. Tuy nhiên, tiền thường được quy định như một nguồn bổ sung chứ không phải là nguồn tài trợ chính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia