Government Securities Clearing Corporation (GSCC) là gì?

15

Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán của Chính phủ là gì?

Tổng công ty thanh toán bù trừ chứng khoán chính phủ (GSCC) là một tổ chức phi lợi nhuận có chức năng thanh toán và khai thác chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ và chứng khoán nợ đại lý. GSCC lần đầu tiên được thành lập vào năm 1986 bởi National Securities Clearing Corporation (NSCC) để cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ. GSCC xử lý cả các vấn đề mới và việc bán lại chứng khoán của chính phủ.

Tìm hiểu về Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán Chính phủ

Dịch vụ thanh toán và bù trừ tập trung trên thị trường chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ được thực hiện thông qua Tổng công ty thanh toán bù trừ chứng khoán chính phủ (GSCC). Công ty được thành lập sau khi một số đại lý chính lớn và Cục Dự trữ Liên bang bày tỏ lo ngại về tính an toàn và tính lành mạnh của các quy trình hiện có để thanh toán và bù trừ chứng khoán chính phủ, bao gồm các rủi ro liên quan đến sự thất bại của một công ty lớn, tính kém hiệu quả của tài liệu hướng dẫn xử lý xác nhận thương mại và giải quyết thương mại song phương đối với thương mại. Ban giám đốc của GSCC bao gồm đại diện từ các đại lý chính và ngân hàng thanh toán bù trừ, cộng với một giám đốc quản lý (chủ tịch của GSCC) và hai giám đốc do NSCC chỉ định.

GSCC được giao nhiệm vụ báo cáo, xác thực và khớp các bên mua và bên bán của các giao dịch chứng khoán. GSCC đã so sánh các giao dịch và hoạt động như một bên đối tác cho các mục đích thanh toán cho mỗi vị thế ròng. Điều này đóng một vai trò quan trọng, vì tổ chức duy trì tính thanh khoản và tính toàn vẹn của thị trường đối với chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, công ty đã cung cấp tính năng so sánh thương mại tự động, quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động cho thị trường chứng khoán của Chính phủ Hoa Kỳ. Các giao dịch chứng khoán do GSCC xử lý bao gồm tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, chứng khoán không kỳ phiếu, chứng khoán cơ quan chính phủ và chứng khoán chỉ số lạm phát. Các nghĩa vụ thanh toán ròng cuối cùng của những người tham gia GSCC đã được thanh toán thông qua Dịch vụ Chứng khoán Fedwire thông qua ngân hàng thanh toán của những người tham gia. Tính đến năm 2002, GSCC đã thanh toán khoảng 1,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày trong các giao dịch liên quan đến chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ

Năm 2003, GSCC hợp nhất với Công ty Cổ phần Bù trừ MBS (MBSCC) để thành lập Công ty Bù trừ Thu nhập Cố định (FICC), một công ty con của Tổng Công ty Bù trừ & Tín thác Lưu ký (DTCC). FICC cung cấp các dịch vụ tương tự mà GSCC và MBSCC đã cung cấp, nhưng thông qua các bộ phận riêng biệt được gọi là Bộ phận Chứng khoán Chính phủ (GSD) và Bộ phận Chứng khoán Thế chấp (MBSD). Hai bộ phận này vẫn tiếp tục hoạt động về cơ bản như GSCC và MBSCC đã làm, cung cấp các dịch vụ riêng cho các thành viên của chính họ, với mỗi bộ phận duy trì một quỹ ký quỹ tài sản thế chấp riêng biệt.

Nguồn tham khảo: investmentopedia