General And Administrative Expense (G&A) là gì?

83

Chi phí Hành chính và Chung (G&A) là gì?

Chi phí quản lý và tổng hợp (G&A) phát sinh trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp và có thể không liên quan trực tiếp đến một chức năng hoặc bộ phận cụ thể trong công ty. Chi phí chung liên quan đến chi phí hoạt động chung ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh. Chi phí quản lý là những chi phí không thể ràng buộc trực tiếp vào một chức năng cụ thể trong công ty như sản xuất, sản xuất hoặc bán hàng. Chi phí G&A bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, bảo hiểm, phí pháp lý và một số khoản lương nhất định.

Chi phí quản lý và điều hành là một tập hợp con của chi phí hoạt động của công ty, không bao gồm chi phí bán hàng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chi phí quản lý và điều hành (G&A) là các chi phí không liên quan đến một đơn vị hoặc chức năng kinh doanh cụ thể, có thể phát sinh vì lợi ích chung của công ty.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp được hiển thị trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bên dưới giá vốn hàng bán (COGS).
  • Một phần chi phí quản lý và điều hành là cố định, vì chúng được phát sinh bất kể mức độ sản xuất hoặc bán hàng trong một thời kỳ nhất định.
  • Đối với phần thay đổi của chi phí quản lý và điều hành, ban giám đốc sẽ cố gắng giảm chi phí quản lý và điều hành ở mức độ lớn nhất có thể vì chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho khách hàng.

Tìm hiểu về Chi phí Hành chính và Chung (G&A)

Chi phí quản lý và quản lý doanh nghiệp (G&A) được liệt kê dưới giá vốn hàng bán (COGS) trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Phần trên cùng của báo cáo thu nhập luôn hiển thị doanh thu của công ty trong kỳ kế toán nhất định. Giá vốn hàng bán được trừ vào số liệu doanh thu thuần để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp. Sau đó, chi phí quản lý và chung được khấu trừ khỏi tỷ suất lợi nhuận gộp để tạo ra thu nhập ròng. Không phải tất cả các chi phí quản lý và chung đều được nhóm thành một mục hàng. Ví dụ: phí và lãi có thể được phân loại là mục hàng của riêng chúng khi trừ đi các khoản chi phí để tạo ra thu nhập ròng.

Ngay cả khi không có bất kỳ hoạt động sản xuất hoặc bán hàng nào, một phần chi phí quản lý và điều hành sẽ vẫn phải chịu. Do đó, nhiều chi phí G&A là những khoản đô la cố định không dễ bị ảnh hưởng thông qua các chiến lược giảm chi phí. Các chi phí quản lý doanh nghiệp khác là bán biến đổi. Ví dụ: một doanh nghiệp sẽ luôn sử dụng mức điện tối thiểu nào đó chỉ để duy trì hoạt động của đèn và các máy móc cần thiết. Ngoài ra, các biện pháp có thể được thực hiện để giảm chi tiêu không cần thiết cho điện.

Vì chi phí quản lý và điều hành có thể được loại bỏ mà không ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất hoặc bán hàng hóa và dịch vụ, nên ban giám đốc có động lực mạnh mẽ để giảm thiểu các loại chi phí này. Các công ty có quản lý tập trung thường có chi phí quản lý và điều hành cao hơn so với các công ty có cấu trúc quản lý phi tập trung. Tỷ lệ bán hàng trên chi phí quản lý so sánh doanh thu bán hàng của một công ty với số chi phí phát sinh trong các hoạt động hỗ trợ.

Hầu hết các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh có thể được khấu trừ trên tờ khai thuế của đơn vị với điều kiện các khoản chi phí này là hợp lý, bình thường và cần thiết. Những chi phí này thường phải được khấu trừ vào năm chúng phát sinh và chúng phải được sử dụng trong quá trình kinh doanh thông thường.

Chi phí quản lý và điều hành là những chi phí liên quan đến chi phí hàng ngày để điều hành một doanh nghiệp và có thể thay đổi tùy theo ngành hoặc từng công ty.

Ví dụ về Chi phí Hành chính và Chung (G&A)

Ví dụ về chi phí hành chính và chung (G&A) bao gồm tiền thuê tòa nhà, phí tư vấn, khấu hao đồ đạc và thiết bị văn phòng, bảo hiểm, vật tư, đăng ký và tiện ích. Tiền lương và các lợi ích dành cho một số nhân viên nhất định, chẳng hạn như quản lý công ty cũng như bộ phận pháp lý, kế toán và công nghệ thông tin (CNTT) cũng được phân loại là chi phí quản lý và điều hành.

Để xem toàn bộ chi phí liên quan đến việc điều hành một số đơn vị kinh doanh nhất định, một công ty có thể phân bổ chi phí quản lý và điều hành của mình cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu, chi phí, diện tích vuông hoặc các biện pháp khác. Là một kỹ thuật kế toán quản lý, việc xem xét thông tin này với ban quản lý nội bộ cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về việc mở rộng hoặc giảm các đơn vị kinh doanh riêng lẻ.

Ví dụ, nếu tổng hóa đơn tiền điện tại Công ty XYZ là 4.000 đô la mỗi tháng và doanh nghiệp ghi hóa đơn tiền điện theo chi phí quản lý và chung, thì doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí điện cho từng bộ phận dựa trên diện tích vuông. Giả sử cơ sở sản xuất là 2.000 bộ vuông, cơ sở sản xuất là 1.500 bộ vuông, kế toán là 500 bộ vuông và doanh số bán hàng là 500 bộ vuông. Tổng diện tích hình vuông là 4.500, do đó, hóa đơn điện có thể được phân bổ cho từng bộ phận như sau: sản xuất 1.777,78 đô la (2.000 / 4.500 * 4.000 đô la), sản xuất 1.333,33 đô la (1.500 / 4.500 * 4.000 đô la), kế toán và bán hàng đều nhận được 444,44 đô la (500 / 4.500 * 4.000 đô la).

Nguồn tham khảo: investmentopedia