Form 1099-INT: Interest Income Definition là gì?

38

Mẫu 1099-INT: Thu nhập từ lãi suất là gì?

Thuật ngữ Biểu mẫu 1099-INT đề cập đến biểu mẫu thuế của Sở Thuế vụ (IRS) được người nộp thuế sử dụng để báo cáo thu nhập từ tiền lãi. Mẫu được phát hành bởi tất cả các đơn vị trả lãi cho nhà đầu tư vào cuối năm. Nó bao gồm bảng phân tích của tất cả các loại thu nhập lãi và các chi phí liên quan. Người thanh toán phải phát hành 1099-INT cho bất kỳ bên nào mà họ đã trả ít nhất 10 đô la tiền lãi trong năm trước ngày 31 tháng 1. Một bản gửi đến IRS trong khi một bản khác gửi cho người đóng thuế.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Biểu mẫu 1099-INT là biểu mẫu thuế thu nhập IRS được người nộp thuế sử dụng để báo cáo thu nhập tiền lãi nhận được.
 • Các đơn vị trả lãi phải phát hành Mẫu 1099-INT cho các nhà đầu tư vào cuối năm và bao gồm bảng phân tích tất cả các loại thu nhập từ lãi và các chi phí liên quan.
 • Các công ty môi giới, ngân hàng, quỹ tương hỗ và các tổ chức tài chính khác phải nộp Mẫu 1099-INT về khoản lãi trên 10 đô la được trả trong năm.
 • Các loại thu nhập từ tiền lãi mà Mẫu 1099-INT được ban hành bao gồm tiền lãi trên tài khoản tiền gửi, cổ tức và số tiền trả cho người nắm giữ nghĩa vụ nợ có thế chấp.
 • Biểu mẫu phải được gửi đến người nhận không muộn hơn ngày 31 tháng 1.

Ai Có thể Nộp 1099-INT: Thu nhập Tiền lãi?

Thu nhập từ tiền lãi là bất kỳ số tiền nào được các ngân hàng, tổ chức đầu tư, công ty quỹ tương hỗ và tổ chức tài chính trả cho các chủ tài khoản gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm, đầu tư và các dự án trả lãi khác. Do đó, Biểu mẫu 1099-INT phải được nộp cho mỗi người:

 1. Ai nhận được ít nhất 10 đô la (được báo cáo trong Hộp 1, 3 và 8) hoặc ít nhất 600 đô la tiền lãi được trả trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh của bạn được mô tả trong hướng dẫn cho Hộp 1.
 2. Khi một tổ chức tài chính khấu trừ và nộp thuế nước ngoài đối với lãi vay.
 3. Từ người mà một tổ chức tài chính giữ lại và không hoàn trả thuế thu nhập liên bang theo các quy tắc khấu lưu dự phòng bất kể số tiền được trả là bao nhiêu.

Các khoản tiền trả cho người nộp thuế phải được báo cáo trên 1099-INT bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức tích lũy được trả bởi một công ty bảo hiểm nhân thọ, nợ (bao gồm trái phiếu, giấy ghi nợ, ghi chú và chứng chỉ không phải của Kho bạc Hoa Kỳ) được phát hành trong đăng ký hình thức hoặc một loại được cung cấp cho công chúng, và số tiền mà từ đó thuế thu nhập liên bang hoặc thuế nước ngoài đã được khấu trừ. Các số tiền ít phổ biến hơn nhiều được ghi trên Biểu mẫu 1099-INT cũng bao gồm:

 • Tiền lãi được tích lũy từ một kênh đầu tư thế chấp bất động sản (REMIC)
 • Ủy thác đầu tư chứng khoán hóa tài sản tài chính (FASIT) chủ sở hữu lãi suất thường xuyên,
 • Số tiền trả cho người nắm giữ nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO)

Người nhận Mẫu 1099-INT có thể không phải trả thuế thu nhập đối với khoản lãi mà người trả tiền báo cáo, nhưng vẫn có thể cần phải khai báo khi họ khai thuế. IRS sử dụng thông tin trên biểu mẫu để đảm bảo người thu lãi báo cáo số tiền thu nhập lãi chính xác trên tờ khai thuế của họ.

Cách nộp Mẫu 1099-INT: Thu nhập từ tiền lãi

Tiền lãi đã trả được coi là thu nhập chịu thuế và phải được báo cáo cho IRS trên các tờ khai thuế hàng năm. Pháp nhân trả lãi phải nộp 1099-INT cho bất kỳ khoản lãi nào trên 10 đô la được trả trong năm. Biểu mẫu này phải được báo cáo cho IRS và được gửi đến từng người nhận lãi trước ngày 31 tháng 1 hàng năm.

Số tiền và loại tiền lãi sẽ ảnh hưởng đến hình thức thuế nào sẽ được sử dụng. Những người đóng thuế nhận được hơn $ 1.500 tiền lãi chịu thuế phải liệt kê tất cả những người trả tiền của họ vào Phần 1 của Phụ lục B trên Mẫu 1040. Mẫu 1099-INT sẽ luôn báo cáo tiền lãi được trả dưới dạng thu nhập dựa trên tiền mặt; điều này có nghĩa là thu nhập bị nợ nhưng chưa được thanh toán sẽ không thể được báo cáo trên biểu mẫu này.

2022 1099-INT
2022 1099-INT.

Cách điền và đọc Mẫu 1099-INT: Thu nhập từ tiền lãi

Thông tin trong Biểu mẫu 1099-INT bao gồm:

 • Tên và địa chỉ của người thanh toán
 • Tên và địa chỉ của người nhận
 • Số nhận dạng của người thanh toán và người nhận
 • Số tiền lãi phải trả ($ 10 trở lên)
 • Số tiền lãi được miễn thuế, chẳng hạn như tiền lãi trái phiếu địa phương
 • Số tiền lãi trả cho trái phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ và các nghĩa vụ Kho bạc, một số có thể được miễn thuế
 • Thuế nước ngoài đã nộp
 • Chiết khấu thị trường
 • Phí bảo hiểm trái phiếu
 • Phí bảo hiểm trái phiếu đối với trái phiếu được miễn thuế
 • Khấu trừ thuế thu nhập liên bang
 • Thuế tiểu bang đã khấu trừ

Việc không nhận được biểu mẫu không giúp người nộp thuế không phải báo cáo thu nhập từ tiền lãi của họ. Những cá nhân không nhận được 1099-INT của họ nên liên hệ với tổ chức phát hành và nhận một số mới được phát hành để họ có thể bao gồm tiền lãi nhận được trên tờ khai thuế của họ. Và mặc dù số tiền tối thiểu để phát hành 1099-INT là 10 đô la, bạn phải báo cáo tất cả thu nhập tiền lãi của mình trên Biểu mẫu 1040 mỗi năm.

Tải xuống Biểu mẫu 1099-INT: Thu nhập từ tiền lãi

Tất cả các bản sao của Biểu mẫu 1099-INT đều có sẵn trên trang web IRS. Bạn có thể tải xuống một bản sao của biểu mẫu tại đây.

Biểu mẫu 1099-INT là gì?

Biểu mẫu 1099-INT là biểu mẫu thuế do các tổ chức trả lãi, chẳng hạn như ngân hàng, công ty đầu tư và các tổ chức tài chính khác, phát hành cho những người nộp thuế nhận thu nhập từ tiền lãi từ 10 đô la trở lên. Thông tin ghi trên biểu mẫu phải được báo cáo cho IRS.

Ai Phải Nộp Mẫu 1099-INT?

Biểu mẫu 1099-INT phải được nộp bởi bất kỳ tổ chức nào trả lãi, chẳng hạn như ngân hàng, công ty môi giới, công ty đầu tư, quỹ tương hỗ và các tổ chức tài chính khác. Họ phải nộp đơn cho bất kỳ ai nhận được thu nhập từ tiền lãi ít nhất là 10 đô la, khi họ giữ lại và trả thuế nước ngoài đối với tiền lãi, và bất cứ khi nào tổ chức phát hành khấu trừ thuế thu nhập liên bang mà không hoàn lại. Một bản sao phải được gửi cho IRS và một bản khác cho người đóng thuế.

Khi nào bạn nhận được Biểu mẫu 1099-INT?

Các tổ chức trả lãi phải gửi Biểu mẫu 1099-INT trước ngày 31 tháng 1. Bất kỳ ai không nhận được biểu mẫu này nên liên hệ với tổ chức phát hành để nhận một bản sao khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia