Foreign Institutional Investor (FII) là gì?

16

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) là gì?

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) là nhà đầu tư hoặc quỹ đầu tư đầu tư vào một quốc gia bên ngoài quốc gia mà tổ chức đó đăng ký hoặc đặt trụ sở chính. Thuật ngữ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có lẽ được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ, nơi nó dùng để chỉ các tổ chức bên ngoài đầu tư vào thị trường tài chính của quốc gia. Thuật ngữ này cũng được sử dụng chính thức ở Trung Quốc .

1:20

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII)

Tìm hiểu các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII)

FII có thể bao gồm quỹ đầu cơ, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, ngân hàng đầu tư và quỹ tương hỗ. FII có thể là nguồn vốn quan trọng ở các nền kinh tế đang phát triển, tuy nhiên nhiều quốc gia đang phát triển, chẳng hạn như Ấn Độ, đã đặt giới hạn về tổng giá trị tài sản mà FII có thể mua và số lượng cổ phần mà FII có thể mua, đặc biệt là trong một công ty . Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của FII đối với các công ty cá nhân và thị trường tài chính của quốc gia, và thiệt hại tiềm tàng có thể xảy ra nếu FII bỏ trốn liên tục trong một cuộc khủng hoảng.

Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) ở Ấn Độ

Một số quốc gia có khối lượng đầu tư tổ chức nước ngoài cao nhất là những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, thường cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng tăng trưởng cao hơn so với các nền kinh tế trưởng thành. Đây là một lý do FII thường được tìm thấy ở Ấn Độ, nơi có nền kinh tế tăng trưởng cao và các tập đoàn cá nhân hấp dẫn đầu tư vào. Tất cả FII ở Ấn Độ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ (SEBI) để tham gia vào thị trường .

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là nhà đầu tư trên thị trường tài chính bên ngoài quốc gia chính thức của họ.
  • Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể bao gồm quỹ hưu trí, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ.
  • Một số quốc gia đặt ra những hạn chế về quy mô đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ví dụ về Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII)

Nếu một quỹ tương hỗ ở Hoa Kỳ nhận thấy cơ hội đầu tư tăng trưởng cao vào một công ty được niêm yết tại Ấn Độ, thì quỹ này có thể đạt được vị thế lâu dài bằng cách mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Kiểu sắp xếp này cũng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư tư nhân Hoa Kỳ, những người có thể không mua trực tiếp cổ phiếu của Ấn Độ. Thay vào đó, họ có thể đầu tư vào quỹ tương hỗ và tham gia vào các quỹ có tiềm năng tăng trưởng cao.

Quy định về Đầu tư vào các Công ty Ấn Độ

FII chỉ được phép đầu tư vào thị trường vốn sơ cấp và thứ cấp của Ấn Độ thông qua chương trình đầu tư theo danh mục đầu tư của nước này. Kế hoạch này cho phép FII mua cổ phần và giấy nợ của các công ty Ấn Độ trên các sàn giao dịch công khai của quốc gia .

Tuy nhiên, có rất nhiều quy định. Ví dụ, FII thường được giới hạn ở mức đầu tư tối đa là 24% vốn đã trả của công ty Ấn Độ nhận đầu tư. Tuy nhiên, FII có thể đầu tư hơn 24% nếu khoản đầu tư được hội đồng quản trị của công ty chấp thuận và một nghị quyết đặc biệt được thông qua. Mức trần đối với các khoản đầu tư của FII vào các ngân hàng thuộc khu vực công của Ấn Độ chỉ bằng 20% vốn góp của các ngân hàng .

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ giám sát việc tuân thủ các giới hạn này hàng ngày bằng cách thực hiện các điểm cắt dưới mức đầu tư tối đa 2%. Điều này tạo cơ hội để công ty Ấn Độ nhận đầu tư thận trọng trước khi cho phép mua 2% cuối cùng .

Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài ở Trung Quốc

Trung Quốc cũng là một điểm đến phổ biến cho các tổ chức nước ngoài tìm cách đầu tư vào các thị trường vốn tăng trưởng cao. Vào năm 2019, Trung Quốc đã quyết định bỏ hạn ngạch đối với số lượng trái phiếu và cổ phiếu của quốc gia mà FII có thể mua. Quyết định này là một phần trong nỗ lực thu hút thêm vốn nước ngoài khi nền kinh tế của nước này tăng trưởng chậm lại và chiến tranh thương mại với Mỹ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia