Forecasting là gì?

17

Dự báo là gì?

Dự báo là một kỹ thuật sử dụng dữ liệu lịch sử làm đầu vào để đưa ra các ước tính sáng suốt, mang tính dự báo trong việc xác định hướng của các xu hướng trong tương lai. Các doanh nghiệp sử dụng dự báo để xác định cách phân bổ ngân sách của họ hoặc lập kế hoạch cho các khoản chi phí dự kiến trong một khoảng thời gian sắp tới. Điều này thường dựa trên nhu cầu dự kiến đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp.

1:44

Dự báo

Dự báo hoạt động như thế nào

Các nhà đầu tư sử dụng dự báo để xác định xem các sự kiện ảnh hưởng đến công ty, chẳng hạn như kỳ vọng bán hàng, sẽ làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu trong công ty đó. Dự báo cũng cung cấp một chuẩn mực quan trọng cho các công ty, những công ty cần có viễn cảnh hoạt động dài hạn.

Các nhà phân tích chứng khoán sử dụng dự báo để ngoại suy các xu hướng, chẳng hạn như GDP hoặc tỷ lệ thất nghiệp, sẽ thay đổi như thế nào trong quý hoặc năm tới. Dự báo càng xa thì khả năng ước tính không chính xác càng cao. Cuối cùng, các nhà thống kê có thể sử dụng dự báo để phân tích tác động tiềm tàng của việc thay đổi hoạt động kinh doanh. Ví dụ: dữ liệu có thể được thu thập về tác động của sự hài lòng của khách hàng bằng cách thay đổi giờ làm việc hoặc năng suất của nhân viên khi thay đổi điều kiện làm việc nhất định.

Dự báo giải quyết một vấn đề hoặc tập hợp dữ liệu. Các nhà kinh tế đưa ra các giả định liên quan đến tình huống đang được phân tích phải được thiết lập trước khi xác định các biến số của dự báo. Dựa trên các mục được xác định, một tập dữ liệu thích hợp được chọn và sử dụng trong việc thao tác thông tin. Dữ liệu được phân tích và xác định dự báo. Cuối cùng, một giai đoạn xác minh xảy ra khi dự báo được so sánh với kết quả thực tế để thiết lập một mô hình chính xác hơn cho dự báo trong tương lai.

Phương pháp dự báo

Các nhà phân tích cổ phiếu sử dụng nhiều phương pháp dự báo khác nhau để xác định giá cổ phiếu sẽ di chuyển như thế nào trong tương lai. Họ có thể xem xét doanh thu và so sánh nó với các chỉ số kinh tế. Các thay đổi đối với dữ liệu tài chính hoặc thống kê được quan sát để xác định mối quan hệ giữa nhiều biến số. Các mối quan hệ này có thể dựa trên thời gian trôi qua hoặc sự xuất hiện của các sự kiện cụ thể. Ví dụ, dự báo bán hàng có thể dựa trên một khoảng thời gian cụ thể (trong 12 tháng tới) hoặc sự kiện xảy ra (việc mua doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh).

Các mô hình dự báo định tính rất hữu ích trong việc phát triển các dự báo với một phạm vi hạn chế. Các mô hình này phụ thuộc nhiều vào ý kiến chuyên gia và có lợi nhất trong ngắn hạn. Ví dụ về các mô hình dự báo định tính bao gồm nghiên cứu thị trường, thăm dò ý kiến và khảo sát áp dụng phương pháp Delphi. Các phương pháp dự báo định lượng loại trừ ý kiến chuyên gia và sử dụng dữ liệu thống kê dựa trên thông tin định lượng. Các mô hình dự báo định lượng bao gồm các phương pháp chuỗi thời gian, chiết khấu, phân tích các chỉ số dẫn đầu hoặc tụt hậu và mô hình kinh tế lượng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia