Follow-on Offering (FPO) là gì?

23

Ưu đãi Tiếp theo (FPO) là gì?

Chào bán tiếp theo (FPO) là đợt phát hành cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của một công ty. Có hai loại đồ cúng sau: pha loãng và không pha loãng. Một đợt chào bán tiếp theo pha loãng dẫn đến việc công ty phát hành cổ phiếu mới sau khi IPO, khiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty giảm.

Trong đợt chào bán tiếp theo không pha loãng, cổ phiếu tung ra thị trường đã có sẵn và EPS không đổi.

Bất kỳ khi nào một công ty có kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu, công ty đó phải đăng ký chào bán FPO và cung cấp bản cáo bạch cho các cơ quan quản lý.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đợt chào bán tiếp theo (FPO) là đợt chào bán cổ phiếu sau khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
  • Huy động vốn để tài trợ cho nợ hoặc thực hiện mua lại tăng trưởng là một số lý do mà các công ty thực hiện các đợt chào bán tiếp theo (FPO).
  • Các đợt chào bán theo dõi pha loãng (FPO) dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn do số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên, trong khi các đợt chào bán theo dõi không pha loãng (FPO) dẫn đến EPS không thay đổi vì nó liên quan đến việc đưa các cổ phiếu hiện có lên thị trường.

Cách Hoạt động của một Dịch vụ Tiếp theo (FPO)

Một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dựa trên giá của nó dựa trên tình trạng và hiệu quả hoạt động của công ty và mức giá mà công ty hy vọng đạt được trên mỗi cổ phiếu trong đợt chào bán đầu tiên. Định giá của một đợt chào bán tiếp theo là dựa trên thị trường. Vì cổ phiếu đã được giao dịch công khai nên các nhà đầu tư có cơ hội định giá công ty trước khi mua.

Giá của cổ phiếu tiếp theo thường ở mức chiết khấu so với giá thị trường đóng cửa hiện tại. Ngoài ra, người mua FPO cần hiểu rằng các ngân hàng đầu tư trực tiếp làm việc trong đợt chào bán sẽ có xu hướng tập trung vào các nỗ lực tiếp thị hơn là hoàn toàn vào định giá.

Các công ty thực hiện các dịch vụ tiếp theo vì nhiều lý do. Trong một số trường hợp, công ty có thể chỉ cần huy động vốn để trả nợ hoặc thực hiện các thương vụ mua lại. Trong một số trường hợp khác, các nhà đầu tư của công ty có thể quan tâm đến việc đề nghị rút tiền từ các khoản nắm giữ của họ.

Một số công ty cũng có thể tiến hành các đợt chào bán tiếp theo nhằm huy động vốn để tái cấp vốn cho các khoản nợ trong thời gian lãi suất thấp. Các nhà đầu tư nên nhận thức được lý do mà một công ty có để chào bán tiếp theo trước khi bỏ tiền của họ vào đó.

Các loại sản phẩm tiếp theo (FPO)

Một sản phẩm tiếp theo có thể được pha loãng hoặc không pha loãng.

Cung cấp tiếp theo pha loãng

Các đợt chào bán tiếp theo pha loãng xảy ra khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn và chào bán các cổ phiếu đó ra thị trường đại chúng. Khi số lượng cổ phiếu tăng lên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm. Các khoản tiền huy động được trong FPO thường được phân bổ nhiều nhất để giảm nợ hoặc thay đổi cấu trúc vốn của công ty. Việc truyền tiền mặt tốt cho triển vọng dài hạn của công ty và do đó, nó cũng tốt cho cổ phiếu của công ty.

Cung cấp tiếp theo không pha loãng

Các đợt chào bán tiếp theo không pha loãng xảy ra khi người sở hữu cổ phiếu hiện có, do tư nhân nắm giữ mang cổ phiếu đã phát hành trước đó ra thị trường đại chúng để bán. Tiền thu được từ việc bán hàng không pha loãng sẽ được chuyển trực tiếp cho các cổ đông đưa cổ phiếu ra thị trường mở.

Trong nhiều trường hợp, những cổ đông này là người sáng lập công ty, thành viên hội đồng quản trị hoặc nhà đầu tư trước IPO. Do không có cổ phiếu mới nào được phát hành nên EPS của công ty không đổi. Các dịch vụ tiếp theo không pha loãng còn được gọi là các dịch vụ tiếp theo trên thị trường thứ cấp.

Ví dụ về Sản phẩm tiếp theo (FPO)

Một đợt chào bán tiếp theo được công khai rộng rãi là của Google, công ty con của Alphabet Inc. Nó đã huy động được khoảng 1,67 tỷ đô la với mức giá 85 đô la cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính của nó. Ngược lại, đợt chào bán tiếp theo được thực hiện vào năm 2005 đã huy động được hơn 4 tỷ USD ở mức 295 USD, bằng giá cổ phiếu của công ty một năm sau đó.

Vào đầu năm 2022, AFC Gamma, một công ty bất động sản thương mại cho vay các công ty trong ngành công nghiệp cần sa, thông báo rằng họ sẽ tiến hành một đợt chào bán tiếp theo. Công ty sẽ chào bán 3 triệu cổ phiếu phổ thông của mình với giá 20,50 USD / cổ phiếu. Những người bảo lãnh phát hành đợt chào bán có thời hạn 30 ngày, trong đó họ có thể chọn mua thêm 450.000 cổ phiếu.

Công ty ước tính tổng số tiền thu được từ việc bán là khoảng 61,5 triệu đô la. Số tiền thu được từ việc bán thêm cổ phiếu phổ thông sẽ được tài trợ cho các khoản vay dành cho các công ty trong ngành và cho nhu cầu vốn lưu động.

Một sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm chính hay phụ?

Có hai loại lễ vật tiếp theo: lễ vật chính và lễ vật thứ cấp. Một đợt chào bán tiếp theo chính là việc bán trực tiếp cổ phiếu của một công ty từ công ty mới được phát hành. Một đợt chào bán thứ cấp tiếp theo là việc bán lại công khai các cổ phiếu hiện có từ những người sở hữu cổ phiếu hiện tại. Một đợt chào bán sơ cấp có tính chất pha loãng trong khi đợt chào bán thứ cấp không pha loãng.

Sự khác biệt giữa một đợt chào bán tiếp theo và một đợt chào bán lần đầu ra công chúng là gì?

Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là khi một công ty tư nhân ra công chúng, niêm yết cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch lần đầu tiên để công chúng mua. Một đợt chào bán tiếp theo là khi một công ty đại chúng đã tồn tại (một công ty đã hoàn thành IPO) bán thêm cổ phiếu ra công chúng để huy động thêm vốn.

Tài trợ tiếp theo là gì?

Tài trợ tiếp theo là khi một công ty khởi nghiệp đã huy động vốn sẽ tăng vốn bổ sung thông qua một vòng tài trợ khác. Đây là không gian riêng tư trước khi khởi động được công khai.

Nguồn tham khảo: investmentopedia