Flow-Through Entity là gì?

49

Thực thể dòng chảy là gì?

Pháp nhân lưu chuyển là một pháp nhân kinh doanh hợp pháp chuyển bất kỳ khoản thu nhập nào mà nó tạo ra trực tiếp cho chủ sở hữu, cổ đông hoặc nhà đầu tư của nó. Do đó, chỉ những cá nhân này – chứ không phải bản thân tổ chức – bị đánh thuế trên doanh thu. Thực thể dòng chảy là một công cụ phổ biến được sử dụng để tránh đánh thuế hai lần, điều này xảy ra với thu nhập từ các công ty thông thường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thực thể chuyển tiền (chuyển qua) là một pháp nhân kinh doanh hợp pháp chuyển tất cả thu nhập của mình cho chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư của doanh nghiệp.
  • Các pháp nhân luân chuyển là một công cụ phổ biến được sử dụng để tránh đánh thuế hai lần đối với thu nhập.
  • Đối với các đơn vị kinh doanh lưu chuyển, thu nhập chỉ bị đánh thuế theo thuế suất cá nhân của chủ sở hữu đối với thu nhập thông thường: Bản thân doanh nghiệp không phải nộp thuế doanh nghiệp.
  • Công ty cổ phần độc quyền, công ty hợp danh (công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, tổng và hữu hạn), LLC và Tập đoàn S là tất cả các loại pháp nhân hoạt động.
  • Một nhược điểm của dòng chảy: Chủ sở hữu có thể bị đánh thuế đối với thu nhập mà họ không thực sự nhận được.

Hiểu một thực thể theo dòng chảy

Cả doanh nghiệp và cá nhân đều là những thực thể chịu thuế — nghĩa là, có nghĩa vụ trả thuế cho số tiền họ kiếm được. Các cá nhân trả thuế thu nhập trên tiền lương của họ, và các công ty trả thuế doanh nghiệp trên doanh thu của họ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp được thành lập theo mô hình luân chuyển không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thay vào đó, thu nhập được tạo ra bởi một thực thể chuyển tiếp, hay còn gọi là thực thể chuyển qua, chỉ được coi là thu nhập của các nhà đầu tư, cổ đông hoặc chủ sở hữu. Mọi khoản thu nhập đều chuyển trực tiếp hoặc “chuyển qua” cho các cá nhân và nghĩa vụ thuế cũng vậy.

Các bên liên quan cá nhân này đóng thuế đối với thu nhập kinh doanh như thể đó là thu nhập cá nhân và nó bị đánh thuế theo mức thu nhập thông thường của họ. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể áp dụng các khoản lỗ của công ty so với thu nhập cá nhân của họ.

Mặc dù các doanh nghiệp chuyển đổi thường phải đối mặt với các quy định về thuế giống như các tập đoàn C về kế toán hàng tồn kho, khấu hao và các điều khoản khác ảnh hưởng đến việc đo lường lợi nhuận kinh doanh, nhưng thực tế các doanh nghiệp này chỉ bị đánh thuế một lần. Mặt khác, thu nhập do các tập đoàn C tạo ra phải chịu thuế hai lần – thu nhập bị đánh thuế theo thuế suất doanh nghiệp trước và sau đó bị đánh thuế lại khi được trả cổ tức cho các cổ đông hoặc khi các cổ đông nhận ra lãi vốn phát sinh từ lợi nhuận để lại.

Các loại thực thể theo dòng chảy

Các pháp nhân luân chuyển thường được nhóm lại thành công ty sở hữu riêng, công ty hợp danh (công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, tổng và hữu hạn) và Tập đoàn S, cùng với công ty ủy thác thu nhập và công ty trách nhiệm hữu hạn. Một chủ sở hữu duy nhất báo cáo tất cả thu nhập kinh doanh của họ trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của họ. Sở Thuế vụ (IRS) coi hình thức công ty này như một phương thức lưu chuyển do doanh nghiệp không bị đánh thuế riêng.

Các tập đoàn S có lợi nhuận được chuyển đến các cổ đông báo cáo thu nhập trên Bảng E về thuế thu nhập cá nhân của họ. Mặc dù các chủ sở hữu tập đoàn S không trả thuế theo Đạo luật Đóng góp Tư nhân (SECA) trên lợi nhuận của họ, nhưng họ phải tự trả “khoản bồi thường hợp lý”, khoản thuế này phải chịu thuế An sinh Xã hội thông thường.

Ở Canada, pháp nhân chuyển tiền bao gồm công ty đầu tư, công ty đầu tư thế chấp, công ty quỹ tương hỗ, công ty hợp danh hoặc quỹ tín thác.

Mặc dù các khoản chuyển nhượng được coi là phi thực thể vì mục đích thuế, chúng vẫn được yêu cầu nộp báo cáo K-1 hàng năm, giống như các công ty đại chúng thông thường.

Nhược điểm của Thực thể Dòng chảy

Một nhược điểm tiềm ẩn quan trọng đối với một doanh nghiệp chọn hoạt động như một thực thể lưu chuyển là chủ sở hữu sẽ vẫn bị đánh thuế đối với thu nhập mà họ không trực tiếp nhận được. Ví dụ, nếu doanh nghiệp không phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu dưới hình thức cổ tức, nhưng đưa họ trở lại công ty, thì các nhà đầu tư vẫn phải báo cáo phần lợi nhuận của họ và có thể nợ thuế đối với họ.

Ngoài ra, trong khi họ tránh thuế doanh nghiệp, chủ sở hữu của một số pháp nhân chuyển tiền có thể phải chịu thuế tư doanh.

Câu hỏi thường gặp về pháp nhân chuyển qua

Thực thể dòng chảy có giống với thực thể truyền qua không?

Có, một thực thể truyền qua cũng giống như một thực thể truyền qua.

Lợi thế của một thực thể chuyển qua là gì?

Khi nói đến lợi thế lớn của một thực thể chuyển tiếp, chúng tôi có hai từ dành cho bạn: xử lý thuế.

Các doanh nghiệp được thành lập thông thường đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cố định đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào trước khi họ phân phối các khoản thu nhập đó cho các cổ đông và chủ sở hữu. Các cổ đông này phải báo cáo cổ tức của họ hoặc các khoản phân phối khác trên tờ khai thuế cá nhân của họ. Vì vậy, cùng một đô la hiệu quả sẽ bị đánh thuế hai lần.

Một thực thể chuyển tiếp cho phép lợi nhuận để tránh bị đánh thuế hai lần này — cụ thể là vòng thuế doanh nghiệp ban đầu. Chuyển khoản được miễn thuế kinh doanh. Nó chuyển thẳng thu nhập cho các bên liên quan, những người nợ thuế. Nhưng tiền chỉ bị đánh thuế một lần.

Một thực thể chuyển tiếp cũng cung cấp cho chủ sở hữu và nhà đầu tư một khoản khấu trừ thêm vào thuế cá nhân của họ trong một số trường hợp. Nếu doanh nghiệp bị lỗ, khoản đó cũng được chuyển qua và có thể được sử dụng để giảm thu nhập chịu thuế tổng thể.

Đối tượng Kinh doanh nào Không được coi là Đối tượng Chuyển tiếp?

AC Corporation là một tổ chức kinh doanh thông thường không được coi là một tổ chức chuyển nhượng.

Pháp nhân không phân biệt có phải nộp thuế không?

Có, một thực thể không được coi trọng trả thuế. Nhưng vì theo định nghĩa, nó thường là một doanh nghiệp hoặc công ty một người, nó không được IRS đối xử hoặc đánh thuế riêng với chủ sở hữu của nó. Nó báo cáo thu nhập của mình trên tờ khai thuế cá nhân của chủ sở hữu.

Các pháp nhân không phân biệt trả hai loại thuế, tương tự như đối với các công ty sở hữu riêng:

  • Thuế tư doanh (tỷ lệ cố định)
  • Thuế thu nhập (tỷ lệ thay đổi, tùy thuộc vào khung thuế của chủ sở hữu cá nhân)

Một LLC một thành viên có tự động là một thực thể bị bỏ qua không?

Có, một LLC một thành viên tự động là một thực thể bị bỏ qua. Nó có thể yêu cầu bị đánh thuế theo cách khác.

Liệu một thực thể bị bỏ qua có thể có nhân viên không?

Có, một thực thể không được quan tâm có thể có nhân viên. Trạng thái “pháp nhân bị coi thường” chỉ được công nhận cho các mục đích của thuế thu nhập liên bang; nó không ảnh hưởng đến việc làm — và trên thực tế, một tổ chức không được coi trọng với người lao động có thể phải trả thuế việc làm.

Tuy nhiên, IRS và các tòa án đã phán quyết rằng một LLC một thành viên, một trong những loại pháp nhân bị bỏ qua phổ biến nhất, không thể phân loại chủ sở hữu vừa là nhân viên vừa là đối tác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia