Flotation Cost là gì?

72

Chi phí tuyển nổi là gì?

Chi phí tuyển chọn do một công ty giao dịch công khai phải chịu khi phát hành chứng khoán mới và chịu các chi phí, chẳng hạn như phí bảo lãnh phát hành, phí pháp lý và phí đăng ký. Các công ty phải xem xét tác động của các khoản phí này đối với số vốn mà họ có thể huy động được từ một đợt phát hành mới. Chi phí tuyển dụng, lợi nhuận kỳ vọng trên vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức và tỷ lệ phần trăm thu nhập mà doanh nghiệp dự kiến giữ lại đều là một phần của phương trình để tính toán chi phí vốn chủ sở hữu mới của một công ty.

1:17

Hiểu và tính toán chi phí tuyển nổi

Công thức tính Float trong vốn chủ sở hữu mới là

Phương trình để tính toán chi phí nổi của vốn chủ sở hữu mới sử dụng tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là:

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức = D 1 P ( 1 F ) + g text {Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức} = frac {D_1} {P * left (1-F right)} + g

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức = P ( 1 F ) D 1 + g

Ở đâu:

  • D 1 = cổ tức trong kỳ tiếp theo
  • P = giá phát hành của một cổ phiếu
  • F = tỷ lệ giữa chi phí mua nổi trên giá phát hành cổ phiếu
  • g = tỷ lệ tăng trưởng cổ tức

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chi phí tuyển nổi là chi phí mà một công ty phải gánh chịu khi phát hành cổ phiếu mới.
  • Chi phí tuyển nổi làm cho chi phí vốn chủ sở hữu mới cao hơn vốn chủ sở hữu hiện có.
  • Các nhà phân tích cho rằng chi phí thả nổi là chi phí một lần nên được điều chỉnh khỏi dòng tiền trong tương lai để không phóng đại chi phí vốn mãi mãi.

Chi phí tuyển nổi cho bạn biết điều gì?

Các công ty huy động vốn theo hai cách: nợ thông qua trái phiếu và các khoản vay hoặc vốn chủ sở hữu. Một số công ty thích phát hành trái phiếu hoặc vay vốn, đặc biệt là khi lãi suất thấp và vì tiền lãi trả cho nhiều khoản nợ được khấu trừ thuế, trong khi lợi tức vốn chủ sở hữu thì không. Các công ty khác thích vốn chủ sở hữu hơn vì nó không cần phải hoàn vốn; tuy nhiên, việc bán vốn chủ sở hữu cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần sở hữu trong công ty.

Có các chi phí nổi liên quan đến việc phát hành vốn cổ phần mới, hoặc cổ phiếu phổ thông mới phát hành. Chúng bao gồm các chi phí như phí ngân hàng đầu tư và pháp lý, phí kế toán và kiểm toán, và phí trả cho một sở giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phiếu của công ty. Sự khác biệt giữa chi phí của vốn chủ sở hữu hiện có và chi phí của vốn chủ sở hữu mới là chi phí nổi.

Chi phí mua nổi được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của giá phát hành và được tính vào giá giảm của cổ phiếu mới. Một công ty thường sẽ sử dụng phép tính giá vốn gia quyền (WACC) để xác định phần nào nguồn vốn tài trợ của mình sẽ được huy động từ vốn chủ sở hữu mới và phần nào từ nợ.

Ví dụ về tính toán chi phí tuyển nổi

Ví dụ, giả sử Công ty A cần vốn và quyết định huy động 100 triệu đô la cổ phiếu phổ thông với giá 10 đô la / cổ phiếu để đáp ứng các yêu cầu về vốn của mình. Các chủ ngân hàng đầu tư nhận được 7% số tiền huy động được. Công ty A trả 1 đô la cổ tức cho mỗi cổ phiếu vào năm tới và dự kiến sẽ tăng cổ tức lên 10% vào năm sau.

Sử dụng các biến này, chi phí vốn chủ sở hữu mới được tính theo phương trình sau:

  • ($ 1 / ($ 10 * (1-7%)) + 10%

Câu trả lời là 20,7%. Nếu nhà phân tích giả định không có chi phí thả nổi, câu trả lời là chi phí vốn chủ sở hữu hiện có. Nguyên giá vốn chủ sở hữu hiện có được tính theo công thức sau:

  • ($ 1 / ($ 10 * (1-0%)) + 10%

Câu trả lời là 20,0%. Chênh lệch giữa chi phí vốn chủ sở hữu mới và chi phí vốn chủ sở hữu hiện có là chi phí tuyển nổi, là (20,7-20,0%) = 0,7%. Nói cách khác, chi phí thả nổi đã làm tăng 0,7% chi phí phát hành cổ phiếu mới.

Hạn chế của việc sử dụng chi phí tuyển nổi

Một số nhà phân tích cho rằng việc bao gồm chi phí nổi trong giá vốn cổ phần của công ty ngụ ý rằng chi phí nổi là một khoản chi phí liên tục và mãi mãi phóng đại chi phí vốn của công ty. Trên thực tế, một công ty thanh toán chi phí nổi một lần khi phát hành vốn chủ sở hữu mới. Để bù đắp điều này, một số nhà phân tích điều chỉnh dòng tiền của công ty cho các chi phí nổi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia