Floating Rate Fund là gì?

21

Quỹ lãi suất thả nổi là gì?

Quỹ lãi suất thả nổi là quỹ đầu tư vào các công cụ tài chính trả theo lãi suất thay đổi hoặc thả nổi. Quỹ lãi suất thả nổi, có thể là quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch hối đoái (ETF), đầu tư vào trái phiếu và các công cụ nợ có các khoản thanh toán lãi thay đổi theo mức lãi suất cơ bản. Thông thường, khoản đầu tư theo lãi suất cố định sẽ có thu nhập ổn định, có thể đoán trước được. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, các khoản đầu tư theo lãi suất cố định tụt hậu so với thị trường vì lợi nhuận của chúng vẫn cố định.

Các quỹ lãi suất thả nổi nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập từ lãi suất linh hoạt trong môi trường tỷ giá tăng. Do đó, các quỹ lãi suất thả nổi đã trở nên phổ biến khi các nhà đầu tư tìm cách tăng lợi nhuận cho danh mục đầu tư của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quỹ lãi suất thả nổi là quỹ đầu tư vào các công cụ tài chính với lãi suất thay đổi hoặc thả nổi. Một quỹ lãi suất thả nổi đầu tư vào trái phiếu và các công cụ nợ mà tiền lãi phải trả thay đổi theo mức lãi suất cơ bản.
  • Các quỹ lãi suất thả nổi có thể bao gồm trái phiếu công ty cũng như các khoản vay của ngân hàng đối với các công ty. Các khoản vay này đôi khi được đóng gói lại và đưa vào quỹ dành cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các khoản vay có thể mang rủi ro vỡ nợ.
  • Mặc dù quỹ thả nổi cung cấp lợi suất trong môi trường tỷ giá tăng vì chúng dao động theo tỷ giá tăng, các nhà đầu tư phải cân nhắc rủi ro khi đầu tư vào quỹ và nghiên cứu việc nắm giữ quỹ.

Cách hoạt động của quỹ lãi suất thả nổi

Mặc dù không có công thức nào để tính toán quỹ lãi suất thả nổi, nhưng có thể có nhiều khoản đầu tư khác nhau bao gồm một quỹ. Các quỹ lãi suất thả nổi có thể bao gồm cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty và các khoản vay có kỳ hạn từ một tháng đến năm năm. Các quỹ lãi suất thả nổi cũng có thể bao gồm các khoản vay và thế chấp của công ty.

Các khoản cho vay lãi suất thả nổi là các khoản cho vay của ngân hàng đối với các công ty. Các khoản vay này đôi khi được đóng gói lại và đưa vào quỹ dành cho các nhà đầu tư. Các khoản vay lãi suất thả nổi tương tự như chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp, là các khoản thế chấp được đóng gói mà nhà đầu tư có thể mua vào và nhận được tỷ lệ hoàn vốn tổng thể từ nhiều tỷ lệ thế chấp trong quỹ.

Các khoản cho vay lãi suất thả nổi được coi là nợ cao cấp, nghĩa là chúng có quyền đòi cao hơn đối với tài sản của công ty trong trường hợp vỡ nợ. Tuy nhiên, thuật ngữ “cao cấp” không đại diện cho chất lượng tín dụng, chỉ trình tự đòi tài sản của một công ty để trả lại khoản vay nếu công ty vỡ nợ.

Các quỹ lãi suất thả nổi có thể bao gồm trái phiếu lãi suất thả nổi, là công cụ nợ theo đó lãi suất trả cho nhà đầu tư điều chỉnh theo thời gian. Lãi suất trái phiếu có lãi suất thả nổi có thể dựa trên lãi suất cho vay, là tỷ giá do Ngân hàng Dự trữ Liên bang quy định. Tuy nhiên, lợi tức của trái phiếu có lãi suất thả nổi thường là lãi suất cho vay cộng với một khoản chênh lệch được thêm vào nó. Khi lãi suất tăng, lợi tức của quỹ trái phiếu lãi suất thả nổi cũng tăng theo.

Quỹ lãi suất thả nổi cho bạn biết điều gì?

Ưu điểm lớn nhất của quỹ lãi suất thả nổi là mức độ nhạy cảm thấp hơn đối với những thay đổi của lãi suất, so với quỹ hoặc công cụ có lãi suất thanh toán cố định hoặc lãi suất trái phiếu cố định. Các quỹ lãi suất thả nổi hấp dẫn các nhà đầu tư khi lãi suất đang tăng vì quỹ sẽ mang lại mức lãi suất cao hơn hoặc các khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá.

Các quỹ lãi suất thả nổi là một khoản đầu tư hấp dẫn cho phần thu nhập cố định hoặc phần thận trọng của bất kỳ danh mục đầu tư nào. Quỹ lãi suất thả nổi có thể nắm giữ nhiều loại nợ có lãi suất thả nổi khác nhau bao gồm trái phiếu và các khoản vay. Các quỹ này được quản lý với các mục tiêu khác nhau tương tự như các quỹ tín dụng khác. Các chiến lược có thể nhắm đến chất lượng và thời hạn tín dụng. Lãi suất phải trả trên một công cụ lãi suất thả nổi được giữ trong quỹ lãi suất thả nổi sẽ điều chỉnh với một mức lãi suất xác định hoặc một tập hợp các tham số.

Do đó, các quỹ lãi suất thả nổi ít nhạy cảm hơn với rủi ro về thời hạn. Rủi ro về thời hạn là rủi ro mà lãi suất sẽ tăng lên trong khi nhà đầu tư đang nắm giữ khoản đầu tư có thu nhập cố định và do đó bỏ lỡ tỷ giá cao hơn trên thị trường.

Thu nhập trả từ các khoản đầu tư cơ bản của quỹ lãi suất thả nổi do các nhà quản lý danh mục đầu tư quản lý và được trả cho các cổ đông thông qua các đợt phân phối thường xuyên. Phân phối có thể bao gồm thu nhập và lãi vốn. Các khoản phân phối thường được trả hàng tháng, nhưng chúng cũng có thể được trả hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm.

Ngoài độ nhạy thấp hơn đối với sự thay đổi lãi suất và khả năng phản ánh lãi suất hiện hành, quỹ lãi suất thả nổi cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa các khoản đầu tư có thu nhập cố định, vì các công cụ lãi suất cố định thường bao gồm phần lớn việc nắm giữ trái phiếu đối với hầu hết các nhà đầu tư. Một lợi ích khác là quỹ lãi suất thả nổi cho phép nhà đầu tư có được danh mục trái phiếu hoặc danh mục cho vay đa dạng ở ngưỡng đầu tư tương đối thấp, thay vì đầu tư vào các công cụ riêng lẻ với số tiền lớn hơn.

Khi đánh giá quỹ lãi suất thả nổi, nhà đầu tư phải đảm bảo rằng các chứng khoán trong quỹ đủ khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Các quỹ lãi suất thả nổi cung cấp các mức độ rủi ro khác nhau trên phạm vi chất lượng tín dụng với lợi suất cao, các khoản đầu tư chất lượng tín dụng thấp hơn mang lại rủi ro cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, cùng với rủi ro cao hơn là tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn.

Ví dụ về đầu tư quỹ lãi suất thả nổi

Các quỹ lãi suất thả nổi có thể bao gồm bất kỳ loại công cụ lãi suất thả nổi nào. Phần lớn các quỹ lãi suất thả nổi thường đầu tư vào các khoản vay hoặc trái phiếu có lãi suất thả nổi. Dưới đây là hai quỹ lãi suất thả nổi phổ biến.

ETF Trái phiếu lãi suất thả nổi iShares (FLOT)

FLOT tìm kiếm các kết quả tương ứng với cả giá và hiệu suất lợi nhuận của Phiếu lãi suất thả nổi của Barclays Capital US <Chỉ số 5 năm. Nói cách khác, mỗi trái phiếu có thời gian đáo hạn dưới 5 năm, nhưng thông thường lãi suất phiếu giảm giá là một tổng hợp của lãi suất LIBOR từ một đến ba tháng cộng với mức chênh lệch được thêm vào đó.

LIBOR thể hiện lãi suất mà tại đó các ngân hàng cung cấp cho nhau vay vốn trên thị trường liên ngân hàng quốc tế đối với các khoản vay ngắn hạn. LIBOR là giá trị trung bình của lãi suất, được tính toán từ các ước tính do các ngân hàng toàn cầu hàng đầu gửi hàng ngày

FLOT nắm giữ các ghi chú lãi suất thả nổi cấp đầu tư, bao gồm các khoản nắm giữ hoặc ghi chú từ Goldman Sachs Group, Inc., Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Morgan Stanley. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,20% và lợi suất 12 tháng là 1,89% với hơn 5,79 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý vào tháng 9 năm 2020 .

ETF Trái phiếu Doanh nghiệp Ngắn hạn iShares (IGSB)

ETF Trái phiếu Doanh nghiệp Ngắn hạn iShares đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp thuộc loại đầu tư và có thời gian đáo hạn còn lại từ một đến ba năm. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,06% và lợi suất 12 tháng là 2,62% với tài sản được quản lý là 20,2 tỷ USD .

Sự khác biệt giữa quỹ thị trường tiền tệ và quỹ lãi suất thả nổi

Quỹ thị trường tiền tệ là một loại quỹ tương hỗ chỉ đầu tư vào tiền mặt có tính thanh khoản cao và các chứng khoán tương đương tiền được xếp hạng tín nhiệm cao. Còn được gọi là quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, các quỹ này đầu tư chủ yếu vào chứng khoán dựa trên nợ, có thời gian đáo hạn ngắn hạn dưới 13 tháng và có tính thanh khoản cao với mức độ rủi ro rất thấp. Các quỹ thị trường tiền tệ thường trả một tỷ lệ thấp hơn so với các quỹ lãi suất thả nổi.

Tuy nhiên, các quỹ có lãi suất thả nổi mang lại rủi ro cao hơn so với các quỹ tiền tệ trên thị trường. Các quỹ thị trường tiền tệ đầu tư vào các chứng khoán chất lượng cao so với các quỹ có lãi suất thả nổi, có thể đầu tư vào các chứng khoán cấp độ đầu tư thấp hơn, chẳng hạn như các khoản cho vay.

Hạn chế của việc sử dụng quỹ lãi suất thả nổi

Rủi ro tín dụng của quỹ lãi suất thả nổi có thể là mối lo ngại đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức nhưng do dự chấp nhận rủi ro gia tăng để đạt được lợi suất đó. Nếu lợi tức của Kho bạc Hoa Kỳ thấp, các quỹ lãi suất thả nổi có xu hướng có vẻ hấp dẫn hơn Kho bạc. Tuy nhiên, Kho bạc cung cấp sự an toàn vì chúng được quay trở lại chính phủ Hoa Kỳ.

Các quỹ lãi suất thả nổi có thể có các khoản nắm giữ bao gồm trái phiếu công ty gần trạng thái rác hoặc các khoản cho vay có rủi ro vỡ nợ. Mặc dù quỹ thả nổi cung cấp lợi suất trong môi trường tỷ giá tăng (vì chúng dao động theo tỷ giá tăng), các nhà đầu tư phải cân nhắc rủi ro khi đầu tư vào quỹ và nghiên cứu việc nắm giữ quỹ.

Có những quỹ trái phiếu ngắn hạn khác chủ yếu đầu tư vào Kho bạc, nhưng những quỹ này có thể cung cấp một tỷ lệ cố định hoặc lợi tức thấp hơn so với các quỹ lãi suất thả nổi. Nhà đầu tư cần cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận của mỗi khoản đầu tư trước khi đưa ra quyết định.

Nguồn tham khảo: investmentopedia