Floating Charge là gì?

74

Phí thả nổi là gì?

Phí thả nổi, còn được gọi là thế chấp thả nổi, là một khoản lãi bảo đảm hoặc quyền cầm giữ đối với một nhóm tài sản không cố định có thể thay đổi về số lượng và giá trị.

Các công ty sẽ sử dụng phí thả nổi như một phương tiện đảm bảo khoản vay. Thông thường, một khoản vay có thể được đảm bảo bằng các tài sản cố định như tài sản hoặc thiết bị. Tuy nhiên, với định phí thả nổi, tài sản cơ bản thường là tài sản lưu động hoặc tài sản ngắn hạn có thể thay đổi giá trị.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phí thả nổi là một khoản lãi bảo đảm hoặc quyền cầm giữ đối với một nhóm tài sản không thay đổi về số lượng và giá trị.
  • Một khoản phí thả nổi được sử dụng như một phương tiện để đảm bảo một khoản vay cho một công ty.
  • Các tài sản được sử dụng trong một khoản phí thả nổi thường là tài sản lưu động ngắn hạn mà công ty sử dụng trong vòng một năm.

Hiểu về một khoản phí thả nổi

Phí thả nổi cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn được bảo đảm bằng tài sản động hoặc luân chuyển. Các tài sản hỗ trợ cho phí thả nổi là tài sản lưu động ngắn hạn, thường được một công ty tiêu thụ trong vòng một năm. Phí thả nổi được đảm bảo bằng các tài sản lưu động đồng thời cho phép công ty sử dụng các tài sản đó để điều hành hoạt động kinh doanh của mình.

Tài sản lưu động là những tài sản kinh doanh mà công ty có thể thanh lý nhanh chóng để lấy tiền mặt và bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và chứng khoán có thể bán được cùng các khoản mục khác. Ví dụ: nếu hàng tồn kho được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay, công ty vẫn có thể bán, bổ sung và thay đổi giá trị và số lượng hàng tồn kho của mình. Nói cách khác, giá trị của hàng tồn kho thay đổi theo thời gian hoặc thả nổi về giá trị và số lượng.

Một khoản phí thả nổi rất hữu ích cho các công ty vì nó cho phép họ tài trợ cho hoạt động của mình bằng cách sử dụng các tài sản hiện tại như hàng tồn kho.

Kết tinh của Phí nổi thành Phí cố định

Kết tinh là quá trình mà điện tích nổi chuyển đổi thành điện tích cố định. Nếu một công ty không trả được khoản vay hoặc bị thanh lý, khoản phí thả nổi sẽ được kết tinh hoặc đóng băng thành một khoản phí cố định. Với một khoản phí cố định, tài sản trở thành cố định của người cho vay nên công ty không thể sử dụng tài sản đó hoặc bán chúng.

Sự kết tinh cũng có thể xảy ra nếu một công ty kết thúc hoạt động hoặc nếu người vay và người cho vay ra tòa và tòa án chỉ định người nhận. Sau khi được kết tinh, chứng khoán lãi suất cố định hiện không thể được bán và người cho vay có thể sở hữu nó.

Thông thường, phí cố định được đảm bảo bằng tài sản hữu hình, chẳng hạn như tòa nhà hoặc thiết bị. Ví dụ: nếu một công ty cầm cố một tòa nhà, thế chấp là một khoản phí cố định và doanh nghiệp không thể bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt tài sản cơ bản — tòa nhà — cho đến khi hoàn trả khoản vay hoặc đáp ứng các điều kiện khác được nêu trong hợp đồng thế chấp.

Ví dụ về phí thả nổi

Macy’s Inc. là một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất ở Mỹ Giả sử công ty đã ký một khoản vay với một ngân hàng bằng cách sử dụng hàng tồn kho của mình làm tài sản thế chấp. Người cho vay có quyền sở hữu hàng tồn kho, hoặc một khoản phí thả nổi, như được quy định trong các điều khoản của khoản vay.

Dưới đây là bản sao bảng cân đối kế toán của Macy cho quý kết thúc vào ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Bảng cân đối kế toán của Macy ngày 3 tháng 11 năm 2018
Bảng cân đối kế toán của Macy ngày 3 tháng 11 năm 2018. Investopedia
  • Ngày 3 tháng 11 năm 2018, hàng tồn kho của công ty, được đánh dấu bằng màu xanh lá cây, có giá trị là 7,147 tỷ đô la.
  • Tuy nhiên, trong quý trước kết thúc vào ngày 3 tháng 2, giá trị là 5,178 tỷ đô la.
  • Chúng ta có thể thấy rằng giá trị hàng tồn kho biến động theo từng thời kỳ do tổng số lượng và giá trị thay đổi.
  • Các tài sản đảm bảo cho khoản vay được phép thả nổi hoặc thay đổi về giá cả và số lượng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia