Financial System là gì?

28

Hệ thống tài chính là gì?

Hệ thống tài chính là một tập hợp các tổ chức, chẳng hạn như ngân hàng, công ty bảo hiểm và sở giao dịch chứng khoán, cho phép trao đổi tiền. Hệ thống tài chính tồn tại ở cấp độ công ty, khu vực và toàn cầu. Người đi vay, người cho vay và nhà đầu tư trao đổi nguồn vốn hiện tại để tài trợ cho các dự án, cho mục đích tiêu dùng hoặc đầu tư sản xuất, và để theo đuổi lợi tức từ tài sản tài chính của họ. Hệ thống tài chính cũng bao gồm các bộ quy tắc và thông lệ mà người đi vay và người cho vay sử dụng để quyết định dự án nào được tài trợ, ai tài trợ cho dự án và các điều khoản của các giao dịch tài chính.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ thống tài chính là một tập hợp các thể chế và thông lệ toàn cầu, khu vực hoặc cụ thể cho từng công ty được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi vốn.
  • Hệ thống tài chính có thể được tổ chức bằng cách sử dụng các nguyên tắc thị trường, kế hoạch tập trung hoặc kết hợp cả hai.
  • Các định chế trong hệ thống tài chính bao gồm mọi thứ, từ ngân hàng đến sở giao dịch chứng khoán và kho bạc chính phủ.

Hiểu hệ thống tài chính

Giống như bất kỳ ngành nào khác, hệ thống tài chính có thể được tổ chức bằng cách sử dụng thị trường, kế hoạch tập trung hoặc một số kết hợp cả hai.

Thị trường tài chính liên quan đến người đi vay, người cho vay và nhà đầu tư đàm phán các khoản vay và các giao dịch khác. Trong các thị trường này, hàng hóa kinh tế được trao đổi qua cả hai bên thường là một số dạng tiền: tiền hiện tại (tiền mặt), yêu cầu về tiền trong tương lai (tín dụng), hoặc yêu cầu về tiềm năng thu nhập trong tương lai hoặc giá trị của tài sản thực (vốn chủ sở hữu). Chúng cũng bao gồm các công cụ phái sinh. Các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hàng hóa hoặc quyền chọn cổ phiếu, là các công cụ tài chính phụ thuộc vào hiệu suất của tài sản tài chính hoặc thực tế cơ bản. Trong thị trường tài chính, tất cả những thứ này đều được giao dịch giữa những người đi vay, người cho vay và nhà đầu tư theo quy luật cung và cầu thông thường.

Trong hệ thống tài chính kế hoạch hóa tập trung (ví dụ, một công ty đơn lẻ hoặc một nền kinh tế chỉ huy), việc cấp vốn cho các kế hoạch tiêu dùng và đầu tư không do các đối tác quyết định trong một giao dịch mà do người quản lý hoặc người lập kế hoạch tập trung trực tiếp quyết định. Dự án nào nhận được vốn, dự án nào nhận được tiền và ai cấp vốn cho chúng là do người lập kế hoạch xác định, cho dù đó là giám đốc kinh doanh hay ông chủ của đảng.

Hầu hết các hệ thống tài chính đều chứa đựng các yếu tố của cả thị trường cho và nhận và kế hoạch tập trung từ trên xuống. Ví dụ, một công ty kinh doanh là một hệ thống tài chính được kế hoạch hóa tập trung liên quan đến các quyết định tài chính nội bộ của nó; tuy nhiên, nó thường hoạt động trong một thị trường rộng lớn hơn, tương tác với các nhà cho vay và nhà đầu tư bên ngoài để thực hiện các kế hoạch dài hạn của mình.

Đồng thời, tất cả các thị trường tài chính hiện đại đều hoạt động trong một số loại khuôn khổ quy định của chính phủ đặt ra các giới hạn về những loại giao dịch được phép. Hệ thống tài chính thường được quản lý chặt chẽ vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định đối với tài sản thực, hiệu quả kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng.

Các thành phần thị trường tài chính

Nhiều thành phần tạo nên hệ thống tài chính ở các cấp độ khác nhau. Hệ thống tài chính của công ty là tập hợp các thủ tục được thực hiện để theo dõi các hoạt động tài chính của công ty. Trong một công ty, hệ thống tài chính bao gồm tất cả các khía cạnh tài chính, bao gồm các biện pháp kế toán, lịch trình doanh thu và chi phí, tiền lương và xác minh bảng cân đối kế toán.

Ở quy mô khu vực, hệ thống tài chính là hệ thống cho phép người cho vay và người đi vay trao đổi tiền. Hệ thống tài chính khu vực bao gồm các ngân hàng và các tổ chức khác, chẳng hạn như các sàn giao dịch chứng khoán và các trung tâm thanh toán bù trừ tài chính.

Hệ thống tài chính toàn cầu về cơ bản là một hệ thống khu vực rộng lớn hơn bao gồm tất cả các tổ chức tài chính, người đi vay và người cho vay trong nền kinh tế toàn cầu. Theo quan điểm toàn cầu, các hệ thống tài chính bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các ngân hàng trung ương, kho bạc chính phủ và các cơ quan quản lý tiền tệ, Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng quốc tế tư nhân lớn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia