Financial Statements là gì?

23

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Tóm tắt ý chính

 • Báo cáo tài chính là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty.
 • Bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các chủ sở hữu chứng khoán như một ảnh chụp nhanh kịp thời.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một thời kỳ cụ thể. Khi các chi phí được trừ khỏi doanh thu, báo cáo sẽ tạo ra một con số lợi nhuận của công ty được gọi là thu nhập ròng.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường mức độ một công ty tạo ra tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.
1:47

Báo cáo tài chính

Tìm hiểu Báo cáo tài chính

Các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính dựa vào dữ liệu tài chính để phân tích hoạt động của công ty và đưa ra dự đoán về hướng tương lai của giá cổ phiếu của công ty. Một trong những nguồn quan trọng nhất của dữ liệu tài chính đáng tin cậy và đã được kiểm toán là báo cáo hàng năm, trong đó có các báo cáo tài chính của công ty.

Các báo cáo tài chính được sử dụng bởi các nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường và các chủ nợ để đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập của một công ty. Ba báo cáo báo cáo tài chính chính là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các chủ sở hữu cổ phiếu của một công ty như một bản tóm tắt kịp thời. Ngày ở đầu bảng cân đối kế toán cho bạn biết thời điểm chụp ảnh nhanh, thường là ngày kết thúc kỳ báo cáo. Dưới đây là bảng phân tích các khoản mục trong bảng cân đối kế toán.

Tài sản

 • Tiền và các khoản tương đương tiền là tài sản lưu động, có thể bao gồm tín phiếu Kho bạc và chứng chỉ tiền gửi.
 • Các khoản phải thu là số tiền mà công ty nợ khách hàng để bán sản phẩm và dịch vụ của công ty.
 • Kiểm kê

Nợ phải trả

 • Nợ bao gồm cả nợ dài hạn
 • Tiền lương phải trả
 • Cổ tức phải trả

Vốn chủ sở hữu của cổ đông

 • Vốn chủ sở hữu của cổ đông là tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của cổ đông đại diện cho số tiền sẽ được trả lại cho cổ đông nếu tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ của công ty đã được thanh toán xong.
 • Thu nhập để lại là một phần vốn chủ sở hữu của cổ đông và là số thu nhập ròng không được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Ví dụ về Bảng cân đối kế toán

Dưới đây là một phần của bảng cân đối kế toán của ExxonMobil Corporation (XOM) cho năm tài chính 2021, được báo cáo kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 • Tổng tài sản là 338,9 tỷ USD.
 • Tổng nợ phải trả là 163,2 tỷ USD.
 • Tổng vốn chủ sở hữu là 175,7 tỷ đô la.
 • Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu là 338,9 tỷ USD, bằng tổng tài sản trong kỳ.
Bảng cân đối ExxonMobil

ExxonMobil

Báo cáo thu nhập

Không giống như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập bao gồm một phạm vi thời gian, đó là một năm đối với báo cáo tài chính hàng năm và một quý đối với báo cáo tài chính hàng quý. Báo cáo thu nhập cung cấp tổng quan về doanh thu, chi phí, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Doanh thu

Doanh thu hoạt động là doanh thu kiếm được bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Doanh thu hoạt động của một nhà sản xuất ô tô sẽ được thực hiện thông qua việc sản xuất và bán ô tô. Doanh thu hoạt động được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của một công ty.

Doanh thu ngoài hoạt động là thu nhập có được từ các hoạt động kinh doanh ngoài ngành. Các khoản thu này nằm ngoài chức năng chính của doanh nghiệp. Một số ví dụ về doanh thu không hoạt động bao gồm:

 • Lãi tiền gửi ngân hàng
 • Thu nhập cho thuê tài sản
 • Thu nhập từ quan hệ đối tác chiến lược như biên lai thanh toán tiền bản quyền
 • Thu nhập từ việc trưng bày quảng cáo trong tài sản của công ty

Thu nhập khác là doanh thu thu được từ các hoạt động khác. Thu nhập khác có thể bao gồm thu nhập từ việc bán tài sản dài hạn như đất đai, xe cộ, hoặc một công ty con.

Chi phí

Các chi phí chính phát sinh trong quá trình tạo ra doanh thu từ hoạt động chính của doanh nghiệp. Các khoản chi phí bao gồm giá vốn hàng bán (COGS), chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A), khấu hao hoặc phân bổ, và nghiên cứu và phát triển (R&D).

Các chi phí điển hình bao gồm tiền lương của nhân viên, hoa hồng bán hàng và các tiện ích như điện và phương tiện đi lại.

Các chi phí liên quan đến các hoạt động thứ cấp bao gồm lãi trả cho các khoản vay hoặc nợ. Các khoản lỗ do bán tài sản cũng được ghi nhận vào chi phí.

Mục đích chính của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là truyền đạt thông tin chi tiết về khả năng sinh lời và kết quả tài chính của các hoạt động kinh doanh; tuy nhiên, nó có thể rất hiệu quả trong việc cho biết liệu doanh số bán hàng hoặc doanh thu có tăng hay không khi so sánh qua nhiều thời kỳ.

Các nhà đầu tư cũng có thể thấy ban lãnh đạo của một công ty đang kiểm soát chi phí tốt như thế nào để xác định xem liệu nỗ lực của công ty trong việc giảm chi phí bán hàng có thể thúc đẩy lợi nhuận theo thời gian hay không.

Ví dụ về Báo cáo thu nhập

Dưới đây là một phần báo cáo thu nhập của ExxonMobil Corporation cho năm tài chính 2021, được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 • Tổng doanh thu là 276,7 tỷ đô la.
 • Tổng chi phí là 254,4 tỷ đô la.
 • Thu nhập hoặc lợi nhuận ròng là 23 tỷ đô la.
Báo cáo thu nhập ExxonMobil

ExxonMobil

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường mức độ một công ty tạo ra tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bổ sung cho bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

CFS cho phép các nhà đầu tư hiểu hoạt động của một công ty đang hoạt động như thế nào, nguồn tiền của nó đến từ đâu và tiền được sử dụng như thế nào. CFS cũng cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu một công ty có đang có nền tảng tài chính vững chắc hay không.

Không có công thức nào để tính toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thay vào đó, nó chứa ba phần báo cáo dòng tiền cho các hoạt động khác nhau mà một công ty sử dụng tiền mặt của mình. Ba thành phần của CFS được liệt kê dưới đây.

Những kĩ năng xã hội

Các hoạt động điều hành trên CFS bao gồm mọi nguồn và việc sử dụng tiền mặt từ việc điều hành doanh nghiệp và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó. Tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm mọi thay đổi về tiền mặt, các khoản phải thu, khấu hao, hàng tồn kho và các khoản phải trả. Các giao dịch này cũng bao gồm tiền lương, thanh toán thuế thu nhập, thanh toán lãi suất, tiền thuê nhà và thu tiền mặt từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư bao gồm bất kỳ nguồn nào và việc sử dụng tiền mặt từ các khoản đầu tư của công ty vào tương lai dài hạn của công ty. Mua hoặc bán một tài sản, các khoản vay cho nhà cung cấp hoặc nhận từ khách hàng, hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến việc sáp nhập hoặc mua lại đều được bao gồm trong danh mục này.

Ngoài ra, mua tài sản cố định như tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) cũng được bao gồm trong phần này. Nói tóm lại, những thay đổi về thiết bị, tài sản hoặc khoản đầu tư liên quan đến tiền từ đầu tư.

Hoạt động tài chính

Tiền từ hoạt động tài chính bao gồm các nguồn tiền mặt từ các nhà đầu tư hoặc ngân hàng, cũng như việc sử dụng tiền mặt trả cho các cổ đông. Các hoạt động tài trợ bao gồm phát hành nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, cho vay, trả cổ tức và trả nợ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối chiếu giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với bảng cân đối kế toán trong ba hoạt động kinh doanh chính.

Ví dụ về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dưới đây là một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ExxonMobil Corporation cho năm tài chính 2021, được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chúng ta có thể thấy ba lĩnh vực của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và kết quả của chúng.

 • Các hoạt động kinh doanh đã tạo ra một dòng tiền dương 48 tỷ đô la.
 • Hoạt động đầu tư tạo ra dòng tiền âm hoặc dòng tiền ra – 10,2 tỷ đô la trong kỳ. Các khoản bổ sung vào tài sản, nhà máy và thiết bị tạo nên phần lớn dòng tiền, có nghĩa là công ty đã đầu tư vào tài sản cố định mới.
 • Hoạt động tài chính tạo ra dòng tiền âm hoặc dòng tiền ra – 35,4 tỷ USD trong kỳ. Các khoản giảm nợ ngắn hạn và trả cổ tức chiếm phần lớn dòng tiền.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt của ExxonMobil

ExxonMobil

Hạn chế của Báo cáo tài chính

Mặc dù báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin về một công ty nhưng chúng cũng có những hạn chế. Các báo cáo này có tính mở để giải thích, và do đó, các nhà đầu tư thường đưa ra các kết luận rất khác nhau về hoạt động tài chính của một công ty.

Ví dụ: một số nhà đầu tư có thể muốn mua lại cổ phiếu trong khi các nhà đầu tư khác có thể thích xem số tiền đó được đầu tư vào tài sản dài hạn. Mức nợ của một công ty có thể ổn đối với một nhà đầu tư trong khi người khác có thể lo ngại về mức nợ của công ty.

Khi phân tích báo cáo tài chính, điều quan trọng là phải so sánh nhiều kỳ để xác định xem có xu hướng nào không cũng như so sánh kết quả của công ty với các doanh nghiệp cùng ngành.

3 Báo cáo Tài chính Quan trọng Nhất là gì?

Ba báo cáo tài chính quan trọng nhất là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ba báo cáo này cùng nhau cho thấy tài sản và nợ phải trả của một doanh nghiệp, doanh thu và chi phí, cũng như các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Các Khoản Mục Chính Được Thể Hiện Trong Báo Cáo Tài Chính Là Gì?

Tùy thuộc vào công ty, các mục hàng trong báo cáo tài chính sẽ khác nhau; tuy nhiên, các mục hàng phổ biến nhất là doanh thu, giá vốn hàng bán, thuế, tiền mặt, chứng khoán thị trường, hàng tồn kho, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, các khoản phải thu, các khoản phải trả và các luồng tiền từ đầu tư, hoạt động và tài trợ các hoạt động.

Lợi ích của Báo cáo Tài chính là gì?

Báo cáo tài chính thể hiện cách thức hoạt động của một doanh nghiệp. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về doanh thu tạo ra bao nhiêu và như thế nào, chi phí kinh doanh là bao nhiêu, doanh nghiệp quản lý tiền mặt hiệu quả như thế nào cũng như tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về việc một công ty tự quản lý tốt hay kém.

Nguồn tham khảo: investmentopedia