Financial Modeling là gì?

21

Mô hình tài chính là gì?

Mô hình tài chính là quá trình tạo ra một bản tóm tắt về chi phí và thu nhập của một công ty dưới dạng một bảng tính có thể được sử dụng để tính toán tác động của một sự kiện hoặc quyết định trong tương lai.

Một mô hình tài chính có nhiều công dụng đối với các nhà điều hành công ty. Các nhà phân tích tài chính thường sử dụng nó để phân tích và dự đoán hiệu suất cổ phiếu của một công ty có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các sự kiện trong tương lai hoặc các quyết định điều hành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mô hình tài chính là sự trình bày số lượng một số hoặc tất cả các khía cạnh hoạt động của một công ty.
  • Các mô hình tài chính được sử dụng để ước tính giá trị của một doanh nghiệp hoặc để so sánh doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành trong ngành.
  • Có nhiều mô hình khác nhau có thể tạo ra các kết quả khác nhau. Một mô hình cũng chỉ tốt khi có các yếu tố đầu vào và giả định đi vào nó.

Khái niệm cơ bản về mô hình tài chính

Mô hình tài chính là sự trình bày số lượng hoạt động của một công ty trong quá khứ, hiện tại và dự báo tương lai. Những mô hình này nhằm mục đích được sử dụng làm công cụ ra quyết định. Giám đốc điều hành công ty có thể sử dụng chúng để ước tính chi phí và dự tính lợi nhuận của một dự án mới được đề xuất.

Các nhà phân tích tài chính sử dụng chúng để giải thích hoặc dự đoán tác động của các sự kiện đối với cổ phiếu của công ty, từ các yếu tố bên trong như thay đổi chiến lược hoặc mô hình kinh doanh đến các yếu tố bên ngoài như thay đổi chính sách hoặc quy định kinh tế.

Các mô hình tài chính được sử dụng để ước tính giá trị của một doanh nghiệp hoặc để so sánh doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành trong ngành. Chúng cũng được sử dụng trong lập kế hoạch chiến lược để kiểm tra các kịch bản khác nhau, tính toán chi phí của các dự án mới, quyết định ngân sách và phân bổ các nguồn lực của công ty.

Ví dụ về các mô hình tài chính có thể bao gồm phân tích chiết khấu dòng tiền, phân tích độ nhạy hoặc thẩm định chuyên sâu.

1:22

Hiểu các mô hình tài chính

Ví dụ trong thế giới thực

Các mô hình tài chính tốt nhất cung cấp cho người dùng một tập hợp các giả định cơ bản. Ví dụ: một mục hàng thường được dự báo là tăng trưởng doanh số bán hàng. Tăng trưởng doanh thu được ghi nhận là sự tăng (hoặc giảm) của tổng doanh thu trong quý gần đây nhất so với quý trước. Đây là hai yếu tố đầu vào duy nhất mà một mô hình tài chính cần để tính toán tăng trưởng doanh số bán hàng.

Trình mô hình tài chính tạo một ô cho doanh số bán hàng của năm trước, ô A và một ô cho doanh số năm hiện tại, ô B. Ô thứ ba, ô C, được sử dụng cho công thức chia sự khác biệt giữa các ô A và B cho các ô A. Đây là công thức tăng trưởng. Ô C, công thức, được mã hóa cứng trong mô hình. Các ô A và B là các ô đầu vào có thể được thay đổi bởi người dùng.

Trong trường hợp này, mục đích của mô hình là ước tính tăng trưởng doanh số bán hàng nếu một hành động nhất định được thực hiện hoặc một sự kiện có thể xảy ra.

Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ thực tế về mô hình tài chính. Cuối cùng, một nhà phân tích chứng khoán quan tâm đến sự tăng trưởng tiềm năng. Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đó đều có thể được mô hình hóa.

Ngoài ra, việc so sánh giữa các công ty cũng rất quan trọng trong việc kết luận một cổ phiếu. Nhiều mô hình giúp nhà đầu tư quyết định giữa các đối thủ cạnh tranh khác nhau trong một ngành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia