Federal Unemployment Tax Act (FUTA) là gì?

38

Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) là gì?

Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) là một bộ luật áp đặt thuế tiền lương đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có nhân viên. Doanh thu mà nó tạo ra được phân bổ cho các cơ quan bảo hiểm thất nghiệp nhà nước và được sử dụng để tài trợ trợ cấp thất nghiệp cho những người không có việc làm.

Hiểu về FUTA

FUTA được thông qua vào năm 1939. Đây là luật liên bang nhằm tăng doanh thu để quản lý các chương trình bảo hiểm thất nghiệp và dịch vụ việc làm ở mọi tiểu bang. Theo chỉ dẫn của Đạo luật, người sử dụng lao động phải trả thuế thất nghiệp liên bang hàng năm hoặc hàng quý; chúng tạo nên một phần của những gì thường được gọi là thuế tiền lương.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) là đạo luật đánh thuế tiền lương đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có nhân viên; doanh thu thu được được sử dụng để tài trợ cho trợ cấp thất nghiệp.
  • Kể từ năm 2021, thuế suất FUTA là 6% trên 7.000 đô la đầu tiên được trả cho mỗi nhân viên hàng năm.
  • Mặc dù thuế trả lương của FUTA dựa trên tiền lương của nhân viên, nhưng nó chỉ được áp dụng đối với người sử dụng lao động, không phải nhân viên của họ.
  • Người sử dụng lao động cũng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tiểu bang của họ có thể nhận được khoản tín dụng thuế liên bang lên đến 5,4%, dẫn đến mức thuế FUTA có hiệu lực là 0,6 % .

Các khoản tiền trong tài khoản được sử dụng để trả tiền bồi thường thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm. Mặc dù số tiền thuế trả lương FUTA dựa trên tiền lương của nhân viên, nhưng nó chỉ được áp dụng đối với người sử dụng lao động chứ không phải nhân viên của họ. Nói cách khác, nó không bị trừ vào lương của người lao động. Theo cách này, thuế FUTA khác với các loại thuế trả lương khác, chẳng hạn như thuế An sinh Xã hội, áp dụng cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Theo IRS, một doanh nghiệp nợ thuế thất nghiệp liên bang nếu:

  • Nó đã trả ít nhất 1.500 đô la tiền lương trong bất kỳ quý nào trong năm hiện tại hoặc trước đó. (Một quý theo lịch là từ tháng 1 đến tháng 3, từ tháng 4 đến tháng 6, tháng 7 đến tháng 9 hoặc từ tháng 10 đến tháng 12.) Hoặc:
  • Nó có ít nhất một nhân viên toàn thời gian, bán thời gian hoặc tạm thời trong ít nhất một phần của ngày trong 20 tuần khác nhau hoặc nhiều hơn bất kỳ trong năm hiện tại hoặc trước đó.

Thuế FUTA có thể được trả hàng năm hoặc hàng quý. Số tiền nghĩa vụ thuế FUTA của người sử dụng lao động xác định thời điểm phải nộp thuế.

Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang yêu cầu người sử dụng lao động nộp Biểu mẫu 940 IRS hàng năm để báo cáo việc nộp thuế FUTA của họ. IRS Mẫu 940 thường phải được nộp vào quý đầu tiên của năm.

Các loại thuế FUTA đã thay đổi trong những năm qua. Kể từ năm 2021, thuế suất FUTA là 6% trên 7.000 đô la đầu tiên được trả cho mỗi nhân viên hàng năm. Điều này có nghĩa là nếu một công ty có 10 nhân viên, mỗi người kiếm được lương ít nhất 7.000 đô la trong năm, thì thuế FUTA hàng năm của công ty sẽ là 0,06 x (7.000 đô la x 10) = 4.200 đô la. Khi mức lương từ đầu năm đến nay (YTD) của một nhân viên vượt quá $ 7.000, chủ nhân sẽ ngừng trả FUTA cho nhân viên đó. Do đó, số tiền tối đa mà người sử dụng lao động này phải trả trong các khoản thuế FUTA là $ 420 cho mỗi nhân viên.

Thuế Thất nghiệp của Tiểu bang (SUTA) so với FUTA

Nhiều tiểu bang thu thêm một khoản thuế thất nghiệp từ người sử dụng lao động, được gọi là thuế thất nghiệp của tiểu bang (SUTA). Các khoản này dao động từ 2% đến 5% tiền lương của một nhân viên.

Việc nộp thuế SUTA có thể giảm bớt gánh nặng về thuế FUTA. Người sử dụng lao động có thể được khấu trừ thuế lên tới 5,4% thu nhập chịu thuế nếu họ đóng thuế thất nghiệp của tiểu bang đầy đủ và đúng hạn. Số tiền này được khấu trừ vào số tiền thuế thất nghiệp liên bang của nhân viên còn nợ.

Người sử dụng lao động đủ điều kiện cho khoản tín dụng cao nhất sẽ có thuế suất ròng là 0,6% (được tính bằng 6% trừ đi 5,4%). Do đó, số tiền tối thiểu mà người sử dụng lao động có thể trả trong thuế FUTA là $ 42 cho mỗi nhân viên. Tuy nhiên, các công ty được miễn thuế thất nghiệp của tiểu bang không đủ điều kiện để được FUTA tín dụng.

Cân nhắc đặc biệt

Tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho vợ / chồng của họ, con cái dưới 21 tuổi, hoặc cha mẹ không được tính là lương FUTA. Hơn nữa, các khoản thanh toán như phúc lợi ngoài lề, phúc lợi bảo hiểm nhân thọ theo thời hạn nhóm, và đóng góp của người sử dụng lao động vào tài khoản hưu trí của nhân viên không được bao gồm trong tính thuế cho thuế thất nghiệp liên bang.

Nguồn tham khảo: investmentopedia