Face Value là gì?

24

Mệnh giá là gì?

Mệnh giá là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để mô tả giá trị danh nghĩa hoặc giá trị đô la của một chứng khoán, như được công bố bởi người phát hành chứng khoán. Đối với cổ phiếu, mệnh giá là giá gốc của cổ phiếu, như được liệt kê trên chứng chỉ. Đối với trái phiếu, đó là số tiền được trả cho người nắm giữ khi đáo hạn, thường có mệnh giá 1.000 đô la. Mệnh giá trái phiếu thường được gọi là “mệnh giá” hoặc đơn giản là “mệnh giá”.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mệnh giá mô tả giá trị danh nghĩa hoặc giá trị đô la của một chứng khoán; mệnh giá do bên phát hành quy định.
  • Mệnh giá cổ phiếu là giá ban đầu của cổ phiếu, như được ghi trên giấy chứng nhận của cổ phiếu được đề cập; mệnh giá của trái phiếu là số đô la phải trả cho nhà đầu tư khi trái phiếu đến hạn.
  • Giá trị thị trường thực tế của cổ phiếu hoặc trái phiếu không được biểu thị một cách đáng tin cậy bằng mệnh giá của nó, bởi vì có nhiều lực lượng ảnh hưởng khác đang diễn ra, chẳng hạn như cung và cầu.
1:16

Mệnh giá

Hiểu mệnh giá

Trong đầu tư trái phiếu, mệnh giá (mệnh giá) là số tiền trả cho trái chủ vào ngày đáo hạn, miễn là công ty phát hành trái phiếu không vỡ nợ. Tuy nhiên, trái phiếu bán ra trên thị trường thứ cấp luôn biến động theo lãi suất. Ví dụ, nếu lãi suất cao hơn lãi suất trái phiếu, thì trái phiếu được bán với giá chiết khấu (dưới mệnh giá).

Ngược lại, nếu lãi suất thấp hơn lãi suất trái phiếu, trái phiếu được bán với giá cao hơn (trên mệnh giá). Mặc dù mệnh giá của trái phiếu mang lại lợi nhuận được đảm bảo, nhưng mệnh giá của cổ phiếu nói chung là một chỉ báo kém về giá trị thực tế.

Trong khi mệnh giá của trái phiếu nói chung là cố định, có một ngoại lệ được lưu ý đối với trái phiếu liên quan đến lạm phát, có mệnh giá được điều chỉnh bởi tỷ lệ lạm phát trong khoảng thời gian xác định trước.

Mệnh giá và Trái phiếu

Mệnh giá của trái phiếu là số tiền mà công ty phát hành cung cấp cho trái chủ khi đến ngày đáo hạn. Trái phiếu có thể có lãi suất bổ sung, hoặc lợi nhuận có thể chỉ dựa trên sự gia tăng từ giá phát hành ban đầu dưới mệnh giá và mệnh giá khi đáo hạn.

Mệnh giá và Cổ phiếu

Mệnh giá tích lũy của toàn bộ cổ phiếu của một công ty chỉ định vốn pháp định mà một công ty có nghĩa vụ duy trì. Chỉ số vốn trên và vốn vượt quá mới có thể được phát hành cho các nhà đầu tư, dưới hình thức cổ tức. Về bản chất, các khoản tiền bao gồm mệnh giá, hoạt động như một loại dự trữ mặc định.

Tuy nhiên, không có yêu cầu nào quy định mệnh giá mà các doanh nghiệp phải niêm yết khi phát hành. Điều này mang lại cho các doanh nghiệp thời gian sử dụng các giá trị rất thấp để xác định quy mô của khoản dự trữ. Ví dụ, mệnh giá của cổ phiếu AT&T được liệt kê là 1 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, trong khi cổ phiếu của Apple Inc. có mệnh giá là 0,00001 đô la.

Giá trị mệnh giá so với Giá trị thị trường

Mệnh giá của cổ phiếu hoặc trái phiếu không biểu thị giá trị thị trường thực tế, được xác định dựa trên các nguyên tắc cung và cầu – thường được điều chỉnh bởi con số đô la mà tại đó các nhà đầu tư sẵn sàng mua và bán một chứng khoán cụ thể, ở một mức cụ thể đúng lúc. Trên thực tế, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, mệnh giá và giá trị thị trường có thể có rất ít mối tương quan.

Trên thị trường trái phiếu, lãi suất (so với lãi suất coupon của trái phiếu) có thể xác định xem trái phiếu bán trên hay dưới mệnh giá. Trái phiếu zero-coupon, hoặc những trái phiếu mà nhà đầu tư không nhận được lãi suất, ngoài việc liên quan đến việc mua trái phiếu dưới mệnh giá, thường chỉ được bán dưới mệnh giá vì đó là cách khả thi duy nhất mà nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận.

Mệnh giá có giống mệnh giá không?

Đúng. Mệnh giá đề cập đến giá trị đô la của một công cụ tài chính khi nó được phát hành. Mệnh giá của trái phiếu là giá mà người phát hành trả tại thời điểm đáo hạn, còn được gọi là “mệnh giá”. Để so sánh, mệnh giá của cổ phiếu là giá do tổ chức phát hành ấn định khi cổ phiếu được phát hành lần đầu.

Sự khác biệt giữa Giá trị mệnh giá và Giá trị thị trường là gì?

Trong khi mệnh giá là giá gốc của cổ phiếu do công ty phát hành nó ấn định, thì giá trị thị trường lại chịu ảnh hưởng của các lực lượng cung và cầu bên ngoài. Giá trị thị trường là giá mà thị trường sẽ chịu, và nó có thể khác đáng kể so với giá ban đầu của cổ phiếu. Ví dụ, mệnh giá của cổ phiếu Apple là 0,00001 đô la, trong khi giá trị thị trường của cổ phiếu của nó có thể dao động trên 100 đô la.

Sự khác biệt giữa mệnh giá và giá trái phiếu là gì?

Mệnh giá của trái phiếu là cố định, thường được phát hành với mệnh giá 1.000 đô la. Ngược lại, giá của nó dao động theo lãi suất thị trường, thời gian đáo hạn và xếp hạng tín dụng của nhà phát hành. Trái phiếu có thể được định giá trên mệnh giá hoặc dưới mệnh giá dựa trên các điều kiện này. Ví dụ, nếu lãi suất tăng, giá trái phiếu sẽ giảm, giao dịch ở mức chiết khấu so với mệnh giá trên thị trường thứ cấp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia