Home Kiến Thức Kinh Tế Học Event Study là gì?

Event Study là gì?

0

Nghiên cứu sự kiện là gì?

Nghiên cứu sự kiện là một phân tích thực nghiệm nhằm kiểm tra tác động của một sự kiện chất xúc tác quan trọng xảy ra hoặc sự kiện ngẫu nhiên đối với giá trị của một chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu của công ty.

Các nghiên cứu sự kiện có thể tiết lộ thông tin quan trọng về cách một bảo mật có khả năng phản ứng với một sự kiện nhất định. Ví dụ về các sự kiện ảnh hưởng đến giá trị của một chứng khoán bao gồm một công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, thông báo tích cực về việc sáp nhập hoặc một công ty không có nghĩa vụ nợ của mình.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nghiên cứu sự kiện, hoặc phân tích lịch sử sự kiện, kiểm tra tác động của một sự kiện đối với hoạt động tài chính của một chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu của công ty.
  • Nghiên cứu sự kiện sử dụng các phương pháp thống kê, sử dụng thời gian làm biến phụ thuộc và sau đó tìm kiếm các biến giải thích thời gian của một sự kiện — hoặc thời gian cho đến khi một sự kiện xảy ra.
  • Nếu cùng một loại phân tích thống kê được sử dụng để phân tích nhiều sự kiện cùng loại, thì một mô hình có thể dự đoán cách giá cổ phiếu thường phản ứng với một sự kiện cụ thể.

Cách thức hoạt động của một nghiên cứu sự kiện

Nghiên cứu sự kiện, còn được gọi là phân tích lịch sử sự kiện, sử dụng các phương pháp thống kê, sử dụng thời gian làm biến phụ thuộc và sau đó tìm kiếm các biến giải thích thời gian của một sự kiện — hoặc thời gian cho đến khi một sự kiện xảy ra.

Các nghiên cứu sự kiện sử dụng thời gian theo cách này thường được sử dụng trong ngành bảo hiểm để ước tính tỷ lệ tử vong và tính toán các bảng tuổi thọ. Trong kinh doanh, những loại nghiên cứu này có thể được sử dụng để dự báo thời gian còn lại trước khi một thiết bị hỏng hóc. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để dự đoán thời gian cho đến khi một công ty ngừng kinh doanh.

Một nghiên cứu sự kiện, dù ở cấp độ vi mô hay vĩ mô, đều cố gắng xác định xem một sự kiện cụ thể có hoặc sẽ có tác động đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp hoặc nền kinh tế hay không.

Các nghiên cứu sự kiện khác, chẳng hạn như phân tích chuỗi thời gian bị gián đoạn (ITSA), so sánh xu hướng trước và sau một sự kiện để giải thích cách thức và mức độ sự kiện đó đã thay đổi công ty hoặc bảo mật. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để xem liệu việc thực hiện một biện pháp chính sách cụ thể có dẫn đến một số thay đổi đáng kể về mặt thống kê sau khi nó được áp dụng hay không.

Một nghiên cứu về sự kiện được thực hiện trên một công ty cụ thể xem xét bất kỳ thay đổi nào về giá cổ phiếu của công ty đó và nó liên quan như thế nào đến một sự kiện nhất định. Nó có thể được sử dụng như một công cụ kinh tế vĩ mô, cũng như phân tích ảnh hưởng của một sự kiện đối với một ngành, lĩnh vực hoặc thị trường tổng thể bằng cách xem xét tác động của sự thay đổi trong cung và cầu.

Phương pháp nghiên cứu sự kiện

Về mặt lý thuyết, giá cổ phiếu có tính đến tất cả các thông tin có sẵn và kỳ vọng về tương lai. Theo lý thuyết này, có thể phân tích ảnh hưởng của một sự kiện cụ thể đối với một công ty bằng cách xem xét tác động liên quan đến cổ phiếu của công ty.

Mô hình thị trường là phân tích phổ biến nhất được sử dụng cho một nghiên cứu sự kiện. Phương pháp luận này xem xét lợi nhuận thực tế của thị trường tham chiếu đường cơ sở và theo dõi mối tương quan của cổ phiếu của một công ty với đường cơ sở.

Mô hình thị trường giám sát lợi nhuận bất thường vào ngày cụ thể của một sự kiện, nghiên cứu lợi nhuận của cổ phiếu và so sánh chúng với lợi nhuận bình thường hoặc trung bình. Sự khác biệt là tác động thực tế đến công ty. Kỹ thuật này có thể được sử dụng theo thời gian, phân tích các ngày liên tiếp để hiểu cách một sự kiện ảnh hưởng đến cổ phiếu theo thời gian.

Một nghiên cứu sự kiện có thể tiết lộ các xu hướng hoặc mô hình thị trường lớn hơn. Nếu cùng một loại mô hình được sử dụng để phân tích nhiều sự kiện cùng loại, nó có thể dự đoán cách giá cổ phiếu thường phản ứng với một sự kiện cụ thể.

Nghiên cứu sự kiện trong kinh tế là gì?

Trong kinh tế học, cũng như trong tài chính, một nghiên cứu sự kiện đề cập đến việc có hay không mối quan hệ thống kê tồn tại trên thị trường tài chính giữa một sự kiện cụ thể và giá hoặc giá trị cổ phiếu của một công ty đại chúng.

Sự kiện chứng khoán là gì?

Sự kiện cổ phiếu là khi cổ phiếu của công ty trải qua một sự thay đổi, chẳng hạn như chia tách cổ phiếu, phân loại lại, trả cổ tức, kết hợp cổ phiếu hoặc bất kỳ sự kiện nào khác tác động đến cổ đông.

Các bước tiến hành một nghiên cứu sự kiện là gì?

Bước đầu tiên trong nghiên cứu sự kiện là xác định sự kiện, sau đó chọn các công ty mà sự kiện sẽ tác động về mặt lý thuyết. Từ đó, lợi nhuận bình thường và lợi nhuận bất thường phải được xác định bằng cách sử dụng các mô hình khác nhau, chẳng hạn như mô hình hoàn vốn trung bình không đổi, mô hình thị trường, các mô hình kinh tế khác nhau, v.v. Bước tiếp theo sẽ là đo lường và phân tích lợi nhuận bất thường.

Nguồn tham khảo: investmentopedia