Home Kiến Thức Kinh Tế Học Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì?

Equivalent Annual Annuity Approach (EAA) là gì?

0

Phương pháp Tiếp cận Niên kim Hàng năm Tương đương là gì?

Phương pháp niên kim tương đương hàng năm là một trong hai phương pháp được sử dụng trong lập ngân sách vốn để so sánh các dự án loại trừ lẫn nhau có cuộc sống không bình đẳng. Phương pháp EAA tính toán dòng tiền không đổi hàng năm được tạo ra bởi một dự án trong suốt thời gian tồn tại của nó nếu nó là một niên kim. Khi được sử dụng để so sánh các dự án có cuộc sống không bình đẳng, nhà đầu tư nên chọn dự án có EAA cao hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phương pháp niên kim tương đương hàng năm là một trong hai phương pháp được sử dụng trong lập ngân sách vốn để so sánh các dự án loại trừ lẫn nhau có cuộc sống không bình đẳng.
  • Khi được sử dụng để so sánh các dự án có cuộc sống không bằng nhau, nhà đầu tư nên chọn dự án có niên kim hàng năm tương đương cao hơn.
  • Thông thường, một nhà phân tích sẽ sử dụng máy tính tài chính, sử dụng các hàm giá trị hiện tại và giá trị tương lai điển hình để tìm EAA.
1:24

Phương pháp tiếp cận hàng năm tương đương hàng năm (EAA)

Hiểu Phương pháp Tiếp cận Niên kim Tương đương Hàng năm (EAA)

Phương pháp EAA sử dụng quy trình ba bước để so sánh các dự án. Giá trị hiện tại của các dòng tiền không đổi hàng năm chính xác bằng giá trị hiện tại ròng của dự án. Điều đầu tiên mà một nhà phân tích làm là tính toán NPV của mỗi dự án trong suốt thời gian tồn tại của nó. Sau đó, họ tính toán EAA của mỗi dự án sao cho giá trị hiện tại của niên kim chính xác bằng NPV của dự án. Cuối cùng, nhà phân tích so sánh EAA của từng dự án và chọn dự án có EAA cao nhất.

Ví dụ: giả sử một công ty có chi phí vốn bình quân gia quyền là 10% đang so sánh hai dự án A và B. Dự án A có NPV là 3 triệu đô la và tuổi thọ ước tính là 5 năm, trong khi dự án B có NPV là 2 triệu đô la. và tuổi thọ ước tính là ba năm. Sử dụng máy tính tài chính, Dự án A có EAA là 791.392,44 đô la và Dự án B có EAA là 804.229,61 đô la. Theo cách tiếp cận EAA, công ty sẽ chọn Dự án B vì nó có giá trị niên kim hàng năm tương đương cao hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Tính toán Phương pháp Tiếp cận Niên kim Hàng năm Tương đương

Thông thường, một nhà phân tích sẽ sử dụng máy tính tài chính, sử dụng các hàm giá trị hiện tại và giá trị tương lai điển hình để tìm EAA. Nhà phân tích có thể sử dụng công thức sau trong bảng tính hoặc bằng máy tính phi tài chính thông thường với kết quả chính xác như nhau.

  • C = (rx NPV) / (1 – (1 + r) -n )

Ở đâu:

  • C = dòng tiền niên kim tương đương
  • NPV = giá trị hiện tại ròng
  • r = lãi suất mỗi kỳ
  • n = số kỳ

Ví dụ, hãy xem xét hai dự án. Một có thời hạn bảy năm và NPV là 100.000 đô la. Loại còn lại có thời hạn 9 năm và NPV là 120.000 đô la. Cả hai dự án đều được chiết khấu với tỷ lệ 6 phần trăm. EAA của mỗi dự án là:

  • Dự án EAA một = (0,06 x 100.000 đô la) / (1 – (1 + 0,06) -7 ) = 17,914 đô la
  • Dự án EAA hai = (0,06 x 120.000 đô la) / (1 – (1 + 0.06) -9 ) = 17.643 đô la

Dự án một là lựa chọn tốt hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia