Home Kiến Thức Kinh Tế Học Equity Accounting là gì?

Equity Accounting là gì?

0

Kế toán vốn chủ sở hữu là gì?

Kế toán vốn chủ sở hữu là một quy trình kế toán để ghi nhận các khoản đầu tư vào các công ty hoặc đơn vị liên kết. Các công ty đôi khi có quyền sở hữu trong các công ty khác. Thông thường, kế toán vốn chủ sở hữu – còn được gọi là phương pháp vốn chủ sở hữu – được áp dụng khi một nhà đầu tư hoặc tổ chức nắm giữ sở hữu 20–50% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty liên kết. Phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu chỉ được sử dụng khi nhà đầu tư hoặc công ty đầu tư có thể gây ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư hoặc công ty được sở hữu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kế toán vốn chủ sở hữu là phương pháp kế toán để ghi nhận các khoản đầu tư vào các công ty hoặc đơn vị liên kết.
  • Phương pháp vốn chủ sở hữu được áp dụng khi quyền sở hữu của một công ty trong một công ty khác được định giá bằng 20–50% cổ phần của bên được đầu tư.
  • Phương pháp vốn chủ sở hữu yêu cầu công ty đầu tư ghi nhận lãi hoặc lỗ của bên được đầu tư tương ứng với tỷ lệ sở hữu.
  • Phương pháp vốn chủ sở hữu cũng thực hiện các điều chỉnh định kỳ đối với giá trị của tài sản trên bảng cân đối kế toán của nhà đầu tư.

Hiểu biết về kế toán vốn chủ sở hữu

Khi sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư chỉ ghi nhận phần lãi và lỗ của bên được đầu tư, có nghĩa là nó ghi nhận một tỷ lệ lợi nhuận dựa trên phần trăm lợi ích sở hữu. Các khoản lãi và lỗ này cũng được phản ánh trong các tài khoản tài chính của bên được đầu tư. Nếu đơn vị đầu tư ghi nhận bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào, nó được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, số tiền đầu tư ban đầu vào công ty được ghi nhận như một tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty đầu tư. Tuy nhiên, những thay đổi về giá trị đầu tư cũng được ghi nhận và điều chỉnh trên bảng cân đối kế toán của nhà đầu tư. Nói cách khác, lợi nhuận của bên được đầu tư tăng lên sẽ làm tăng giá trị đầu tư, trong khi lỗ sẽ làm giảm số tiền đầu tư trên bảng cân đối kế toán.

Kế toán vốn chủ sở hữu và ảnh hưởng của nhà đầu tư

Theo kế toán vốn chủ sở hữu, điều cần cân nhắc lớn nhất là mức độ ảnh hưởng của nhà đầu tư đối với các quyết định hoạt động hoặc tài chính của bên được đầu tư. Khi có một số tiền đáng kể được đầu tư vào một công ty bởi một công ty khác, nhà đầu tư có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định tài chính và hoạt động, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính của bên được đầu tư.

Mặc dù không có thước đo chính xác nào có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng chính xác, nhưng một số chỉ số phổ biến của các chính sách tài chính và hoạt động bao gồm:

  • Ban giám đốc đại diện, có nghĩa là một ghế trong hội đồng quản trị của công ty sở hữu
  • Tham gia hoạch định chính sách
  • Các giao dịch nội bộ quan trọng
  • Trao đổi nhân sự quản lý nội bộ đơn vị
  • Sự phụ thuộc vào công nghệ
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư so với các nhà đầu tư khác

Khi một nhà đầu tư mua lại 20% hoặc nhiều hơn cổ phiếu có quyền biểu quyết của một bên được đầu tư, thì điều đó được coi là, nếu không có bằng chứng ngược lại, nhà đầu tư duy trì khả năng thực hiện ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Ngược lại, khi vị thế sở hữu nhỏ hơn 20%, có thể cho rằng nhà đầu tư không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư trừ khi có thể chứng minh được khả năng đó.

Điều thú vị là, quyền sở hữu đáng kể hoặc thậm chí đa số đối với một bên được đầu tư bởi một bên khác không nhất thiết cấm nhà đầu tư cũng có ảnh hưởng đáng kể với bên được đầu tư. Ví dụ: nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn có thể được kiểm soát ngầm nhiều hơn mức sở hữu tuyệt đối của họ thông thường cho phép.

Kế toán vốn chủ sở hữu so với Phương pháp chi phí

Nếu không có ảnh hưởng đáng kể nào đối với bên được đầu tư, thay vào đó, nhà đầu tư sử dụng phương pháp chung để hạch toán khoản đầu tư của mình vào công ty liên kết. Tuy nhiên, giá trị của tài sản không thay đổi bất kể bên được đầu tư báo cáo lãi hay lỗ. Mặt khác, phương pháp vốn chủ sở hữu thực hiện các điều chỉnh định kỳ đối với giá trị của tài sản trên bảng cân đối kế toán của nhà đầu tư vì họ có quyền kiểm soát đầu tư từ 20% -50% vào bên được đầu tư.

Nguồn tham khảo: investmentopedia