Home Kiến Thức Kinh Tế Học Employee Stock Purchase Plan (ESPP) là gì?

Employee Stock Purchase Plan (ESPP) là gì?

0

Kế hoạch Mua Cổ phiếu Nhân viên là gì?

Kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên (ESPP) là một chương trình do công ty điều hành, trong đó nhân viên tham gia có thể mua cổ phiếu của công ty với giá chiết khấu. Nhân viên đóng góp vào kế hoạch thông qua các khoản khấu trừ lương tích lũy từ ngày chào bán đến ngày mua. Vào ngày mua, công ty sử dụng quỹ tích lũy của nhân viên để thay mặt những nhân viên tham gia mua cổ phiếu trong công ty.

Tóm tắt ý chính

  • ESPP là một chương trình trong đó nhân viên có thể mua cổ phiếu của công ty với giá chiết khấu.
  • Nhân viên đóng góp thông qua các khoản khấu trừ theo lương, được xây dựng cho đến ngày mua.
  • Chiết khấu có thể lên đến 15% trong một số trường hợp.

Tìm hiểu kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên (ESPP)

Với phương án mua cổ phiếu của nhân viên, tỷ lệ chiết khấu trên cổ phiếu công ty tùy theo phương án cụ thể nhưng có thể thấp hơn giá thị trường đến 15%. ESPP có thể có điều khoản “nhìn lại” cho phép kế hoạch sử dụng giá đóng cửa lịch sử của cổ phiếu. Giá này có thể là giá của ngày chào bán cổ phiếu hoặc ngày mua – thường tùy theo con số nào thấp hơn.

Đủ điều kiện Vs. Các kế hoạch không đủ điều kiện

ESPP được phân loại theo hai cách: đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn. Các kế hoạch đủ điều kiện cần có sự chấp thuận của các cổ đông trước khi thực hiện và tất cả những người tham gia kế hoạch đều có quyền bình đẳng trong kế hoạch. Thời gian cung cấp của một ESPP đủ điều kiện không được lớn hơn ba năm và có những hạn chế về mức chiết khấu giá tối đa cho phép. Các kế hoạch không đủ tiêu chuẩn không phải chịu nhiều hạn chế như một kế hoạch đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các kế hoạch không đủ tiêu chuẩn không có các lợi thế về thuế của các khoản khấu trừ sau thuế mà các kế hoạch đủ tiêu chuẩn có được.

Những ngày quan trọng

Việc tham gia vào ESPP của công ty chỉ có thể bắt đầu sau khi thời gian chào bán đã bắt đầu. Khoảng thời gian này bắt đầu vào ngày chào bán và ngày này tương ứng với ngày cấp cho các gói quyền chọn cổ phiếu. Ngày mua hàng sẽ đánh dấu sự kết thúc của kỳ khấu trừ lương. Một số giai đoạn chào bán có nhiều ngày mua trong đó có thể mua được cổ phiếu.

Đủ điều kiện

ESPP thường không cho phép các cá nhân sở hữu hơn 5% cổ phần của công ty tham gia. Các giới hạn thường được đưa ra nhằm không cho phép những nhân viên không được làm việc với công ty trong một thời hạn cụ thể — thường là một năm. Tất cả các nhân viên khác thường có tùy chọn, nhưng không có nghĩa vụ, tham gia vào kế hoạch.

Số liệu quan trọng

Trong thời gian nộp đơn, nhân viên nêu số tiền được khấu trừ vào lương của họ và đóng góp vào kế hoạch. Điều này có thể bị giới hạn phần trăm. Ngoài ra, Sở Thuế vụ (IRS) hạn chế tổng số tiền phải đóng góp là 25.000 đô la mỗi năm dương lịch. Hầu hết các ESPP đều cấp cho nhân viên mức chiết khấu giá lên đến 15%.

Bố trí

Các quy tắc đánh thuế liên quan đến ESPP rất phức tạp. Nói chung, các khoản phân bổ đủ điều kiện bị đánh thuế trong năm bán cổ phiếu. Bất kỳ khoản chiết khấu nào được đưa ra so với giá cổ phiếu ban đầu đều bị đánh thuế là thu nhập thông thường, trong khi khoản lãi còn lại bị đánh thuế là khoản lãi vốn dài hạn. Việc bố trí không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến toàn bộ lợi nhuận bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường.

Nguồn tham khảo: investmentopedia