Home Kiến Thức Kinh Tế Học Economic Capital (EC) là gì?

Economic Capital (EC) là gì?

0

Vốn kinh tế là gì?

Vốn kinh tế là thước đo rủi ro về vốn. Cụ thể hơn, đó là số vốn mà một công ty (thường là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính) cần để đảm bảo rằng nó luôn dung hòa với hồ sơ rủi ro của nó.

Vốn kinh tế được tính toán trong nội bộ công ty, đôi khi sử dụng các mô hình độc quyền. Con số kết quả cũng là số vốn mà công ty phải có để hỗ trợ bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Tóm tắt ý chính

  • Vốn kinh tế là số vốn mà một công ty cần để tồn tại trong bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Về cơ bản, đó là một cách đo lường rủi ro.
  • Các công ty dịch vụ tài chính tính toán vốn kinh tế trong nội bộ.
  • Vốn kinh tế không nên nhầm lẫn với vốn điều tiết (còn được gọi là vốn yêu cầu).

Vốn kinh tế khác với vốn điều tiết, còn được gọi là vốn yêu cầu.

1:12

Kinh tế vốn là gì?

Hiểu biết về vốn kinh tế

Vốn kinh tế được sử dụng để đo lường và báo cáo rủi ro thị trường và hoạt động trong một tổ chức tài chính. Vốn kinh tế đo lường rủi ro sử dụng thực tế kinh tế hơn là các quy tắc kế toán và quản lý, đôi khi có thể gây hiểu nhầm. Do đó, vốn kinh tế được cho là đại diện thực tế hơn về khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Quá trình đo lường vốn kinh tế liên quan đến việc chuyển đổi một rủi ro nhất định thành số vốn cần thiết để hỗ trợ nó. Các tính toán dựa trên sức mạnh tài chính của tổ chức (hoặc xếp hạng tín dụng) và các khoản lỗ dự kiến.

Sức mạnh tài chính là xác suất công ty không bị vỡ nợ trong thời gian đo lường và còn được gọi là mức độ tin cậy trong tính toán thống kê. Tổn thất kỳ vọng của công ty là tổn thất bình quân dự kiến trong khoảng thời gian đo lường. Các khoản lỗ dự kiến thể hiện chi phí kinh doanh và thường được hấp thụ bởi lợi nhuận hoạt động.

Mối quan hệ giữa tần suất tổn thất, số lượng tổn thất, tổn thất dự kiến, sức mạnh tài chính hoặc mức độ tin cậy và vốn kinh tế có thể được nhìn thấy trong biểu đồ sau:

EC
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Các tính toán về vốn kinh tế và việc sử dụng chúng trong tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cho thấy ngân hàng nên theo đuổi ngành kinh doanh nào để tận dụng tốt nhất sự đánh đổi rủi ro / phần thưởng. Các biện pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh tế bao gồm: tỷ suất sinh lợi trên vốn điều chỉnh theo rủi ro (RORAC); tỷ suất sinh lợi trên vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAROC); và, giá trị kinh tế gia tăng (EVA). Các đơn vị kinh doanh thực hiện tốt hơn các biện pháp như thế này có thể nhận được nhiều vốn hơn của công ty để tối ưu hóa rủi ro. Giá trị rủi ro (VaR) và các biện pháp tương tự cũng dựa trên vốn kinh tế và được các tổ chức tài chính sử dụng để quản lý rủi ro.

Ví dụ về vốn kinh tế

Một ngân hàng muốn đánh giá hồ sơ rủi ro của danh mục cho vay của mình trong năm tới. Cụ thể, ngân hàng muốn xác định lượng vốn kinh tế cần thiết để hấp thụ khoản lỗ gần đến mốc 0,04% trong phân phối lỗ tương ứng với khoảng tin cậy 99,96%.

Ngân hàng nhận thấy rằng khoảng tin cậy 99,96% mang lại 1 tỷ đô la vốn kinh tế vượt quá mức tổn thất dự kiến (trung bình). Nếu ngân hàng bị thiếu hụt vốn kinh tế, ngân hàng có thể thực hiện các biện pháp như huy động vốn hoặc tăng tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành cho danh mục cho vay của mình để duy trì xếp hạng tín dụng mong muốn. Ngân hàng có thể chia nhỏ hơn nữa danh mục cho vay để đánh giá xem hồ sơ phần thưởng rủi ro của danh mục thế chấp có vượt quá danh mục cho vay cá nhân hay không.

Nguồn tham khảo: investmentopedia