Đường số mã chứng khoán TĂNG/GIẢM (đường A/D)

75

Đường Số mã Chứng khoán Tăng/Giảm (Đường A/D) chính là chỉ báo đo độ rộng thị trường được sử dụng rộng rãi nhất. So với sự biến động của các chỉ số (ví dụ Dow Jones, s&p 500) thì Đường A/D được xem là thước đo hiệu quả về sức mạnh thị trường.

Cách sử dụng đường A/D

Đường A/D là một công cụ hữu ích dùng để đo sức mạnh của toàn thị trường. Khi số lượng mã chứng khoán tăng giá nhiều hơn giảm giá thì Đường A/D hướng lên trên (và ngược lại).

Vì Đường A/D luôn bắt đầu tại điểm 0 nên giá trị số học của Đường A/D không quan trọng, mà độ dốc và mẫu hình của chỉ báo này mới thực sự quan trọng.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng Đường A/D giúp họ nhận biết được sức mạnh thị trường hiệu quả hơn các chỉ số thông dụng như Dow Jones hay s&p 500.

Bằng việc phân tích xu hướng của Đường A/D, chúng ta có thể biết được thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm, xu hướng hiện tại có tiếp tục hay không và xu hướng hiện tại đã kéo dài bao lâu.

Một cách sừ dụng khác cùa Đường A/D là xác định phân kỳ giữa chỉ số DJIA (hay một chì số tương tự) và Đường A/D. Thông thường, chúng ta có thể dự đoán được điểm dừng của thị trường giá lên khi Đường A/D bắt đầu đảo chiều trong khi chỉ số DJIA vẫn tiếp tục xác lập các đỉnh mới. Trong quá khứ, khi xuất hiện phân kỳ giữa DJIA và Đường A/D thì chỉ số DJIA sẽ đảo chiều và đi theo xu hướng của Đường A/D.

Mối quan hệ giữa Đường A/D và chi số DJIA cũng như câu ngạn ngừ “Trên bảo dưới không nghe”, khi DJIA dang xác lập các đỉnh mới còn Đường A/D thì không.

Ví dụ

Hình 46 biểu thị chỉ số DJIA và Đường A/D, trong đó DJIA liên tục xác lập đỉnh mới trong 12 tháng trước khi “sụp đồ” vào năm 1987. Trong suốt thời kỳ này, Đường A/D không thê xác lập được đình mới. Phân kỳ này thường dẫn đến sự đáo chiều, như từng diễn ra vào năm 1987.

Cách tính Đường A/D

Đường A/D được tính bằng cách lấy số mà chứng khoán tăng giá trừ đi số mà chứng khoán giảm giá và sau đó cộng giá trị này vào tổng tích lũy.

Giá trị A/D liên trước + (Số mũ chứng khoán táng giá – Sò mà chứng khoán giùm giá)

duong-so-ma-chung-khoan-tang-giam-duong-a-d-1

  • Cột D là hiệu của số mà chứng khoán tăng giá và số mà chứng khoán giàm giá (tức là Cột B trừ Cột C).
  • Cột E là tổng tích lũy cùa Cột D. Đây là Đường A/D.

Cột E là tổng tích lũy cùa Cột D. Đây là Đường A/D.