Home Kiến Thức Kinh Tế Học Dormant Account là gì?

Dormant Account là gì?

0

Tài khoản Dormant là gì?

Tài khoản không hoạt động là tài khoản không có hoạt động tài chính trong một thời gian dài, ngoại trừ việc đăng lãi. Các tổ chức tài chính được luật tiểu bang yêu cầu phải chuyển các nguồn lực được giữ trong các tài khoản không hoạt động vào kho bạc của tiểu bang sau khi các tài khoản này không hoạt động trong một thời gian nhất định. Lượng thời gian thay đổi tùy theo tiểu bang.

Các tài khoản có thể không hoạt động bao gồm tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm, tài khoản môi giới, tài khoản 401 (k), tài khoản quỹ hưu trí và các tài khoản khác dành cho nguồn tài chính.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài khoản không hoạt động là tài khoản không có hoạt động tài chính trong một thời gian dài, ngoại trừ việc đăng lãi.
  • Sau thời gian không hoạt động, thay đổi theo tiểu bang, tài khoản không hoạt động trở thành tài sản vô thừa nhận của tiểu bang.
  • Các tài khoản có thể không hoạt động bao gồm tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm, tài khoản môi giới, tài khoản 401 (k), tài khoản quỹ hưu trí và các tài khoản khác dành cho nguồn tài chính.

Cách hoạt động của một tài khoản Dormant

Để trở thành trạng thái không hoạt động, chủ sở hữu tài khoản không được bắt đầu bất kỳ hoạt động nào trong một khoảng thời gian cụ thể. Một hoạt động có thể bao gồm liên hệ với một tổ chức tài chính qua điện thoại hoặc Internet, đăng nhập vào tài khoản, rút tiền hoặc gửi tiền. Lãi suất hoặc cổ tức định kỳ được tự động chuyển vào quỹ tại tài khoản séc, tiết kiệm hoặc tài khoản môi giới không được coi là hoạt động.

Sau khi tài khoản không có hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể, luật tiểu bang coi đó là tài khoản không hoạt động. Các tổ chức tài chính được luật tiểu bang yêu cầu cố gắng liên hệ với chủ sở hữu của các tài khoản không hoạt động bằng cách sử dụng thông tin liên hệ gần đây nhất qua đường bưu điện. Thời hiệu thường không áp dụng cho các tài khoản không hoạt động, có nghĩa là chủ sở hữu hoặc người thụ hưởng có thể yêu cầu các khoản tiền bất kỳ lúc nào.

Nếu nỗ lực tìm kiếm chủ sở hữu không thành công, tài nguyên trong tài khoản không hoạt động sẽ trở thành tài sản không có người nhận và phải được chuyển đến bộ phận ngân khố của tiểu bang.

Ví dụ, ở California, tài khoản séc, tiết kiệm và tài khoản môi giới phải không hoạt động trong ít nhất ba năm để không hoạt động. Ở bang Delaware, có thời hạn 5 năm không hoạt động cho các loại tài khoản tương tự.

Quy trình trốn thoát của các tài khoản không hoạt động

Các tiểu bang đã ban hành các quy chế tịch biên quản lý quá trình chuyển các quỹ vô thừa nhận cho tiểu bang và bảo vệ các quỹ vô thừa nhận không bị hoàn trả lại cho các tổ chức tài chính.

Luật của tiểu bang di cư yêu cầu các công ty chuyển tài sản vô thừa nhận từ các tài khoản không hoạt động vào quỹ chung của tiểu bang để bảo quản an toàn. Nhà nước tiếp nhận việc lưu trữ hồ sơ và trả lại tài sản bị mất hoặc bị bỏ quên cho chủ sở hữu hoặc người thừa kế của họ nếu chủ sở hữu đã qua đời.

Chủ sở hữu có thể lấy lại tài sản vô chủ bằng cách nộp đơn cho tiểu bang của họ mà không mất phí hoặc một khoản phí xử lý danh nghĩa. Bởi vì tiểu bang giữ quyền quản lý tài sản vô thừa nhận vĩnh viễn, chủ sở hữu có thể đòi tài sản của họ bất cứ lúc nào.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Donchian Channels là gì?
Next article Dotcom là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.