Home Kiến Thức Kinh Tế Học Dividends Received Deduction (DRD) là gì?

Dividends Received Deduction (DRD) là gì?

0

Khấu trừ Cổ tức Nhận được (DRD) là gì?

Khoản khấu trừ cổ tức nhận được (DRD) là khoản khấu trừ thuế liên bang ở Hoa Kỳ được trao cho một số công ty nhận cổ tức từ các đơn vị có liên quan. Số tiền cổ tức mà một công ty có thể khấu trừ từ thuế thu nhập của mình bị ràng buộc với việc công ty có bao nhiêu quyền sở hữu đối với công ty trả cổ tức. Tuy nhiên, có những tiêu chí mà các công ty phải đáp ứng để đủ điều kiện nhận cổ tức nhận được khấu trừ (DRD).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoản khấu trừ cổ tức nhận được (DRD) áp dụng cho một số công ty nhận cổ tức từ các đơn vị có liên quan và giảm bớt hậu quả tiềm ẩn của việc đánh thuế ba lần.
  • Có thể có các mức khấu trừ khác nhau, từ mức khấu trừ 50% của cổ tức nhận được cho đến mức khấu trừ 100%.
  • Có một số quy tắc mà cổ đông công ty cần tuân theo để được hưởng DRD.
  • Ví dụ, các công ty không thể khấu trừ cổ tức nhận được từ quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) hoặc cổ tức lãi vốn nhận được từ một công ty đầu tư được quản lý.
  • Cổ tức nhận được từ các công ty trong nước có quy tắc khấu trừ khác với cổ tức nhận từ các tập đoàn nước ngoài.

Cách Hoạt động của Khoản Khấu trừ Cổ tức Nhận được (DRD)

Khoản khấu trừ cổ tức nhận được cho phép một công ty nhận cổ tức từ một công ty khác được khấu trừ khoản cổ tức đó từ thu nhập của mình và giảm thuế thu nhập tương ứng. Tuy nhiên, một số quy tắc kỹ thuật được áp dụng phải được tuân thủ để các cổ đông của công ty được hưởng DRD. Số lượng DRD mà một công ty có thể yêu cầu phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty trả cổ tức.

Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm (TCJA) đã thực hiện những thay đổi lớn đối với việc đánh thuế các công ty, bao gồm giảm tỷ lệ DRD đối với cổ tức nhận được từ các công ty trong nước. Trong các năm tính thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, nếu tổng công ty nhận cổ tức sở hữu dưới 20% tổng công ty chia cổ tức thì tổng công ty nhận cổ tức được khấu trừ (trong giới hạn nhất định) 50% số cổ tức nhận được. Theo các giới hạn nhất định, công ty nhận cổ phần có thể khấu trừ 65% cổ tức nhận được nếu sở hữu từ 20% cổ phần của công ty phân phối trở lên. Tuy nhiên, giới hạn khấu trừ 50% hoặc 65% không áp dụng nếu một công ty có lỗ hoạt động thuần (NOL) cho năm tính thuế nhất định .

Khoản khấu trừ nhận được tìm cách giảm bớt hậu quả tiềm ẩn của việc đánh thuế ba lần. Việc đánh thuế ba lần xảy ra khi cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế vào tay công ty trả cổ tức, sau đó vào tay công ty nhận cổ tức, và một lần nữa khi đến lượt cổ đông cuối cùng, trả cổ tức.

Các công ty đầu tư kinh doanh nhỏ được phép khấu trừ 100% cổ tức mà họ nhận được từ các tập đoàn trong nước chịu thuế .

Cân nhắc đặc biệt

Một số loại cổ tức nhất định bị loại trừ khỏi DRD và các công ty không thể yêu cầu khấu trừ chúng. Ví dụ, các công ty không thể khấu trừ cổ tức nhận được từ quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Nếu công ty phân phối cổ tức được miễn thuế theo mục 501 hoặc 521 của Bộ luật Doanh thu Nội bộ cho năm tính thuế của đợt phân phối hoặc năm trước đó, thì công ty nhận cổ tức không được khấu trừ cho khoản cổ tức nhận được. Một công ty không thể khấu trừ cổ tức lãi vốn nhận được từ một công ty đầu tư theo quy định .

Cổ tức của các tập đoàn nước ngoài có quy tắc trích khác với các tập đoàn trong nước. Trong hầu hết các trường hợp, các công ty có thể trích 100% phần cổ tức từ nguồn nước ngoài từ các tập đoàn nước ngoài sở hữu 10% vốn. Các công ty phải nắm giữ cổ phiếu công ty nước ngoài ít nhất 365 ngày để đủ điều kiện khấu trừ .

Ví dụ về Khấu trừ Cổ tức Nhận được (DRD)

Giả sử rằng ABC Inc. sở hữu 60% công ty con của mình, DEF Inc. ABC có thu nhập chịu thuế là 10.000 đô la và cổ tức là 9.000 đô la từ DEF. Do đó, nó sẽ được hưởng DRD là 5.850 đô la, hoặc 65% của 9.000 đô la.

Lưu ý rằng có những giới hạn nhất định đối với tổng số tiền khấu trừ cổ tức mà một công ty có thể yêu cầu. Trong một số trường hợp, công ty sẽ cần xác định xem công ty có lỗ hoạt động thuần (NOL) hay không bằng cách tính DRD không có giới hạn thu nhập chịu thuế 50% hoặc 65%. Để biết thêm thông tin, hãy xem IRS Publication 542 hoặc các hướng dẫn có trong Mẫu 1120, Phụ lục C (hoặc lịch hiện hành của tờ khai thuế thu nhập của bạn).

Nguồn tham khảo: investmentopedia