Home Kiến Thức Kinh Tế Học Discounting là gì?

Discounting là gì?

0

Giảm giá là gì?

Chiết khấu là quá trình xác định giá trị hiện tại của một khoản thanh toán hoặc một luồng thanh toán sẽ nhận được trong tương lai. Với giá trị thời gian của tiền, một đô la hôm nay đáng giá hơn ngày mai. Chiết khấu là yếu tố chính được sử dụng để định giá dòng tiền của ngày mai.

1:43

Giảm giá với tỷ lệ chiết khấu

Cách hoạt động của chiết khấu

Ví dụ, các khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá được tìm thấy trong một trái phiếu thông thường được chiết khấu theo một lãi suất nhất định và được cộng với mệnh giá chiết khấu để xác định giá trị hiện tại của trái phiếu.

Từ góc độ kinh doanh, một tài sản không có giá trị trừ khi nó có thể tạo ra các dòng tiền trong tương lai. Cổ phiếu trả cổ tức. Trái phiếu trả lãi, và các dự án cung cấp cho các nhà đầu tư dòng tiền gia tăng trong tương lai. Giá trị của các dòng tiền tương lai đó theo điều kiện ngày nay được tính bằng cách áp dụng hệ số chiết khấu cho các dòng tiền trong tương lai.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chiết khấu là quá trình xác định giá trị hiện tại của một khoản thanh toán hoặc luồng thanh toán trong tương lai.
  • Một đô la luôn có giá trị hôm nay nhiều hơn giá trị ngày mai, theo khái niệm giá trị thời gian của tiền.
  • Mức chiết khấu cao hơn cho thấy mức độ rủi ro liên quan đến khoản đầu tư và dòng tiền trong tương lai của khoản đầu tư đó càng lớn.

Giá trị thời gian của tiền và chiết khấu

Khi một chiếc xe được giảm giá 10%, nó thể hiện sự giảm giá của chiếc xe. Khái niệm chiết khấu tương tự được sử dụng để định giá và định giá các tài sản tài chính. Ví dụ, giá trị chiết khấu, hoặc giá trị hiện tại, là giá trị của trái phiếu ngày hôm nay. Giá trị tương lai là giá trị của trái phiếu tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Sự khác biệt về giá trị giữa tương lai và hiện tại được tạo ra bằng cách chiết khấu tương lai trở lại hiện tại bằng cách sử dụng hệ số chiết khấu, là một hàm của thời gian và lãi suất.

Ví dụ, một trái phiếu có thể có mệnh giá là 1.000 đô la và được định giá chiết khấu 20%, là 800 đô la. Nói cách khác, nhà đầu tư có thể mua trái phiếu ngay hôm nay để được chiết khấu và nhận toàn bộ mệnh giá của trái phiếu khi đáo hạn. Sự khác biệt là lợi nhuận của nhà đầu tư.

Mức chiết khấu lớn hơn dẫn đến lợi nhuận lớn hơn, đây là một hàm của rủi ro.

Chiết khấu và rủi ro

Nói chung, chiết khấu càng cao có nghĩa là có mức độ rủi ro liên quan đến khoản đầu tư và dòng tiền trong tương lai của khoản đầu tư đó càng lớn. Chiết khấu là yếu tố chính được sử dụng để định giá dòng tiền của ngày mai. Ví dụ, dòng tiền từ thu nhập của công ty được chiết khấu trở lại giá vốn trong mô hình dòng tiền chiết khấu. Nói cách khác, các dòng tiền trong tương lai được chiết khấu trở lại với tỷ lệ tương đương với chi phí thu được các khoản tiền cần thiết để tài trợ cho các dòng tiền. Lãi suất trả nợ cao hơn cũng đồng nghĩa với mức độ rủi ro cao hơn, điều này tạo ra chiết khấu cao hơn và làm giảm giá trị hiện tại của trái phiếu. Thật vậy, trái phiếu rác được bán với giá chiết khấu sâu. Tương tự như vậy, mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến một cổ phiếu cụ thể, được biểu thị dưới dạng beta trong mô hình định giá tài sản vốn, có nghĩa là chiết khấu cao hơn, làm giảm giá trị hiện tại của cổ phiếu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia