Home Kiến Thức Kinh Tế Học Direct Investment là gì?

Direct Investment là gì?

0

Đầu tư trực tiếp là gì?

Đầu tư trực tiếp thường được gọi là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI là khoản đầu tư vào một doanh nghiệp kinh doanh nước ngoài được thiết kế để có được quyền kiểm soát trong doanh nghiệp. Đầu tư trực tiếp cung cấp vốn tài trợ để đổi lấy lãi vốn chủ sở hữu mà không cần mua cổ phần thường xuyên của cổ phiếu của một công ty.

Tóm tắt ý chính:

  • Đầu tư trực tiếp, hay đầu tư trực tiếp nước ngoài, được thiết kế để có được quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp.
  • Đầu tư trực tiếp cung cấp vốn tài trợ để đổi lấy lãi vốn chủ sở hữu mà không cần mua cổ phần thường xuyên của cổ phiếu của một công ty.
  • Đầu tư trực tiếp có thể liên quan đến việc một công ty ở một quốc gia mở các hoạt động kinh doanh của riêng mình ở một quốc gia khác.
  • Đầu tư trực tiếp cũng có thể liên quan đến việc giành quyền kiểm soát tài sản của một doanh nghiệp đã hoạt động ở nước ngoài.
  • Có ba hình thức đầu tư trực tiếp chung: đầu tư theo chiều dọc, chiều ngang, hoặc đầu tư theo tập đoàn.

Hiểu về đầu tư trực tiếp

Mục đích của FDI là thu được một khoản lãi vốn chủ sở hữu đủ để kiểm soát một công ty. Trong một số trường hợp, nó liên quan đến việc một công ty ở một quốc gia mở hoạt động kinh doanh của riêng mình ở một quốc gia khác. Trong các trường hợp khác, đầu tư trực tiếp liên quan đến việc mua lại quyền kiểm soát tài sản hiện có của một doanh nghiệp đã hoạt động ở nước ngoài. Đầu tư trực tiếp có thể liên quan đến việc giành được đa số lợi ích trong một công ty hoặc lợi ích thiểu số, nhưng lợi ích thu được mang lại cho bên đầu tư quyền kiểm soát hiệu quả.

Đầu tư trực tiếp chủ yếu được phân biệt với đầu tư theo danh mục đầu tư, mua cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi của một công ty nước ngoài và theo yếu tố kiểm soát được tìm kiếm.

Sự kiểm soát có thể đến từ các nguồn khác ngoài đầu tư vốn; tuy nhiên, việc kiểm soát các tài sản như công nghệ chỉ được coi là đầu vào quan trọng. Trên thực tế, FDI thường không phải là chuyển giao quyền sở hữu bằng tiền đơn giản hoặc kiểm soát quyền lợi mà có thể bao gồm các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như hệ thống tổ chức và quản lý hoặc công nghệ.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được thực hiện bởi các cá nhân nhưng phổ biến hơn được thực hiện bởi các công ty muốn thiết lập sự hiện diện kinh doanh ở nước ngoài.

Ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trên thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều hình thức nhưng thường được phân loại là đầu tư theo chiều dọc, chiều ngang hoặc đầu tư tập đoàn.

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp theo chiều dọc, nhà đầu tư thêm các hoạt động nước ngoài vào một doanh nghiệp hiện có. Một ví dụ là một nhà sản xuất ô tô của Mỹ thành lập các đại lý hoặc mua lại một doanh nghiệp cung cấp phụ tùng ở nước ngoài.

Đầu tư trực tiếp theo chiều ngang có lẽ là hình thức đầu tư trực tiếp phổ biến nhất. Đối với đầu tư theo chiều ngang, một doanh nghiệp đã tồn tại ở một quốc gia sẽ thiết lập các hoạt động kinh doanh tương tự ở nước ngoài. Một công ty nhượng quyền thức ăn nhanh có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể mở các địa điểm nhà hàng ở Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp theo chiều ngang còn được gọi là đầu tư vào lĩnh vực xanh vào thị trường nước ngoài.

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp kiểu tập đoàn, một công ty hiện có ở một quốc gia sẽ thêm hoạt động kinh doanh không liên quan ở nước ngoài. Đây là một hình thức đầu tư trực tiếp đặc biệt khó khăn vì nó yêu cầu đồng thời thành lập doanh nghiệp mới và thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài. Ví dụ về đầu tư trực tiếp của tập đoàn có thể là một công ty bảo hiểm mở một công viên nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Nguồn tham khảo: investmentopedia